Prázdninový provoz - Informace pro období letních prázdnin

Vydáno: 7 minut čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že povinné testování zaměstnanců bylo od 1. července 2021 zrušeno a také byla zrušena specifická pravidla pro testování při vzdělávání s tím, že epidemiologická opatření včetně dokládání testování v některých případech se řídí obecnými pravidly (k tomu viz dále).

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a také středisek praktického vyučování 

 • na vzdělávání žáků a studentů a na mimořádný termín společné části maturitní zkoušky se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě neuplatní1, to znamená, že žáci a studenti nejsou povinni pro účast na případné (praktické) výuce a na mimořádném termínu didaktických testů maturitní zkoušky prokazovat se negativním testem/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy.
 • pro zkoušky ve školách (a také pro přijímací zkoušky na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře a nostrifikační zkoušky) platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (bod 12)1, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.
  • Pokud se zkoušky účastní maximálně 10 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), tak není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování.
  • Počet 10 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, určený venkovní prostor atd.
  • Pro mimořádný termín didaktických testů ve dnech 7., 8. a 9. července 2021 se dokládání negativního testu/prodělaného covid-19/očkování neprovádí bez ohledu na počet přítomných osob.

Provoz mateřských škol a základních škol

 • se na vzdělávání dětí a žáků podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce v prezenční formě neuplatní1,
  • to znamená, že děti nejsou, stejně jako doposud, povinny prokazovat se pro přítomnost na vzdělávání v mateřské škole testováním/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy,
  • pro zkoušky na základních školách (například komisionální přezkoušení) platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (bod 12)1, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,
  • pokud se zkoušky účastní maximálně 10 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i veřejnost), tak není potřeba dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování, o počet 10 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, určený venkovní prostor atd.

Provoz školních družin

Na provoz školních družin v případě pravidelné činnosti2 školní družiny se podmínky stanovené mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě1 nevztahují, 

 • to znamená, že účastníci nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy.

Jinou než pravidelnou činnost školních družin, provoz středisek volného času a školních klubů; činnost základních uměleckých škol nebo jiných škol a školských zařízení neupravenou školskými právními předpisy

nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,
• nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu o identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu
(jméno, příjmení),
o jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a
o informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
• zakazuje se účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 mimořádného opatření1 – test/prodělaný covid-19/očkování;
• provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;

v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách;
• jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní (toto platí u PCR i Ag testu);
• trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), f), g) nebo h) ve frekvenci každých 7 dní;
• uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání,
o pokud tedy bude velikost skupiny max. 10 osob (včetně pedagogických pracovníků a jiného dohledu), nemusí se předkládat negativní test/očkování/prodělaný covid-19, toto se vztahuje jak na vzdělávání, tak i na různé akce (tábory, vícedenní výlety atd.)
o pokud se jedná o nepřetržité vícedenní akce s přespáním, tak se splnění podmínek prokazuje ve frekvenci u antigenního testu při nástupu a pak 1krát za 7 dní, PCR jen při nástupu na akci
a pak už u PCR není povinnost přetestování,
o bod I/16 písm. b), f), g) nebo h) – jedná se o antigenní test provedený u poskytovatele zdravotních služeb i provedený na místě, čestné prohlášení o testování ve škole nebo v zaměstnání,
o v případě čestných prohlášení lze nadále využít testování provedené ve škole v případě, kdy je to dle mimořádného opatření povinné – tedy v případě testování pro účely zkoušek (viz výše),
• nařizuje se organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16
o zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, 
o osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a
o v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí,
o a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let
k provedení epidemiologického šetření,
o o dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.

Další informace v příloze

Zdroj: Informace pro školy prázdninový provoz a režim v září 2021, MŠMT