Přijímací řízení na střední školy - doplnění často kladených otázek (FAQ)

Vydáno: 5 minut čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) aktualizovalo odpovědi na často kladené otázky (FAQ) k tématu ukrajinské krize především pro žáky, studenty a jejich rodiče a zástupce škol. Odpovědi naleznete na následujících odkazech:

Zdroj: https://www.edu.cz/aktualne-pro-cizince-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly/

Přijímací řízení na SŠDalší kola přijímacího řízení

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku). Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Magistrát hlavního města Prahy tyto údaje zveřejňuje zde. Uvedené informace obvykle ředitel školy zveřejňuje také na internetových stránkách školy. Koná-li se školní přijímací zkouška, pak se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dní před konáním této zkoušky.


Redukované hodnocení u uchazečů cizinců

Po vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky, popř. těch částí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalost českého jazyka, vytváří ředitel školy tzv. redukované hodnocení. Redukované pořadí všech uchazečů vzniká na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky z matematiky, hodnocení výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka, koná-li se školní přijímací zkouška, a dalších kritérií přijímacího řízení. Jinými slovy redukované pořadí znamená alternativně vytvořené pořadí všech uchazečů ze všech částí přijímacího řízení kromě zkoušek z českého jazyka. Ředitel školy zařadí daného uchazeče z tohoto alternativního pořadí do výsledného pořadí všech ostatních uchazečů, kteří jsou hodnoceni na základě všech součástí přijímací zkoušky včetně zkoušek z českého jazyka, a to na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí. Způsob hodnocení stanoví ředitel školy v rámci kritérií přijímání v souladu s § 60b odst. 5 školského zákona. Pro názornost uvádíme příklad, kdy uchazeč se umístí na základě redukovaného hodnocení na 12. místě, pak je do výsledného pořadí zařazen na 12. místo a původní uchazeč se z 12. místa posouvá na místo 13. a obdobně s ním se posouvají všichni ostatní uchazeči.


Ústní pohovor při prominutí zkoušky z českého jazyka

Uchazeči příchozí z Ukrajiny v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona na žádost nekonají přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Právní předpisy nestanoví bližší podrobnosti ohledně tohoto rozhovoru. Je tedy na řediteli školy, jakým přesně způsobem zajistí průběh tohoto rozhovoru. Ze zákona vyplývá, že se neposuzuje znalost českého jazyka v celé své šíři, ale pouze elementární znalost nezbytná pro vzdělávání.

Jak již MŠMT uvedlo v Metodických komentářích k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství, u uchazečů cizinců je vhodné při hodnocení ústního pohovoru zohlednit jejich současnou situaci a délku pobytu na území České republiky.

Vlastní pohovor může vést s uchazečem jednotlivý pedagogický pracovník, může být organizován i formou komisionální. Zkoušející mluví srozumitelně, klidně a pomalu. Používá krátké, jednoduché věty a jasné instrukce. Je vhodné z pohovoru učinit zápis.

Termín pohovoru z českého jazyka stanovuje ředitel školy. Může se konat v termínu stanoveném § 60b školského zákona, tj. v období od 12. do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a v období od 22. do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. Vhledem k aktuální problematice přicházejících cizinců doporučujeme termín odsunout až na pozdější období tak, aby měl uchazeč cizinec o střední vzdělání možnost adaptace na české prostředí a orientace v základních jazykových prostředcích. Rozhovor musí být proveden před vydáním rozhodnutí.

Výsledkem hodnocení vykonaného a zaznamenaného ústního pohovoru je vhodné nastavit jako souhlasné či nesouhlasné stanovisko o tom, zda daný uchazeč může vzhledem k jeho znalosti českého jazyka studovat konkrétní obor vzdělání. Může se tedy stát, že na jednom oboru vzdělání bude výsledkem stanovisko souhlasné, zatímco na druhém bude nesouhlasné. Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní pohovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.

Neúspěšní uchazeči se mohou účastnit dalších kol přijímacího řízení nebo na základě § 4 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. mohou být přijatí do 1. ročníku i v průběhu školního roku.

Zdroj: https://www.edu.cz/ukrajina/faq-ukrajina/#40-