Přijímací řízení podle zvláštních pravidel zákona č. 135/2020 Sb.

Vydáno: 30 minut čtení

Legislativní pohled

Právní předpisy, metodické materiály
Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

V důsledku krizového opatření Vlády České republiky, a to zákazu osobní přítomnosti žáků ve středních školách, proběhne ve školním roce 2019/2020 přijímací řízení podle speciálně stanovených pravidel stanovených zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Uvedený zákon však neupravuje momenty přijímacího řízení, které se již uskutečnily (např. podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení) nebo správní řízení, která již proběhla (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Termín a náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

Krizová opatření Vlády České republiky, ke kterým patří zákaz osobní přítomnosti žáků ve středních školách, se potenciálně vztahují i na dobu, ve které se měly ve stanovených termínech konat jednotné přijímací zkoušky (14. 4., 15.4., 16.4. a 17. 4. 2020) a jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu (13. 5. a 14. 5. 2020).

Pouze ve školním roce 2019/2020 MŠMT stanoví a zveřejní na internetových stránkách (řádný) termín a náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky.

§ 2 odst. 2 zákona č. 135/2020 Sb.

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

 

§ 2 odst. 4 zákona č. 135/2020 Sb.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

 

§ 9 zákona č. 135/2020 Sb.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo.

Zákon č. 135/2020 Sb. však nestanoví datum, do kterého tak MŠMT učiní.

Termín (řádný) jednotné přijímací zkoušky je podstatný pro plánování a organizování činnosti správního orgánu. Které činnosti na tento termín navazují?

 • vyhlášení nových 2 termínů konání školní přijímací zkoušky (pokud ji ředitel školy dříve stanovil v rámci kritérií přijímacího řízení) (§ 7 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb.),
 • v den konání jednotné přijímací zkoušky škola převede záznamové archy jednotné přijímací zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) (§ 13 zákona č. 135/2020 Sb.),
 • Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole (§ 13 zákona č. 135/2020 Sb.),
 • ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů, odešle rozhodnutí o nepřijetí, zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky (§ 16 zákona č. 135/2020 Sb.),
 • v případě, že se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, ředitel zveřejnění seznam přijatých uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky (§ 17 zákona č. 135/2020 Sb.).

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky má vliv na následující skutečnosti, činnosti:

 • nejzazší termín pro konání školní přijímací zkoušky v náhradním termínu (§ 7 odst. 2 zákona č. 135/2020 Sb.),
 • v den konání jednotné přijímací zkoušky škola převede záznamové archy jednotné přijímací zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru (§ 13 zákona č. 135/2020 Sb.),
 • Centrum zpřístupní do 3 kalendářních dní po náhradním termínu jednotné přijímací zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole (§ 13 zákona č. 135/2020 Sb.),
 • ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů, odešle rozhodnutí o nepřijetí, zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky (§ 16 zákona č. 135/2020 Sb.).

Organizace a konání jednotné přijímací zkoušky

Ve školním roce 2019/2020 se omezuje konání jednotné přijímací zkoušky na jedno konání.

V § 6 zákona č. 135/2020 Sb. je jednoznačně stanoveno, ve které škole uchazeč jednotnou přijímací zkoušku vykoná.

§ 6

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. … Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

 

Jak se uvádí v metodickém materiálu MŠMT Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2020 (s. 2), pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

Školní přijímací zkouška

Jestliže ředitel školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení stanovil konání školní přijímací zkoušky, pak je povinen školní přijímací zkoušku jako kritérium přijetí ke vzdělávání zachovat. Výslovně to vyplývá z § 4 písm. c) zákona č. 135/2020 Sb., podle kterého v přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020 v platnosti zůstává školní přijímací zkouška stanovená podle § 60 školského zákona.

Nový aspekt činností spojených s „řádným“ termínem školní přijímací zkoušky spočívá v následujícím.

 1. Ředitel školy je povinen vyhlásit (a proto i stanovit) 2 termíny školní přijímací zkoušky „nově“ (§ 7 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb.).
 2. Ředitel školy stanoví nové 2 termíny školní přijímací zkoušky v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený MŠMT (§ 7 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb.). Uvedenou „návaznost“ zákon konkretizuje v § 7 odst. 2: Nejzazší termín pro konání druhého termínu školní přijímací zkoušky je den konání jednotné přijímací zkoušky.
 3. Zákon č. 135/2020 Sb. výslovně neuvádí, kdy nejdříve se může konat školní přijímací zkouška v prvním termínu. Výslovně uvádí pouze časový limit konání školní přijímací zkoušky ve druhém termínu. Z logiky věci lze proto dovodit, že školní přijímací zkouška v prvním řádném termínu musí proběhnout dříve, než proběhne jednotná přijímací zkouška. Den konání jednotné přijímací zkoušky je vyhrazen jako nejzazší termín konání školní přijímací zkoušky ve druhém termínu.
 4. Zákon č. 135/2020 Sb. výslovně neuvádí, v jakém termínu je ředitel školy povinen vyhlásit nové (řádné) 2 termíny školní přijímací zkoušky. Je však zřejmé, že tak ředitel školy může učinit nejdříve v okamžiku, kdy MŠMT vyhlásí řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky.
 5. Ředitel školy je povinen zaslat uchazeči pozvánku ke školní přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání školní přijímací zkoušky a současně pozvánku zveřejnit na internetových stránkách školy (§ 7 odst. 3 zákona č. 135/2020 Sb.).

Řízení školy online

Nový aspekt činností spojených s náhradním termínem školní přijímací zkoušky spočívá v následujícím.

 1. Zákon č. 135/2020 Sb. výslovně neuvádí, kdy nejdříve se může konat školní přijímací zkouška v náhradním termínu. Výslovně uvádí pouze závěr tohoto období, tj. nejzazší termín pro konání náhradního termínu pro konání školní přijímací zkoušky, a to den konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky (§ 7 odst. 2).
 2. Zákon č. 135/2020 Sb. výslovně nestanoví, kdy je ředitel školy povinen vyhlásit náhradní termín školní přijímací zkoušky. Je však zřejmé, že tak ředitel školy může učinit nejdříve v okamžiku, kdy MŠMT vyhlásí náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky.
 3. Ředitel školy je povinen zaslat uchazeči pozvánku ke školní přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání školní přijímací zkoušky a současně pozvánku zveřejnit na internetových stránkách školy (§ 7 odst. 3 zákona č. 135/2020 Sb.).

Řízení školy online

Dále je pro názornost uvedena ustanovení zákona č. 135/2020 Sb. upravující výše popsané činnosti.

§ 7

(1) Pokud ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií školní přijímací zkoušku, vyhlásí nové 2 termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem.

(2) Nejzazší termín pro konání druhého termínu školní přijímací zkoušky je den konání jednotné přijímací zkoušky. Nejzazší termín pro konání náhradního termínu pro konání školní přijímací zkoušky je den konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

(3) Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

 

§ 9

Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy.

 

Další kola přijímacího řízení

Pokud bude ředitel školy vyhlašovat další kola přijímacího řízení, budou se tato další kola konat nikoli podle zákona č. 135/2020 Sb., ale podle školského zákona (tj. v souladu s § 60f školského zákona).

§ 10

Další kola přijímacího řízení se konají podle školského zákona.

 

Záznamové archy a hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky

Změny stanovené § 13 zákona č. 135/2020 Sb. spočívají v následujícím:

 • jednoznačně se stanoví den, ve kterém dojde k předání údajů ze záznamových archů Centru, a to den konání jednotné přijímací zkoušky,
 • speciálně se stanoví lhůta, ve které Centrum zpřístupní škole hodnocení uchazeče, a to v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky (do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky) nebo v návaznosti na náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky (do 3 kalendářních dní po náhradním termínu jednotné přijímací zkoušky).

Řízení školy

§ 13

Škola převede záznamové archy jednotné přijímací zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) prostřednictvím informačního systému Centra v den konání jednotné přijímací zkoušky. Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Centrum. Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání; v případě náhradního termínu Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče do 3 kalendářních dní.

 

Ukončení hodnocení přijímacího řízení, zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a odeslání rozhodnutí o nepřijetí

Zákon č. 135/2020 Sb. přechází k novému vymezení lhůty, ve které ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Přitom vyčleňuje případy škol, ve kterých se koná jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkoušky (§ 16) a školy, ve kterých se nekoná ani jednotná přijímací zkouška, ani školní přijímací zkouška (§ 17).

Porovnání právní úpravy zakotvené ve školském zákoně a v zákoně č. 135/2020 Sb. je uvedeno dále.

školský zákon

§ 60e odst. 1

 

školský zákon

§ 60e odst. 2

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

ß

ß

zákon č. 135/2020 Sb.

§ 16

zákon č. 135/2020 Sb.

§ 17

ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky

ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky

 

§ 16

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. V případě náhradního termínu se postupuje obdobně s tím, že ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

§ 17

V oborech vzdělání, ve kterých se podle školského zákona nekoná jednotná přijímací zkouška a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

V případě, kdy součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška,

 • může logicky hodnocení přijímacího řízení proběhnout až po konání jednotné přijímací zkoušky,
 • hodnocení přijímacího řízení je časově limitováno 8 kalendářními dny po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky
 • do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů jednotné přijímací zkoušky, nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí
 • pokud Centrum přístupní hodnocení uchazeče až 7. kalendářní den po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky, zbývá škole 1 den (8. den), aby provedla vyhodnocení přijímacího řízení a sestavila pořadí uchazečů, určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů

Řízení školy

Dle § 16 zákona č. 135/2020 Sb. ředitel školy v případě náhradního termínu postupuje obdobně s tím, že ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

Řízení školy

V případě, kdy součástí přijímacího řízení není jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

 • může logicky hodnocení přijímacího řízení bez vazby na řádný termín jednotné přijímací zkoušky, např. již v průběhu dubna,
 • ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky,
 • ředitel školy odešle nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Řízení školy

Ve vztahu ke lhůtě pro uplatnění zápisového lístku MŠMT v metodickém materiálu Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 (s. 3) uvádí: od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

Nepřípustnost odvolání

Ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. se v rámci přijímacího řízení vylučuje odvolání jako opravný prostředek.

§ 18

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.

V návaznosti na § 18 zákona č. 135/2020 Sb. písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole nebude obsahovat text, který uvádí, že proti rozhodnutí se lze odvolat. Bude obsahovat informaci o tom, že odvolání proti rozhodnutí není přípustné.

Na základě § 19 zákona č. 135/2020 Sb. však lze dovodit, že situace uchazeče, který nebyl přijat, nebude definitivní. Uvedeného uchazeče bude možné přijmout na základě nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu.

Zápisový lístek

Ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb. se mění lhůta určená pro uplatnění zápisového lístku. Je vymezena okamžikem, do kterého může uchazeč nejpozději odevzdat zápisový lístek (tj. nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů).

§ 19

Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

 

Nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je vymezen v § 16 a § 17 zákona č. 135/2020 Sb.

Podle výkladu MŠMT uvedeného v materiálu Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 (s. 3, 4)

 • je nutné chápat lhůtu pro odevzdání zápisového lístku jako lhůtu pěti pracovních dnů,
 • začíná běžet od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů, tj. od konce 8denní lhůty, a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve.

Schematické vyjádření – načasování činností podle zákona č. 135/2020 Sb. v případě, kdy uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku

Řízení školy

Schematické vyjádření – načasování činností podle zákona č. 135/2020 Sb. v případě, kdy uchazeč nekoná jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku

řízení školy

 

Uvedenou nově vymezenou informaci o lhůtě odevzdání, odeslání zápisového lístku je nutné připojit k seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, který správní orgán zveřejňuje dle § 183 odst. 2 školského zákona.

Dále je podstatné, že ve školním roce 2019/2020 uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně. Nikoli však na základě odvolání (v rámci tzv. autoremedury), ale na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu [tj. na základě nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu].

Shrnutí – doporučené informování uchazeče

 •  MŠMT stanoví jeden řádný termín a jeden náhradní termín jednotné přijímací zkoušky.
 • Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.
 • Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč v přihlášce uchazeč uvedl nematuritní obor, skládá jednotnou přijímací zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.
 • Nové 2 termíny a náhradní termín školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel školy. Uchazeč obdrží pozvánku ke školní přijímací zkoušce. Pozvánka bude současně zveřejněna na internetových stránkách školy.
 • Proti rozhodnutí nebude odvolání přípustné. Uchazeče však bude možné přijmout ke vzdělávání na základě tzv. nového rozhodnutí.
 • Mění se lhůta, ve které musí uchazeč odevzdat nebo odeslat zápisový lístek. Změněná lhůta bude uvedena ve zveřejněném seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
 • Již odevzdaný nebo odeslaný zápisový lístek může uchazeč uplatnit znovu, pokud bude přijat ke vzdělávání na základě tzv. nového rozhodnutí.
 • Další (druhé a následující) kola přijímacího řízení se již uskuteční podle školského zákona.

Shrnutí – povinnosti MŠMT

Řádný a náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky MŠMT stanoví a zveřejní na internetových stránkách.

Shrnutí – povinnosti Centra

Centrum zpřístupní škole hodnocení uchazeče, a to v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky (do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky) nebo náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky (do 3 kalendářních dní po náhradním termínu jednotné přijímací zkoušky).

Shrnutí – povinnosti ředitele školy

 • Vyhlášení nových 2 termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem.
 • Zaslání uchazeči pozvánky ke školní přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání školní přijímací zkoušky a současně její zveřejnění na internetových stránkách školy.
 • Předání údajů ze záznamových archů Centru v den konání jednotné přijímací zkoušky.
 • V případě konání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky zveřejnění seznamu přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • V případě, že se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejnění seznamu přijatých uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Škola nemusí čekat na konání jednotné přijímací zkoušky.
 • V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede, že odvolání proti rozhodnutí není přípustné.
 • K seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, který správní orgán zveřejňuje dle § 183 odst. 2 školského zákona, se připojí nová informace o lhůtách odevzdání zápisového lístku.

Shrnutí – ustanovení, které zákon č. 135/2020 Sb. přejímá ze školského zákona

 • případy konání jednotné přijímací zkoušky (§ 2, odst. 3)
 • použití v případě přijetí do nástavbového studia (§ 48)
 • podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (§ 4)
 • obsah a forma jednotné přijímací zkoušky (§ 5)
 • podmínky konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu (§ 8, § 9)
 • konání jednotné přijímací zkoušky osob dle § 20 odst. 4 školského zákona (§ 11)
 • hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení (§ 14, § 15)
 • sestavení pořadí uchazečů, přijatí uchazečů v závislosti na umístění v pořadí uchazečů (§ 15)
 • zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (§ 47)

Srovnávací tabulky shrnutí ustanovení, které zákon č. 135/2020 Sb. přijímá ze školského zákona, nebo na které se odkazuje, jsou uvedeny dále.

Ustanovení zákona č. 135/2020 Sb., která se přejímají ze školského zákona.

Zákon č. 135/2020 Sb.

Školský zákon

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel školy.

§ 2 odst. 1

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

§ 59 odst. 2

 

V platnosti zůstávají

a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění, b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání,

c) školní přijímací zkouška a

d) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu,

stanovené ředitelem podle § 60 školského zákona.

§ 4

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení

 

a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

 

§ 60 odst. 2

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení

 

a) školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky,

 

b) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.

§ 60 odst. 3

 

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Konkrétní obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.

§ 5

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

§ 60b odst.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

§ 60b odst. 2

Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.

§ 60b odst. 6

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná zkoušku i nezletilý uchazeč a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a jeho neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů řediteli školy zákonný zástupce tohoto uchazeče, popřípadě ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

§ 8

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná zkoušku i nezletilý uchazeč a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a jeho neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů řediteli školy zákonný zástupce tohoto uchazeče, popřípadě ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

§ 60c odst. 3

 

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

§ 9

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

§ 60c odst. 3

 

Osoba, na kterou se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná na žádost jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

§ 11

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

§ 60b odst. 5

 

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

§ 14

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

§ 60d odst. 1

 

(1) Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

(2) Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy.

(3) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. U uchazeče, který nekoná zkoušku z českého jazyka, vytváří ředitel redukované hodnocení. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

§ 15

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

§ 60d odst. 2

 

Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy.

§ 60d odst. 2

 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

§ 60d odst. 3

 

Ustanovení zákona č. 135/2020 Sb. odkazující na školský zákon.

Zákon č. 135/2020 Sb.

Školský zákon

Jednotná přijímací zkouška se koná v případech, které stanoví školský zákon.

§ 2 odst. 3

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen "jednotná zkouška"), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.

§ 60 odst. 5

Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

§ 60 odst. 6

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

§ 62 odst. 4

 

Pravidla o zveřejnění seznamu přijatých uchazečů podle § 183 odst. 2 školského zákona se použijí obdobně.

§ 47

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

§ 183 odst. 2

 

Ustanovení tohoto zákona o přijímacím řízení se použijí i pro přijímací řízení do nástavbového studia podle školského zákona.

§ 48

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen "jednotná zkouška"), není-li dále stanoveno jinak.

§ 60 odst. 5

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.