Polistopadové školství se leckde dosud potýká s vyrovnáním se s minulostí

Vydáno: 4 minuty čtení

Komorní listy jsou časopis vydávaný Exekutorskou komorou České republiky. Toto odborné periodikum vychází 4x ročně a jeho obsahovou náplní je prezentace odborných článků a příspěvků zabývajících se problematikou exekuční činnosti. V posledním čísle byly publikovány recence našich knih: Normální život v nenormální době a Socialistická základní škola pohledem pamětníků autorského kolektivu: Jiří ZounekMichal ŠimáněDana Knotová.  

Nakladatelství a vydavatelství Wolters Kluwer, ač je jinak převážně zaměřeno na právnickou tematiku, vydalo dvě zajímavé publikace, věnované historii školství v období normalizace. Tento počin přitom ocení jistě i právníci, neboť pro starší právnickou generaci se jedná o problematiku, s níž byla seznámena díky vlastním prožitkům, a proto si dané období pamatuje, pro mladou, zejména již polistopadovou generaci nejen učitelů má být přiblížením nedávné historie a do značné míry i vysvětlením toho, za jakých okolností byla vzdělávána a vychovávána právě generace starší. Uvedená kombinace pamětníků a historiků se promítla i ve složení spoluautorského kolektivu obou publikací, jehož nejmladší člen zažil socialistické školství v jeho normalizační podobě pouhé necelé dva roky, druhý jím prošel na základní škole prakticky celým a třetí prožila již jako studentka střední a vysoké školy.

Metoda orální historie a studium dějin každodenního života, vnesené do historického bádání od druhé poloviny minulého století francouzskou školu Annales, jsou v dnešní době již v české historiografii běžně rozšířené. V právnické boci se tak v tomto směru nabízí v loňském roce Českou advokátní komorou vydaná kniha rozhovorů Nestoři české advokacie autorů Petra Tomana a Ondřeje Šebesty či v notářském časopise Ad Notam pravidelně publikované rozhovory s emeritními notáři. Lze říci, že podchycení historické paměti o době předlistopadové tak přichází z více míst a nutno dodat ve správnou chvíli.

Řízení školy onlineZmíněna možnost srovnání zákonitě vede k úvahám o tom, jak se ta která profese po pádu komunistického režimu emancipovala, dospěla k sebereflexi a projevila svoji stavovskou hrdost. V tomto směru je zajímavé, že v právnické obci byl a jsou oslovovány osobnosti, které se díky své dnešní autoritě ve svojí profesní komunitě neostýchají otevřeně vzpomínat, zatímco osobní údaje vybraných jihomoravských učitelů jsou anonymizovány. Lze tak vyslovit hypotézu, že předlistopadoví advokáti a notáři se již v oné „nenormální době“ snažili být méně sešněrovaní než učitelé a že se jim to v tehdejším každodenním životě i více dařilo. Není pak ani divu, že dnešní nestoři české advokacie se výraznou měrou podíleli na demokratizaci a budování právního státu, zatímco polistopadové školství se leckde dosud potýká s vyrovnáním se s minulostí.

Je nutno předeslat, že recenzent patří ke generaci, která normalizaci zažila za svých středoškolských a vysokoškolských studií v pražských poměrech. Z četby vzpomínek pamětníků pak nabývá dojmu, že ideologický tlak na jihomoravské pedagogy byl daleko intenzivnější než na učitele pražské. Sám zažil řadu kantorů, kteří zůstali nezlomeni, a stali se díky tomu rebelským studentům celoživotními vzory. Je otázkou, zda rozhovory měly být pouze transkribován, či zda je editoři neměli nechat zpovídané učitele jazykově upravit. V dané podobě je však formou zachycení rozhovoru podtržen celkový dojem o jednotlivých osobách, který v některých případech poněkud postrádá noblesu advokátských a notářských mistrů slova.

Řízení školy onlinePublikace Normální život v nenormální době je zajímavým příspěvkem do diskuse o tom, zda předlistopadové školství nebylo po organizační stránce či z hlediska vztahu učitele a žáka lepší než školství dnešní. Autoři se zaměřili na výklad o cestě k učitelské profesi, život školy a výuku, na mimopracovní život učitelů, píší o politice ateizace učitelů a celého školství, zvláštní pozornost věnují Pražskému jaru pohledem učitelů základních škol.

Obě publikace dávají možnost k přemýšlení o dnešní společnosti a škole v širším kontextu a napomohou k pochopení stavu nynějšího základního školství, v němž dosud působí žáci těch učitelů, jejich životním osudům je kniha věno vána. Ač neprávnické, stojí obě publikace dnešnímu právníkovi za prostudování a k přemýšlení.

JUDr. et PhDr. Stanislav balík

Zdroj: Komorní listy 02/2017

Originální znění recenzí si můžete přečíst v příloze.