Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Vydáno: 3 minuty čtení

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav na území ČR. V návaznosti na to pak začala přijímat řadu krizových opatření, mezi které aktuálně patří i opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství.[1] V souvislosti s tím vzniká otázka, zda může ředitel školy smysluplně využít pracovní kapacity učitelů i jiným prospěšným způsobem, když jim alespoň část hlavní náplně jejich práce odpadla. 

V rozsahu, v jakém je to v jednotlivých případech možné, mohou učitelé i nadále vykonávat přímou pedagogickou činnost (vyučování online). Stejně tak bude možné, aby učitelé alespoň v určitém rozsahu vykonávali i nadále další práce související s přímou pedagogickou činností, mezi které může patřit kromě přípravy na přímou pedagogickou činnost např. i příprava učebních pomůcek, hodnocení prací žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání,[1] účast na poradách apod.

Převedení na jinou práci, která je aktuálně potřebná, ale zároveň nespadá pod druh práce učitele, je možné jen za splnění podmínek zákoníku práce. Důvod je ten, že v rámci ochrany zaměstnance nemůže zaměstnavatel svévolně měnit druh práce dohodnutý v pracovní smlouvě. Žádná z možností pro jednostranné převedení však podle našeho názoru na stávající situaci nedopadá.

Z podstaty věci tak nebude použitelné převedení pro prostoj ani pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (krizová opatření nelze považovat za provozní příčinu ani povětrnostní vliv). Zaměstnavatel pak sice může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby i na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu, ani tato možnost však nebude podle našeho názoru použitelná. Ze smyslu tohoto ustanovení vyplývá, že míří na krátkodobé převedení při akutním odvracení nenadálé (mimořádné nebo živelní) události nebo nehody (požár, povodeň, evakuace, prasklé vodovodní potrubí apod.) nebo ke zmírnění jejich následků. Tato možnost tedy nedovoluje řediteli převést učitele na jinou práci proto, že pro něj aktuálně práci nemá z důvodu zákazu školní docházky.

Z uvedeného vyplývá, že pokud by ředitel potřeboval, aby učitelé začali vykonávat např. pomocné, rekonstrukční nebo údržbové práce, musel by se s nimi dohodnout na dočasné změně druhu práce, případně na tyto činnosti uzavřít některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, což by však představovalo výdaje na souvisejících odměnách.[1] Slovo „odborná“ podle našeho názoru vylučuje možnost např. mytí oken kabinetů nebo podlah knihoven.

[1] https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf

 

 

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: Mgr. David Šupej, advokát; SEDLAKOVA LEGAL