Přespočetné hodiny - mimořádná opatření- shrnutí

Vydáno: 5 minut čtení

Legislativní pohled

Právní předpisy, metodické materiály

  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
  • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění

Obecné podmínky proplácení přespočetných (nadúvazkových) hodin

Jsou stanoveny dvě podmínky „proplacení přespočetných hodin“, tj. poskytování příplatku za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (§ 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).

Jsou zakotveny v § 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

§ 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění

 

Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce, přímou pedagogickou činnost nevykonával. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době; těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.

 

Z uvedeného plyne, že podmínky proplacení tzv. přespočetných hodin jsou následující

  1. tzv. přespočetná hodina je skutečně vykonána (odučena) a
  2. zbývající hodiny (tj. hodiny odpovídající stanovenému týdennímu rozsahu přímé pedagogické činnosti dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění) jsou buď skutečně vykonány (odučeny) nebo se považují za výkon práce dle § 348 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

§ 348 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění

 

(1) Za výkon práce se považuje doba

a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy,

b) dovolené,

c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek,

d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí.

 

Shrnutí

Řízení školy

Příklad

Řízení školy online

 

Příklad

Řízení školy online

 

Přímá pedagogická činnost při použití nástrojů distančního vzdělávání

Je otázkou, jak posuzovat výkon přímé pedagogické činnosti s využitím „nástrojů distančního vzdělávání“. Podle názoru autorky lze v případě např. videokonference nebo webináře, kdy v určitém reálném čase spolupracují pedagog a žák, a proto pedagog „přímo působí na vzdělávaného“ (§ 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění), chápat tuto činnost jako přímou pedagogickou činnost. V případě zadávání úkolů, cvičení, konzultací prostřednictvím emailu atd. se autorka spíše kloní k názoru, že se jedná o tzv. nepřímou pedagogickou činnost. Zda se jedná, nebo nejedná o přímou pedagogickou činnost, musí v každém konkrétním případě rozhodnout ředitel školy.

Možnosti realizace týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti při „mimořádných opatřeních“

V situaci mimořádných opatření, kdy je usnesením vlády ze dne 12. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků při vzdělávání v základních, středních a vyšších odborných školách, si lze představit dvě základní situace:

  1. v daném týdnu zaměstnavatel přiděluje pedagogickému pracovníkovi práci, a to tzv. nepřímou pedagogickou činnost; tzn., že pedagogický pracovník místo hodin přímé pedagogické činnosti vykoná tzv. nepřímou pedagogickou činnost (podle názoru autorky do této kategorie patří např. příprava na výuku, zadávání úkolů, hodnocení vypracovaných úkolů, příprava pomůcek, příprava učebních textů)
  2. v daném týdnu je pedagogický pracovník připraven konat práci (i. tzv. nepřímou pedagogickou činnost), ale zaměstnavatel mu ji nepřiděluje; tehdy vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.

Shrnutí – příklad

 Řízení školy online

 

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.