Příručka kariérového poradenství pro rodiče (ale i pedagogy)

Vydáno: 4 minuty čtení

Recenze knihy

Řízení školy onlinePříručka kariérového poradenství pro rodiče pod názvem Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání? od autorek Andrey Csirke a Petry Šnepfenbergové je praktickým návodem, jak jako rodič provázet své dítě při volbě vyššího stupně školy, ale i při jeho přemýšlení
o uplatnění sebe sama v životě celkově. Na jednu stranu nabízí otázky k zamyšlení a spousty inspirativních odkazů, na druhou stranu poskytuje praktické návody „krok za krokem“, jak při volbě školy postupovat.

Publikace klade rodičům náročné otázky, se kterými je potřeba se utkat při provázení dítěte výběrem další vzdělávací a profesní dráhy. Dává je do kontextu měnící se společnosti a dynamicky se proměňujícího světa práce. V příručce je také množství námětů, jak jako rodič vést s dítětem rozhovor na téma profesního uplatnění. Takové rozhovory lze zasadit do zcela aktuálního kontextu: „Téma trendů v rozvoji světa práce lze s dítětem otevřít v souvislosti se změnami, které nás potkaly v práci a které vnímáme, že jsou důsledkem nástupu
a rozvoje techniky a informačních a komunikačních technologií, příp. umělé inteligence. Jako další možnost uvádíme změny v pracovní kultuře v důsledku pandemie COVID-19 na jaře r. 2020, které se osvědčily jako prospěšné a zůstaly zachované v původní nebo upravené podobě i po tomto období. Mluvte o nich s dítětem.“

Obě autorky jsou kariérové poradkyně, které se tomuto oboru věnují dlouhou dobu, a mají také zkušenost s rozvojem kariérového poradenství na školách. Přestože je příručka určená rodičům, nepochybně je to zajímavá četba i pro pedagogy. V příručce jsou uvedeny také inspirativní příklady aktivit škol, které kariérové poradenství již realizují. Obohacením publikace jsou krátké příběhy mladých lidí o tom, co při rozhodování o volbě školy zažívali, jaké problémy při tom řešili. Co se může rodičům jevit jako jasná volba při výběru školy pro jejich dítě, vůbec nemusí být tím nejlepším rozhodnutím z pohledu jejich dítěte. Je třeba si při tom uvědomit, že ten, kdo v tomto složitém světě činí zásadní rozhodnutí pro svůj život, je mladý člověk, a ne jeho rodič.

Knížka přirozeně zaujme ambicióznější rodiče, kteří se zajímají o vzdělávací témata. Stejně to vidí i Tomáš Feřtek, který ke knize napsal doslov, a připomíná právě těmto rodičům, že jejich ambice nejsou totéž, co ambice jejich dětí. „Proto nebuďte hákliví, když dítě, z něhož chcete mít, pana doktora či inženýra‘, chodí domů se špinavýma rukama, protože sázelo stromy, něco natíralo nebo vařilo guláš. Paradoxně možná právě tohle jsou zážitky, které ho přimějí dívat se na váš profesní požadavek očima praktické zkušenosti a říct si například:,Víc mě baví pracovat venku, ne vevnitř. Radši s lidmi, ne doma o samotě.‘ A i v případě, že se nakonec rozhodne vás poslechnout a jít na medicínu, je pro něj klíčové zažít život i, odspoda‘. Na svoji profesi se pak bude dívat reálněji,“ uvádí Tomáš Feřtek v doslovu. Tato příručka je ojedinělá právě v tom, že se orientuje na rodiče. Je psaná tak, aby nás, rodiče, podpořila v kritické době rozhodování našich dětí o jejich dalším směřování v životě.
Knihu ve formátu e-knihy si zájemci mohou pořídit na webových stránkách https://www.pruvodcerodice.cz/.

Zdroj: Pro časopis Školní poradenství v praxi rozhovor vedla Mgr. Silvie Pýchová, lektorka kariérového poradenství, spoluzakladatelka Centra kompetencí, ředitelka SKAV a koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka