Poslanci schválili změny financování pro školy

Vydáno: 4 minuty čtení

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu školského zákona, která mění financování regionálního školství. Pro mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a školní družiny bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy garantovat finanční pokrytí vzdělávání v rozsahu vymezeném státem stanoveným maximem. 

Řízení školySystém financování podle počtu žáků nahradí nový systém, který bude garantovat financování skutečného rozsahu vzdělávání. "Dnešek je skutečně zlomovým a velmi důležitým dnem pro české školství. Je to důležitý den pro rodiče a je to také důležitý den pro naše děti, protože se podařilo něco, co se nedařilo řadu let," komentoval schválení novely premiér Bohuslav Sobotka. 

„Je to pro nás historický okamžik, protože dlouhou dobu se po změnách financování škol volá. Tyto změny znamenají spravedlivější, férovější financování škol. Nevídaná je také absolutní shoda odborných asociací, školských odborů, zaměstnavatelských svazů, ale také to, že tyto změny naplňují bezezbytku doporučení OECD. Skončí také nesmyslné hony na udržení žáků za každou cenu, včetně těch, kteří nedosahují dostatečně kvalitních výsledků ve vzdělávání,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

V současnosti jsou školám a školním družinám zřizovaným obcemi a kraji rozdělovány peníze normativním způsobem ze státního rozpočtu. Tento systém však nepostihuje specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou velké rozdíly ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol. Nejzásadnější změnou, kterou návrh přináší, je změna financování pedagogické práce mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří a školních družin, u nichž bude stanoven prováděcími předpisy maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Stanovené maximum bude vyjadřovat stav umožňující poskytování vzdělávání v potřebné kvalitě a bude jasně a jednoznačně odvozeno u mateřských škol a školních družin od počtu jejich tříd, respektive oddělení a u základních a středních škol od počtů žáků ve třídě. Stanovená maxima budou respektovat i optimální potřebu souběžného působení dvou učitelek ve třídách mateřských škol, například potřebu pohybových aktivit dětí ve školních družinách a u základních a středních škol pak potřeby spojené s výukou jazyků, ICT i některých dalších, zejména odborných předmětů.

Rozpis rozpočtu bude tedy nově pro výše uvedené školy a školní družiny provádět přímo MŠMT, nikoliv krajské úřady prostřednictvím  krajských normativů. Při rozdělování peněz se díky tomu zohlední rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách. Novela tak umožní spravedlivé ohodnocení učitelů a školy dostanou peníze podle skutečného rozsahu poskytovaného vzdělávání. Tyto změny ve způsobu financování by měly začít platit od 1. 1. 2019. Stávající systém financování prostřednictvím normativů na žáka zůstane zachován pro financování soukromých a církevních škol.

Novela chce také posílit práva pedagogů a zlepšit jejich pracovní podmínky. Zavádí proto kategorii zvlášť závažných porušení, například slovních a fyzických útoků na pracovníky školy. Takové projevy by se nově povinně trestaly vyloučením žáka ze školy. Posílí se také oznamovací povinnost ředitelů ve vztahu k orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Součástí novely je také úprava podmínek pro skládání zkoušky z českého jazyka pro studenty, kteří získali vzdělání mimo ČR.

Brífink ke změnám financování regionálního školství

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/poslanci-schvalili-zmeny-financovani-skoly-dostanou-penize