Předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoc

Vydáno: 2 minuty čtení

Ukončení příjmu žádostí je 30. 4. 2020.

Celkový objem prostředků na 6. výzvu činní 100 000 000 Kč s možností navýšení. Výzva je otevřená pro všechny kraje včetně hlavního města Prahy a je zaměřena na zajištění stravy potřebným dětem ve školním roce 2020/2021. 

  • Poskytování hotových jídel partnerskými organizacemi (viz kap. 3.4 Vymezení oprávněných partnerů), které zajišťují stravování dětem (v souladu s platnou legislativou) navštěvujícím vzdělávání v rámci povinné školní docházky či předškolního vzdělání.
  • Stravné je hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů (ceny stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na základě platné legislativy ve vnitřních dokumentech škol nebo zařízení školního stravování (školní řád/vnitřní řád zařízení školního stravování) zapojených do projektu. V případě, že zařízení školního stravování/škola pořizuje potraviny prostřednictvím veřejných zakázek, postupuje dle pokynů v příslušné kapitole Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP SC I (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce“).
  • Podpořeným dětem, které navštěvují zařízení školního stravování zapojená do projektu, je poskytována strava v rozsahu a kvalitě/nutričním složení tak, jak je stanoveno platnou legislativou.
  • U partnerských organizací jsou z rozpočtu projektu hrazeny také náklady na administrativní činnosti vyplývající z poskytování pomoci osobám z cílové skupiny ve výši 5 % z hodnoty schváleného rozpočtu alokovaného na nákup potravin. Popis aplikace procentního paušálu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Cílová skupina - Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi.

Více informací

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhlasene-vyzvy