Proběhla konference Osobní prosperita - cesta udržitelného rozvoje společnosti pořádaná společností yourchance pod záštitou Centra OSN v Praze.

Vydáno: 6 minut čtení

Pedagogičtí a sociální pracovníci, zástupci veřejného a neziskového sektoru i podnikatelé a zájemci z řad veřejnosti se sešli ve čtvrtek 28. listopadu v Centru současného umění DOX v Holešovicích na odborné konferenci nazvané Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti. V programu zaměřeném zejména na prevenci a zmírňování následků chudoby se účastníci seznámili s principy budování osobní prosperity a s kultivací výuky zdravých finančních návyků napříč generacemi. Oznámen byl vznik nové nezávislé platformy „Naše peníze“. Zásadním tématem byla také integrace mladých lidí z dětských domovů. Zazněl i příspěvek propojující téma klimatických změn a ekonomicko-sociálních dopadů.

Inspirativní setkání zahájily zakladatelky yourchance o. p. s. Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady a ředitelka společnosti Jana Merunková, která uvedla, že konference je příležitostí pro setkání a diskusi nad proměnami doby, které probíhají neskutečně rychle a je třeba mladé lidi na tento trend náležitě připravit. 

Vedoucí iCentra OSN v Praze Michal Broža pak pohovořil o naplňování cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN. Klíčová při něm podle něj je globální spolupráce. „Žádný stát nevyřeší problémy s chudobou, vzdělaností, nebo vodou, emisemi či klimatické změny sám. Změna k lepšímu je v našich silách, v našem společném snažení,“ konstatoval Broža.

Na jeho vystoupení navázala ředitelka yourchance o. p. s. Jana Merunková, která pohovořila o finanční gramotnosti v mezinárodním kontextu. Poukázala na to, že prvotní impulz pro rozvoj finanční gramotnosti v novodobé historii přišel v devadesátých letech možná trochu překvapivě z Indie od profesorky Jeroo Billimoria, která v projektu Aflatoun pracovala s dětmi z ulice. Tato inciativa dala následně vzniknout celosvětovému projektu Global money week, jehož národními organizátory jsou v ČR yourchance a EFPA a hlavním partnerem Komerční banka. Od roku 2O17, kdy pořádali GMW u nás poprvé, počet účastníků kampaně rychle roste. Z úvodních 4.300 žáků a studentů, přes 10.400 v roce 2018 na letošních 17.200 účastníků. Cílem pro příští rok je hranice 20.000 

Jana Merunková také přiblížila vznik společnosti yourchance Global a její první zahraniční aktivity  - na Slovensku, v Itálii a  na  indonéském ostrově Lombok. „Smyslem vzniku a působení yourchance Global je mezinárodní výměna know-how a zkušeností v oblasti budování osobní prosperity. Chceme, aby značka byla mezinárodně respektovaným brandem, který je zárukou kvality a odbornosti a zároveň inovátorem ve vzdělávání a integraci sociálně znevýhodněné mládeže a mladých lidí,“ uvedla Merunková a dodala: “V letech 2020-2022 budeme rozvíjet zahraniční spolupráci v zemích, kde již první realizace proběhly. Následovat budou další země EU i za mořem.“

O situaci mladých po odchodu z dětských domovů pohovořil Jan Sedláček, výzkumný pracovník Masarykova ústavu vyšších studií ČVÚT. Představil čtyřletý výzkum PERSIST mapující principy fungující při vstupu mladých z dětských domovů a pěstounské péče do běžného života a jejich uplatnění na trhu práce. Aplikačním garantem projektu se stal tým yourchance pod vedením Gabriely Křivánkové. Vysokou míru součinnosti poskytuje také Federace dětských domovů v čele s Janou Koubovou. Během prvního roku výzkumníci oslovili skupinu osob, které jsou mimo dětský domov 10-40 let. Zjistili například, že čím déle žilo dítě v dětském domově, tím lépe pak mladý dospělý po odchodu z dětského domova navazoval a udržoval partnerské vztahy. Stejná úměra platí také pro udržení si  zaměstnání. Cílem výzkumu je podle Sedláčka zajistit objektivní pohled a relevantní informace o schopnosti začleňování osob opouštějící náhradní rodinnou výchovu a jejich schopnosti uplatnění na trhu práce. Aktuálně u veřejnosti převládá mediálně podporovaný pejorativní názor na výchovu v dětských domovech. To pak způsobuje a posiluje předsudky vůči této cílové skupině. Partnery projektu jsou: Masarykův ústav vyšších studií ČVÚT v Praze, TAČR a yourchance o. p. s.

Vzdělávací i volnočasové aktivity nízkoprahového centra Dixie pro děti a mládež z dětských domovů na konferenci krátce představila Radka Večeřová.

Vznik nezávislé platformy „Naše peníze“ koordinující napříč ČR činnosti rozvíjející podnikavost a finanční gramotnost na konferenci oznámila Jana Merunková z yourchance o. p. s.: „Memorandum o jejím vzniku jsme včera podepsali s ředitelem České mincovny Michalem Drtinou. Cílem je vytváření prostoru pro spolupráci organizací a jednotlivců v systematickém a synchronizovaném šíření finanční gramotnosti a zdravých finančních návyků. Zároveň je naším cílem šíření postojů společenské odpovědnosti a angažovanosti nad zájmy marketingovými,“ podotkla.

Nad významem osobní prosperity v celospolečenském kontextu se před koncem dopoledního bloku zamýšleli účastníci panelové diskuse Kateřina Lichtenberková z Národního ústavu pro vzdělávání a členka expertního týmu Finanční gramotnost do škol, Lenka Klabačková, zástupkyně MAS v Plzeňském kraji, Jana Merunková, ředitelka yourchance o. p. s.a člen expertního týmu yourchance František Klufa.

O zásadních otázkách v oblasti náhradní rodinné výchovy přišly na pozvání moderátorky panelu Gabriely Křivánkové diskutovat čtyři fundované odbornice: senátorka Jitka Chalánková, ředitelka dětského domova a předsedkyně Federace dětských domovů Jana Koubová a manažerky integračního programu Začni správně, Dominika Šenková a Marcela Belicová.

Na přednáškový dopolední program navázaly odpolední workshopy a diskuse. Řídíme zeměkouli společně aneb jak zajistit udržitelnou budoucnost Země? Takový byl název diskuse vedené Michalem Brožou k tématům souvisejícím s hodnotami a cíli, které OSN deklaruje jako prioritní pro udržitelný rozvoj. Workshop Výzkum PERSIST navázal na dopolední vystoupení Jana Sedláčka z ČVÚT k výzkumu uplatnění mladých dospělých odcházejících z dětských domovů v běžném životě a na trhu práce. Paralelně s tím probíhal workshop na téma Seberozvoj – celoživotní proces pod vedením Josefa Müllera z GROW JOB Institute. Toto téma se volně prolnulo a s diskusí o Finanční gramotností v kontextu individuální a celospolečenské odpovědnosti. Stejně tak aktéři diskuse s absolventy projektu Začni správně, které si za své hosty vybrala Dominika Šenková, manažerka pro Čechy a Marcela Belicová, manažerka pro Moravu, přirozeně provázali téma s avizovanou diskusí o Odpovědnosti za sebe a občanskou angažovaností.  

Ze zpětných vazeb vyplynulo, že účastníci konference nejvíce ocenily praktické zkušenosti diskutujících a nový kontext, ve kterém byla jednotlivá témata představena.

Konferenci pořádala yourchance o.p.s. pod záštitou Centra OSN v Praze ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií a finanční podporou TAČR.

Partnery yourchance jsou Nadace DRFG, společnosti CTP, NN, Komerční banka a Česká mincovna.

 Řízení školy online

Zdroj: tisková zpráva yourchance o.p.s. ze dne 29. listopadu 2019

Další aktuality