Předpokládané změny v akreditacích vzdělávacích programů DVPP

Vydáno: 7 minut čtení

V současné době je v legislativního procesu projednáván návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. V případě jeho schválení budou navrhované změny účinné od 1. září 2023.  Novelou dochází zejména ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), dopad má i na délku akreditace vzdělávacích programů či řízení o akreditaci.

MŠMT upozorňuje, že novela zákona o pedagogických pracovnících je stále předmětem projednání v Parlamentu České republiky, veškeré níže uvedené informace vychází z nejaktuálnější situace a mají poskytnout základní přehled vzdělávacím institucím o předpokládaném dopadu novely, pokud bude přijata. 

1)     Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků

a) zrušení akreditací

Novela zákona přinese zúžení rozsahu akreditací vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to tím způsobem, že nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání).

Nic se nemění na tom, že pedagogičtí pracovníci jsou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak budou i nadále součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.

Zároveň již není akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.

b) probíhající řízení

Po nabytí účinnosti novely zákona již nebude možné udělovat akreditace pro vzdělávací programy průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) a řízení o akreditaci vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu průběžného vzdělávání zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastaví.

S ohledem na správní lhůtu akreditačního řízení (120 dní) a počet podaných žádostí je reálný předpoklad, že již nebude možno vyřídit žádosti o akreditaci instituce a programů průběžného vzdělávání předložené na jednání komise 23. června 2023 (příjem žádostí 15.5. – 26.5.2023). Tyto žádosti by tak byly ke dni účinnosti novely zákona o pedagogických pracovnících zastaveny a akreditace by již nebyly uděleny.

c) platnost udělených akreditací

Platnost akreditací udělených podle zákona o pedagogických pracovnících ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí uplynutím 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona, pokud neskončí dříve uplynutím doby, na kterou byla udělena.

2)     Studia ke splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů

a)      zachování akreditací

U studií vedoucích k získání odborné kvalifikace, výkonu specializovaných, metodických, nebo metodologických činností (např. studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga – nově studium pro asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích, dále studium pro ředitele škol, doplňující didaktické studium cizího jazyka, studium pro výchovné poradce nebo studia k výkonu specializovaných činností) nadále zůstává zachována dosavadní právní úprava, tedy i podmínka udělení akreditace, a to s ohledem na zájem na zajištění vysoké odborné úrovně těchto vzdělávacích programů.

b)      nové povinnosti akreditace

Novela zákona nově definuje povinnost akreditace všech kvalifikačních a dalších kvalifikačních vzdělávacích programů. Povinnost se dotýká zejména vysokých škol, které dosud mohly některé kvalifikační programy realizovat v rámci programů celoživotního vzdělávání bez akreditace.

Realizátorům akreditovaných vzdělávacích programů je nově nastavena povinnost vytvořit systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích programů a průběžně ho realizovat.  Při akreditaci je tento proces dokládán Plánem evaluace (před zahájením nově akreditovaného programu) a Zprávou z evaluace (v případě předchozí realizace daného programu). Vzory obou formulářů budou žadatelům o akreditaci poskytnuty na stránkách MŠMT, včetně potřebných metodik pro jejich zpracování.

O akreditaci studia vedoucího k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy (dříve Studium v oblasti pedagogických věd, tzv. doplňující pedagogické studium) budou v případě přijetí novely zákona o pedagogických pracovnících moci od 1. září 2023 žádat i zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, avšak za podmínky spolupráce s vysokými školami. Další podmínky pro realizaci studia pedagogiky pro učitele budou upraveny novelou vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

c)      probíhající řízení

Řízení o udělení akreditaci vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu k získání odborné kvalifikace, výkonu specializovaných, metodických, nebo metodologických činností (kvalifikační a specializační studia) zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely.

d)      platnost udělených akreditací

Akreditace vzdělávacích programů udělená podle zákona o pedagogických pracovnících, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud neskončí dříve uplynutím doby, na kterou byla udělena. Účastníci vzdělávacích programů musí v této lhůtě studium dokončit.

U vzdělávacích programů vedoucích ke splnění kvalifikačních (studia pedagogiky, studium pro ředitele, doplňující didaktické studium apod.) nebo dalších kvalifikačních předpokladů (např. specializační studia, studium pro výchovné poradce), jimž byla udělena akreditace podle zákona o pedagogických pracovnících ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a u nichž má nabytím účinnosti tohoto zákona dojít pouze ke změně názvu, vzdělávací instituce oznámí ministerstvu tuto změnu, a to do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě, že držitel akreditace změnu neoznámí, platnost akreditace skončí opět uplynutím 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Povinnost oznámit ministerstvu bezodkladně změnu jiných skutečností důležitých pro uskutečňování vzdělávacího programu je stanovena zákonem (§ 28a odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících).

Vypuštěním dosavadního ustanovení, které další vzdělávání pedagogických pracovníků vyjímalo z definice rekvalifikací, bude možné koncipovat a uskutečňovat v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků také akreditované vzdělávací programy, jež nově budou moci být považovány za rekvalifikaci. To v praxi přináší další možnost financování těchto programů z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). 

Účastník vzdělávacího programu DVPP akreditovaného podle znění zákona před novelou, který po nabytí účinnosti novely v době platnosti akreditace studium úspěšně dokončí, získá odbornou kvalifikaci odpovídající původní akreditaci, tj. podle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění před nabytím účinnosti novely, a to bez ohledu na to, kdy studium zahájil (zda před nabytím účinnosti novely nebo po ní), a to i v případě, že by studium, které absolvoval, podle nové právní úpravy k získání této odborné kvalifikace nestačilo (týká se zejména Studia pro asistenty pedagoga). Výjimkou jsou akreditace vzdělávacích programů, u kterých novelou dochází pouze ke změně názvu, kdy po nahlášení změny názvu dochází k aktualizaci akreditace. Jejich účastníci získají odbornou kvalifikaci podle zákona ve znění po nabytí účinnosti novely.

Odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-v