Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020

Vydáno: 4 minuty čtení

Manuály pro fungování škol, které ministerstvo školství vydalo v průběhu dubna, měly platnost pouze do konce školního roku, tedy do 30. června 2020. Od 1. července 2020 se totiž již neuplatňuje mimořádné opatření určené výhradně pro školství, které  obsahovalo omezení a zákazy specificky pro školy a školská zařízení jako např. omezení počtu účastníků  na 15 osob nebo povinnost předložit zvláštní čestné prohlášení.  Ministerstvo školství tedy zpracovalo materiál k provozu škol a školských zařízení o prázdninách.

Školy a školská zařízení tedy mohou v průběhu měsíců července a srpna vykonávat běžné prázdninové aktivity. Nadále se však mohou na činnost škol a školských zařízení aplikovat aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví obecná omezení a povinnosti (např. nošení ochrany úst a nosu
v určitých situacích, omezení pořádání hromadných akcí)

Aktuální mimořádná opatření jsou zveřejněna na webu Ministerstva zdravotnictví ZDE.

Materiál pro provoz škol a školských zařízení v době prázdnin je pak ke stažení ZDE.

 

Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

 • Od 1. července 2020 se již neuplatňuje mimořádné opatření určené výhradně pro školství, které obsahovalo omezení a zákazy specificky pro školy a školská zařízení jako např. omezení počtu účastníků na 15 osob nebo povinnost předložit zvláštní čestné prohlášení.
 • Školy a školská zařízení tedy mohou vykonávat běžné prázdninové aktivity.
 • Nadále se však mohou na činnost škol a školských zařízení aplikovat aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví obecná omezení a povinnosti (např. nošení ochrany úst a nosu v určitých situacích, omezení pořádání hromadných akcí). Aktuální mimořádná opatření jsou zveřejněna zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Obecná doporučení pro činnost

 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné strávit čas spíše venku.
 • U vnitřních aktivit je časté větrání zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Doporučuje se vyhýbat místům a akcím, kde se pohybuje větší množství osob.

Doporučuje se dodržovat zvýšený standard hygieny: 

 • Neprodleně po příchodu si každý důkladně (20 až 30 sekund) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem (doporučujeme vyvěsit návod pro řádné mytí rukou).
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky nebo jiným vybavením pro bezpečné osušení rukou.

Doporučuje se dodržovat zvýšený standard úklidu:

 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá vícekrát denně.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy pohybují.
 • Klást důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy nebo školského zařízení vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do předem připravené samostatné místnosti (je-li to v prostorových možnostech školy nebo školského zařízení) nebo jej jinak izolovat a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje místně příslušná krajská hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku.
 • Pokud se u zaměstnance zařízení objeví příznaky, školu nebo školské zařízení nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a odstupu. O podezření se informuje místně příslušná krajská hygienická stanice. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivity na pobyt venku.
 • Dále se vždy postupuje podle pokynů hygienické stanice.

Pravidla pro zařízení školního stravování

 • Jakékoliv stravování se může poskytovat podle běžných pravidel s doporučeným vyšším standardem hygieny a úklidu. Musí být dodržována případná aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pravidla pro pořádání táborů a zotavovacích akcí

Ministerstvo zdravotnictví vydalo manuál pro pořádání táborů dostupný zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf.

Zdroj: https://www.msmt.cz/provoz-skol-a-skolskych-zarizeni-o-prazdninach-v-roce-2020