Předběžná informace MŠMT ke změnám mimořádných opatření MZd s učinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení

Vydáno: 4 minuty čtení

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022; Předběžná informace o dalších připravovaných změnách v testování a pozitivně testo vaných žáků

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

 • s účinností od 3. 1. 2022
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
   • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Výše uvedené změny v režimu testování dětí a žáků byly zohledněny (a avizovány) v rámci distribuce Ag testů určených k testování dětí a žáků realizované z centrální úrovně do krajů ve středu 22.12.2021.

Ke změnám v systému nahlašování pozitivních dětí a žáků (o nichž jsme Vás informovali v poslední informaci ze dne 14. a 16. 12. 2021) bude ze strany Centrálního řídícího týmu a MŠMT připravena v průběhu tohoto týdne samostatná sada metodických materiálů.

Předběžná informace o dalších připravovaných změnách v testování a pozitivně testo vaných žáků

Předběžně informujeme také o tom, že:

 • povinnost se testovat se bude nově vztahovat i na ty zaměstnance dotčených škol a školských zařízení, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • tato změna se týká pouze zaměstnanců škol a školských zařízení, ve kterých probíhá plošné testování dětí a žáků,
   • netýká se to tedy například zaměstnanců mateřských škol či základních uměleckých škol – tam se zaměstnanci testují podle obecného mimořádného opatření k testování zaměstnanců (čili nic se pro ně v tuto chvíli nemění)
  • v případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest.

 


Avizujeme, že dne 29. 12. 2021 bude vláda schvalovat další úpravy výše uvedeného s tím, že změny se budou týkat zejména důsledků spojených s pozitivně testovaným žákem pro jeho spolužáky ve vazbě na nové poznatky týkající se varianty Omikron a také režimu testování zaměstnanců.

Podle výsledků jednání vlády dne 29. 12. 2021 budou školám neprodleně zaslány k těmto změnám finální informace.

 

Shrnutí Střední článek MŠMT:

od 3.1.2022 platit

 • pro MŠ se nic nemění
 • v ZŠ a SŠ se budou testovat všichni žáci 2x týdně - i ti očkovaní a po nemoci
 • žáci, kteří testování odmítnout, budou nosit roušku
 • tabulky o pozitivních antigenní testech a tabulky s rizikovými kontakty se již nebudou posílat mailem na KHS, ale škola je nahraje přímo do CovidFormsApp
 • na základě nahraných tabulek dostanou žáci automatické SMS se žádankami na PCR test, případně s nařízením karantény - vše by mělo proběhnout v rámci 24 hod
 • tabulky bude možné automaticky generovat v Bakalářích, Škole on-line, Edookit a Edupage
 

Zdroj: https://www.edu.cz/predbena-informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-mzd-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/https://www.facebook.com/stredniclanek