Příprava na ostrý start nové informatiky

Vydáno: 8 minut čtení

K povinnému zahájení výuky nové informatiky podle revidovaného RVP základního vzdělávání zbývá ještě dlouhá řada měsíců, ale zkušenosti škol, které dobrovolně začaly už v září 2021, ukazují, že kvalitní příprava chce čas. A co víc: mnohé prvky nové informatiky se dají úspěšně zkoušet už teď!

Řízení školy onlineV dnešní části seriálu k tzv. malým revizím a podpoře, kterou školám nabízí Národní pedagogický institut ČR, se zaměříme na oblast nové informatiky. Pedagožka Štěpánka Baierlová, která působí také jako lektorka kurzů NPI, k tomu říká: „Učitelé informatiky na prvním i druhém stupni potřebují podpořit v dalším vzdělávání právě v oblastech, které jsou pro ně nové. Nespěchala bych, je jasné, že kvalitní změna vyžaduje čas. Ne vždy se vydáme tou správnou cestou hned napoprvé, ale je potřeba vše průběžně vyhodnocovat, abychom se neocitli ve slepé uličce. Líbí se mi ,7 kroků, jak začít na webu revize.edu.cz.“ Jako důležitou vidí nabídku vzdělávacích programů, mentorskou podporu či výukové materiály. Ale také komunitní sdílení a vzájemnou podporu: „Je fajn vědět, že se mohu na kolegy v regionu obrátit, že můžeme problémy řešit společně.“
Pojďme se tedy podívat, co nabízí Startovací balíček podpory NPI ČR pro učitele informatiky. Připomeňme, že o podporu se mohou všechny školy zdarma přihlásit. (Doplňme ještě, že zmiňovaným sedmi krokům ke změně se podrobněji věnujeme v březnovém čísle časopisu 
Řízení školy .)

Podpora NPI ČR pro učitele informatiky

V personální oblasti stojí před školami dva zásadní úkoly: zajistit dostatečný počet pedagogů schopných vyučovat novou informatiku a poskytnout jim příslušné vzdělávání a podporu v souvislosti s novým obsahem. Dotazníkové šetření, v němž na podzim 2021 odpovídalo 192 ředitelů škol rozhodnutých zahájit výuku nové informatiky dříve než v září 2023, resp. 2024, ukázalo, že 45 % těchto škol nemuselo hledat nové učitele informatiky a 13 % je již našlo. Tam, kde tito pedagogové chyběli – nejčastěji se jednalo o druhé stupně větších škol –, řešili situaci různě. Například rekrutovali učitele z vlastních řad, kteří si doplňují příslušné vzdělání, nebo získali odborníka z praxe, který si naopak doplňuje pedagogické minimum.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o školy, které se cítily připravené implementovat změny do svého ŠVP v předstihu, se dá očekávat, že obecně potřebuje nějakou formu podpory velké procento pedagogů, jak stávajících učitelů informatiky, tak těch, s nimiž se výhledově počítá, že by mohli informatiku učit. Proto Startovací balíček NPI ČR nabízí webináře, resp. workshopy pro pedagogy, kteří začínají, byť jen v některé z oblastí nové informatiky. Na ně pak navazují další úrovně vzdělávání a podpory.

Workshopy k výuce informatiky

 startovacího balíčku probíhají zvlášť pro vyučující informatiky na prvním a na druhém stupni ZŠ. Seznamují účastníky s hlavními cíli nové informatiky a umožňují jim poznat nástroje, prostředky a metody, které lze využít ve výuce. Ukážou jim, jaké jsou k dispozici učebnice, provedou je modelovými osnovami pro informatiku, které odpovídají různým startovacím možnostem škol, a pomohou účastníkům navázat témata z informatiky na činnosti a zkušenosti z jejich dosavadní praxe.
Jedná se o čtyři workshopy – každý z nich se zaměřuje na jeden tematický okruh informatiky v RVP ZV. V rámci prvního i druhého stupně tak mohou informatici využít workshop zaměřený na příslušnou úroveň v oblastech: Data, informace a modelování; Algoritmizace a programování; Informační systémy; Digitální technologie.
Další součástí podpory jsou Kurzy pro rozvíjení dovednosti. „Jedná se o tzv. dlouhé kurzy v rozsahu 16–24 hodin, které jsou určené právě k výuce nové informatiky. Najdete v nich všechny oblasti, které nová informatika skýtá, včetně edukační robotiky,“ vysvětluje Tomáš Řebíček, metodik ICT, učitel a zástupce ředitele v ZŠ Lesní Liberec a zároveň člen týmu NPI ČR, který koordinuje podporu školám.
Tyto praktické kurzy kombinují v šesti základních modulech vzdělávání online (případně prezenční) s hodinami e-learningu. V rámci e-learningu jsou pro účastníky připraveny také různé příklady k procvičování základů programování v prostředí Scratch.
Další z rozvíjejících kurzů je zaměřený na téma kybernetické bezpečnosti a prevence. Účastníci v něm poznají mj. preventivní programy využitelné ve výuce, které vedou žáky zábavnou formou k zodpovědnějšímu chování v kyberprostoru, k ochraně soukromí a dat a ty starší seznámí s možnostmi digitálního občanství.

První kroky můžeme dělat postupně

Součástí přípravy na výuku podle revidovaného ŠVP v oblasti informatiky je i zabezpečení učebních zdrojů jak pro informatiku, tak pro rozvoj digitálních kompetencí žáků. V tomto ohledu se většina ze 192 odpovídajících škol cítí zabezpečená (68,2 % spíše ano, 14,6 % zcela). Velké oblibě respondentů se těšily učební zdroje portálu imysleni.cz. Celkem 54,2 % respondentů je hojně využívá nebo to plánuje, 38 % uvádí, že využívá některé z nich. „Učitelé informatiky mají k dispozici nové učebnice, které vznikly v projektu PRIM. Mohou je začít studovat a zkoušet aktivity zařazovat do výuky,“ doporučuje pedagožka Baierlová. Na rozcestník učebnic se můžete dostat např. ze záložky Jak na to ve škole na webu revize.edu. Rozvíjejí informatické myšlení obecně a nabízejí konkrétní vzdělávací obsahy do nové informatiky. Můžete na nich postavit celou výuku nebo si vybrat určité části a výuku jimi doplnit.
„Na některých školách se osvědčilo začít s novou informatikou v různých kroužcích a klubech. Je to ideální místo, kde můžeme s dětmi zkoušet něco nového, protože je tam méně dětí a ty, které se do kroužku přihlásí, většinou mají zájem. To, co se v kroužcích osvědčí, pak můžeme aplikovat do výuky,“ uvádí Štěpánka Baierlová, která takové kroužky už několik let vede.
Základní škola Edvarda Beneše v Praze-Čakovicích má dobrou zkušenost např. s volitelným předmětem 3D tisk, který si vybírají žáci od 7. do 9. ročníku: „Mají možnost si vymodelovat vlastní součástky, naučí se nastavit tiskárnu, převést data do programu pro 3D tisk a sami něco vytisknout. Na 3D tiskárně zároveň tiskneme různé pomůcky do výuky informatiky, fyziky, držáky pro mikrobity, ozoboty apod.,“ vysvětluje Gabriela Střelcová, učitelka informatiky a vedoucí přírodovědných předmětů v této škole.
Také Hana Kuciánová, učitelka informatiky na prvním stupni ZŠ jazyků Karlovy Vary, vede kroužek robotiky, kde se se žáky orientuje na algoritmizaci. Blue-Boty pak využívá i v rámci výuky jako obohacení nebo k procvičování učiva: „Na žácích je vidět menší či větší pokrok, u některých dochází ke skokové progresi až po určité době. Tento vývoj je velmi zajímavé sledovat. Kromě toho i já se společně s dětmi učím. Učím se posoudit, co zvládnou, co je pro ně obtížné a kudy cesta nevede, a práci dobře zvládnout metodicky. Znamená to vymýšlet nové věci, volit takovou cestu, aby děti byly zapojeny do práce co nejvíce, či zapojovat je do aktivit tak, aby se učily od sebe navzájem.“
A kam s výukou základů práce na počítači (práce s vyhledávači, s různými editory, tabulkovými programy aj.), které bývaly součástí zrušeného předmětu informační a komunikační technologie? Podle Václava Nádvorníka, zástupce ředitele ZŠ Londýnská v Praze, mohou, ale nutně nemusejí z obsahu nové informatiky zmizet: „Naučit děti ovládat počítač a kancelářský software může být klidně v předmětu informatika, ale potom je třeba ho využívat, používat, procvičovat napříč celou školou, všemi předměty. Nemusíme se vzdát možnosti učit Office v informatice, protože jsem přesvědčen, že musíme děti naučit nástroj používat – k tomu je předmět informatika ideální. Ale už tu není proto, abych to jako učitel v informatice dál procvičoval.“ Školy mají v této oblasti možnost zvolit svoji vlastní cestu, kam a jak do svých učebních plánů příslušné obsahy zařazovat, aby to co nejlépe odpovídalo jejich personálním a technickým možnostem.
Přihlaste se o podporu NPI ČR: Startovací balíček – vzdělávání pro učitele informatiky 1. a 2. stupně.
Startovací balíček pro učitele informatiky – výběr tématu a přihlášení.

 

 

Zdroj: Pro časopis Řízení školy PhDr. Daniela Kramulová; Revize RVP ZV, Národní pedagogický institut ČR