Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Vydáno: 5 minut čtení

Změny za období červen a červenec 2019

Sbírka zákonů

Zdroj: www.mvcr.cz
Zákon č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka 71/2019 Sbírky zákonů
Datum účinnosti 1. ledna 2020 (s výjimkami)
Novelou zákona o nemocenském pojištění se od 1. 1. 2020 zavádí systém elektronických neschopenek. Pro zaměstnavatele je důležité zakotvení tzv. proaktivních notifikací (zaměstnavatelé budou moci požádat ČSSZ o automatické zasílání oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců).


Informace MŠMT

Zdroj: www.msmt.cz
Věstník 3/2019 obsahuje Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020 a tituly schválené MŠMT k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů.
Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období 2019 je ministerstvem určen na dny 2. až 4. září 2019. Dále MŠMT publikovalo seznam spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.
Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě obsahují stručný popis právní úpravy uvedené činnosti, informace a doporučení související se spoluprací s jinými orgány a vedením interní dokumentace.
MŠMT zveřejnilo Normativy pro stanovení limitu počtu nepedagogických zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí.
MŠMT vydalo dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního, kterým se od 1. 9. 2019 rozšiřuje pokusné ověřování i na kombinovanou formu vzdělávání. V důsledku je možné přijmout do vyššího než 1. ročníku v kombinované formě uchazeče, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry, ale nenaplní ustanovení § 95 odst. 2 školského zákona tím, že nemá splněny všechny předměty v ročníku, který nebude absolvovat.
Metodický pokyn k výkazu P1c-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2019 pro rok 2019 byl aktualizován k datu 17. 7. 2019.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Zdroj: www.novamaturita.cz
Centrum publikovalo statistickou analýzu výsledků ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období v letech 2013–2019.
Dále Centrum zveřejnilo maturitní kalendář – Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2018/2019.

Informace ČŠI

Zdroj: www.csi.cz
Využitelné a inspirativní informace obsahují materiály ČŠI Role rodičů, učitelů a moderních technologií v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 4. tříd ZŠ v České republice. Sekundární analýza PIRLS 2016 a Mezinárodního šetření TALIS 2018. Národní zpráva.
ČŠI zveřejnila Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020 a Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020.

Národní ústav pro další vzdělávání

Zdroj: www.nuv.cz
Národní ústav pro další vzdělávání informuje o postupném zveřejňování jednotného zadání pro závěrečné zkoušky v září 2019.
Publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2018 může zaujmout výchovné poradce a školní metodiky prevence metodickými doporučeními pro práci s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Zdroj: www.uoou.cz
Poradna Úřadu pro ochranu osobních údajů určená zaměstnavatelům je doplněna o informaci vysvětlující právo bývalého zaměstnance na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR (např. osobním údajům v evidenci docházky). Úřad uvádí, že součástí práva na přístup k osobním údajům je právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Veřejný ochránce práv

Zdroj: www.ochrance.cz
V tiskové zprávě ze dne 12. 7. 2019 Alternativní stravování dětí závisí na možnostech školky ombudsmanka upozorňuje na povinnosti mateřských škol při zajištění stravování dětí v mateřské škole. V kontextu zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace uvádí, že školky mají povinnost přijmout přiměřená opatření, aby mohly službu stravování využívat i děti se zdravotním postižením (zejména děti s celiakií nebo potravinovými alergiemi a intolerancí). Současně konstatuje, že výjimkou by byla situace, kdy by přijetí takového opatření představovalo pro školku nepřiměřené zatížení.

Zdroj: Pro webovou aplikaci Řízení školy online PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., poradenské služby ve školství