Prioritizace pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování

Vydáno: 7 minut čtení

Vláda České republiky rozhodla o další prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování (Plánu provedení).

Z dopisu školám

Vyšší míra prioritizace pedagogických a nepedagogických pracovníků je výrazem zájmu společnosti o zvýšení míry ochrany vás, všech zaměstnankyň a zaměstnanců škol a školských zařízení, a považuji ji za krok správným směrem. Je také logickým krokem s ohledem na záměr
postupně obnovovat prezenční výuku ve školách. Prioritní očkování reflektuje rovněž oceněníhodný přístup všech, kteří dosud bez přerušení zajišťovali a nadále zajišťují výchovu a vzdělávání v mateřských a speciálních školách, v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a všech zařízeních v rámci poradenského systému v ČR. Neméně si naše uznání zaslouží pedagogičtí pracovníci zajišťující výuku v 1. a 2. ročnících základních škol. Společně s pilotním projektem testování žáků, studentů a pedagogických pracovníků, které formou pravidelného screeningu přispěje k dalšímu zvýšení míry bezpečnosti potřebné pro zajištění prezenční výuky, se tak vytváří potřebné předpoklady pro trvalejší návrat ke vzdělávání prezenční formou.
Protože neexistuje žádný registr, který by Centrálnímu rezervačnímu systému (dále jen „CRS“) umožnil ověřit příslušnost konkrétní osoby do této prioritní profesní skupiny, proběhne očkování za využití následného způsobu ověření její oprávněnosti. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o součinnost při zajištění co nejrychlejšího přístupu k tomuto prioritizovanému očkování.
Každému právnímu subjektu vykonávajícímu činnost školy nebo školského zařízení zapsanému do školského rejstříku (dále jen „škola nebo školské zřízení“) byl vygenerován unikátní 8místný kód (dále jen „kód“). Tento kód naleznete v příloze k tomuto dopisu (ve stejné datové zprávě).
Výše uvedený kód, prosím, předejte v souladu s níže uvedenou prioritizací těm svým pedagogickým pracovníkům a nepedagogickým zaměstnancům, kteří o očkování projeví zájem, neboť je nezbytný již při jejich samotné registraci k očkování v CRS na adrese https://crs.uzis.cz.

Dovolujeme si Vás požádat o solidaritu a odpovědnost, tedy abyste pro první etapu očkování v rámci Vaší školy a školského zařízení odpovědně zvážili zejména prioritizaci zaměstnanců ve věku 55 let a starší (neboť co nejčasnější očkování právě této skupiny ji pomůže efektivněji ochránit a zamezí i případné dlouhodobější absenci).
Dále považujeme za důležité, aby byli mezi prvními očkováni pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, která jsou již nyní v provozu (tj. zaměstnanci mateřských škol, škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, zajišťující vzdělávání pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, středisek výchovné péče a školských poradenských zařízení) vždy samozřejmě včetně zaměstnanců přímo navázaných školských služeb, zejména školních družin, zařízení školního stravování apod.) a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, u nichž se předpokládá návrat k prezenční formě v nejbližším možném období (tj. zaměstnanci zajišťující vzdělávání pro žáky 9. ročníků základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol; opět samozřejmě včetně zaměstnanců přímo navázaných školských služeb, zejména školních klubů, zařízení školního stravování apod.).
Registrace pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance do CRS budou spuštěny v sobotu 27. února 2021 s tím, že zájemci o očkování se budou od tohoto data registrovat na jimi preferovaná očkovací místa. K potvrzení registrace bude nutné zadat unikátní kód, který obdržíte v příloze k tomuto dopisu. Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zaměstnanci vyzváni jimi preferovanými očkovacími místy k provedení rezervace konkrétního termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu do rezervačního systému https://reservatic.com/ockovani očkovacího místa, které si vybrali).
Vzhledem k tomu, že unikátní kódy slouží z definice procesu k registraci více osob, existuje i možnost jejich zneužití. Proto Vás a Vaše zaměstnance žádáme o maximální odpovědnost při tomto náročném procesu, a tedy o takové zacházení s kódem, jako by se jednalo o důvěrný údaj, u něhož je nezbytné zabránit neoprávněnému nakládání, zveřejnění či poskytnutí mimo okruh osob, kterým je určen. Přednostní očkování neoprávněné osoby znamená odložení očkování u osob, které jsou onemocněním COVID-19 nejvíce ohroženy, nebo které o ně přímo pečují, či jim je dána priorita s ohledem na zabezpečení základních funkcí státu.
Poté, co se konkrétní zaměstnanec Vaší školy zaregistruje k očkování v CRS, vystavte mu, prosím, potvrzení o zaměstnání (obdobné tomu, které bylo připraveno pro účely plošného Ag testování pedagogických pracovníků v prosinci 2020), a to s využitím jednotného vzoru, který je přílohou tohoto dopisu. Tímto potvrzením se Váš zaměstnanec následně prokáže na očkovacím místě, kde bude ověřeno oproti občanskému či jinému průkazu totožnosti. Bez předložení tohoto potvrzení nebude možné očkování realizovat.
Zaměstnanci školy či školského zařízení, kteří se nebudou registrovat k očkování v prvním období, o možnost prioritního očkování nepřicházejí. Další etapa registrace bude možná v návaznosti na dostupnost očkovacích látek a zájem pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců v prvním období. Spuštění další etapy registrace předpokládáme za cca 2 až 3 týdny a budeme Vás o ní včas informovat.

Závěrem si Vás dovolujeme v souvislosti se snahou o zajištění rychlé a včasné informovanosti požádat, abyste věnovali pozornost informacím, které budeme průběžně zveřejňovat na stránkách https://sberdat.uiv.cz/login. Budete-li zde vyzváni k předání dalších údajů nezbytných pro řízenou pomoc státu, učiňte tak, prosím.
V případě nejasností k problematice prioritizace očkování pedagogických a nepedagogických zaměstnanců kontaktujte zaměstnance MŠMT na tel. číslech 771 139 398, 771 139 410, 770 158 757, 773 752 081, 773 752 601 nebo 723 447 114, případně na e-mailové adrese ko-
ronavirus@msmt.cz. 
Cestou linky 1221 a dispečinku očkování dispecinkocko@mzcr.cz bude zajišťována podpora pedagogickým pracovníkům a nepedagogickým zaměstnancům, školám a školským zařízením v případě problémů s přihlášením. Linka 1221 slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění COVID-19. V provozu je každý den včetně víkendu od 8 do 19 hodin.
Návody na registraci k očkování naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/.

Dále také na https://koronavirus.edu.cz/ockovani naleznete další metodické a vysvětlující materiály, a to prezentaci k procesu očkování, prezentaci k očkovací látce Astra Zeneca a propagační plakáty.

Zdroj: Dopis MŠMT, MŠMT