Primární prevence násilí v blízkých vztazích

Vydáno: 7 minut čtení

Zavedená protipandemická opatření přinášejí také změny v oblasti rizikového chování a rizikových jevů. Ze zahraniční přicházejí informace o růstu násilí v blízkých vztazích, a to jak ve smyslu nárustu jejich intenzity v konkrétních rodinách, tak ve smyslu zvýšené prevalence v populaci 1). Ačkoliv dostupná česká data zatím neukazují výrazný nárůst prevalence (není registrován významně větší počet kontaktů v intervenčních centrech či větší počet vykázání 2) situace rozhodně není uspokojivá.

V našem článku se zabýváme primární prevencí násilí v blízkých vztazích, tedy tím, co lze dělat ještě před výskytem či eskalací násilného chování. Primární prevence se v této oblasti ukazuje jako velice důležitá a účinná intervence.
 • Za prvé longitudinální studie vývojových trajektorií ukazují, že pozdější zneužívání intimních partnerů (oběma pohlavími) lze předvídat v období dospívání.
 • Druhým důvodem, proč se zaměřit na prevenci, jsou výzkumy účinků programů včasné prevence, které prokazují dobrou efektivitu a dlouhodobě přetrvávající výsledky těchto programů4). Naopak intervence po výskytu násilí jsou spíše neúspěšné.5)

Především se zaměřujeme na možnosti prevence realizované ve škole.

Řízení školy onlineV textu přinášíme první krok v tvorbě účinných programů, totiž identifikaci rizikových a protektivních faktorů a návrh obecných intervencí (většinou již v našem prostředí existujících), které mohou být ve školské prevenci využité.
Na základě mezinárodních i českých dlouhodobých výzkumů6) byly identifikovány a stanoveny rizikové faktory, které jsou spojeny s větší pravděpodobností páchání násilí v blízkých vztazích.
Jedná se o faktory, které k výskytu násilí přispívají, ale nemusí být všechny přímo kauzálně příčinné. Násilí v blízkých vztazích, jako každé rizikové chování, je unikátní výslednicí vzájemných interakcí rizikových i protektivních faktorů. Ne každá osoba, u které se rizikové faktory objevují, používá násilí, nicméně statisticky tato pravděpodobnost významně roste.
Uváděné faktory jsme shromáždili napříč několika výzkumy při mapování zahraniční praxe, především jsme ale vycházeli z dat americké agentury Centers for Disease Control and Prevention7). Do tabulky jsme doplnili také faktory, které vyklíčovala analýza dat ohledně násilí v blízkých vztazích Nadace Sirius ve spolupráci s Centrem LOCIKA a PAQ Research8).
Faktory jsou definovány na různých úrovních – individuální (ta je pro přehlednost rozdělena ještě na další části), vztahové (rodinné), komunitní a celospolečenské. Porozumění těmto faktorům může pomoci identifikovat různé příležitosti k cílené a efektivní prevenci. V našem textu se zabýváme zejména faktory, které jsou ovlivnitelné preventivní intervencí ve školském prostředí.
Rizikové faktory a možná intervence pro násilí v blízkých vztazích:
 

Rizikové faktory pro násilí v blízkých vztazích

Možné intervence

Individuální rizikové faktory – Situační zátěže

 • Nezaměstnanost
 • Nízké dosažené vzdělání
 • Neplánované/nechtěné těhotenství
 • Mladý věk partnerů (matky)
 
 • Prevence předčasného ukončení vzdělávání žáků
 • Podpora doučování a podpory pro akademicky selhávající žáky
 • Sexuální výchova, prevence rizikového sexuálního chování
 • Dostupná antikoncepce a možnost přerušení těhotenství

Individuální rizikové faktory – Osobnostní charakteristiky a rizikové chování

 • Nízké sebevědomí
 • Sklon k emočním závislostem
 • Deprese
 • Pokusy o sebevraždu
 • Užívání alkoholu a drog
 • Málo přátel a izolace od ostatních lidí
 • Agresivní nebo delikventní chování v mládí a dětství
 • hněv a hostilita
 • Antisociální rysy osobnosti
 • Špatná kontrola chování / impulzivita
 
 • tzv. „Mental Health Promotion“ (Podporaa rozvoj duševního zdraví)
 • Destigmatizace psychického onemocnění
 • Reedukační a psychologické intervence pro indikované děti
 • Programy specifické prevence v oblasti adiktologie (závislostí)
 • Podpora osobnostního rozvoje žáků
 • Podpora zdravého sebeuvědomění
 • Výuka komunikačních dovedností a principů zdravé a respektující komunikace
 • Rozvoj sociálních kompetencí
 • Indikované intervence k nahrazení násilného chování společensky přípustným chováním
 • Dostupnost psychiatrických služeb pro děti

Individuální rizikové faktory – Postoje v oblasti vztahů

 • Touha po moci a kontrole ve vztazích
 • Postoje přijímající nebo odůvodňující násilí
 • Nepřátelskost vůči ženám
 • Víra v přísné genderové role (přirozená dominance mužů nad ženami a přínos agrese ve vztazích)
 
 • Rozvoj sebeřídících dovedností
 • Včasná depistáž mladistvých s nezdravými normami
 • Výchova k respektu lidských práv včetně práv žen
 • Nácvik nenásilného řešení konfliktů

Individuální rizikové faktory – Zátěž z dětství

 • Historie oběti fyzického nebo psychického zneužívání (jedná seo jeden z nejsilnějších prediktorů pachatelství)
 • Historie prožívání fyzického trestání jako dítě
 • Historie prožívání špatného rodičovství jako dítě
 • Přítomnost u násilí mezi rodiči jako dítě
 
 • Práce s traumatem přeživších
 • Včasná depistáž
 • Programy na podporu rodičovských kompetencí
 • Dostupné psychologické terapeutické služby
 • Cílená práce s agresory

Rizikové faktory vztahů (rodiny)

 • Manželské konflikty, hádky a napětí ve vztahu
 • Žárlivost a majetnictví v intimních vztazích
 • Dominance a kontrola vztahu jedním partnerem
 • Ekonomický stres v domácnosti
 • Nezdravé rodinné vztahy a interakce
 • Rodiče s nízkým vzděláním
 • Sociální izolace a nedostatek sociální podpory
 
 • Dostupné poradenské služby pro manželea partnery
 • Programy na rodičovské dovednosti
 • Finanční poradenství
 • Vyspělé veřejné mechanismy finanční ochrany znevýhodněných
 • Rozvoj komunitních služeb

Faktory komunity

 • Chudoba a související faktory
 • Vysoká míra nezaměstnanosti
 • Nízký sociální kapitál rodiny
 • Nedostatek institucí, vztahů a pozitivních norem, které formují společenské interakce komunity
 • Špatná podpora sousedství a soudržnosti
 • Neochota či nezájem prostředí vymezovat se vůči projevům násilného chování
 • Vysoká míra užívání a dostupnosti alkoholu
 
 • Nabídka sociálního bydlení
 • Prevence vytváření sociálně vyloučených lokalit
 • Lokální programy finanční podpory
 • Rozvoj komunitních služeb
 • Omezení prodeje alkoholu a tabákových výrobků

Celospolečenské faktory

 • Nerovnost pohlaví (genderová nerovnost), např. omezování vstupu žen na trh práce, muži živí rodinu a přijímají rozhodnutí
 • Kulturní normy, které podporují agresi vůči ostatním
 • Společenská příjmová nerovnost
 • Slabé zdravotní, vzdělávací, ekonomické a sociální politiky
 
 • Veřejné intervence na změnu celospolečenských postojů ohledně násilí
 • Osvětové kampaně
 • Kultura podporující rovnost pohlaví na lokální úrovni (např. v zaměstnání)
 • Kultura odmítání násilí napříč společností
 • Celospolečenský systematický monitoring ohrožení dětí a patřičně vybavená strukturální místa záchytu (lékař, školka, škola)
Uvedené informace mohou sloužit jako rámec při plánování preventivního programu školy. Komplexní, evaluované programy zaměřené přímo na primární prevenci násilí v blízkých vztazích zatím v našem prostředí nemáme. Přesto řada organizací dělá na poli prevence násilí v blízkých vztazích mnoho dobré práce a věříme, že ze vzájemné spolupráce se brzy takové programy vzniknou Nyní je třeba také pracovat na legislativním a ekonomickém ukotvení školské primární prevence násilí v blízkých vztazích v systému školské primární prevence.
1) Např. https://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic.
2) Viz konference Násilí na ženách a pandemie covid-19, dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7ZJket7WX7E.
3) Dutton, D. G. The Prevention of Intimate Partner Violence. Prev Sci , 2012, roč. 13,  s. 395–397. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s11121-012-0306-1.
4) MacLeod, J. a G. Nelson. Programs for the promotion of family wellness and the prevention of child maltreatment: A meta-analytic review.  Child Abuse & Neglect, 2000, roč. 24, s. 1127–1149.
5) Dutton, D. G.. Rethinking domestic violence . Vancouver, BC: UBC Press, 2006.
6) Centers for Disease Control and Prevention uvádí následující rizikové faktory pro páchání násilí v blízkých vztazích: https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/riskprotectivefactors.html#anchor_1540315781919.
7) Dostupné z: https://www.cdc.gov/.
8) Násilí v blízkých vztazích – analýza charakteristik domácností, žen a mužů . Nadace Sirius ve spolupráci s Centrem LOCIKA a PAQ Research.

 

Zdroj: Pro časopis Školní poradenství v praxi Mgr. Pavel Dosoudil, Bc. Roman Petrenko, Jana gricová