Pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje: Roste podíl učňů strojírenských a elektrotechnických oborů, klesá zájem o gastronomické obory

Vydáno: 3 minuty čtení

Data vývoje vzdělanostní a oborové struktury žáků potvrzují, že pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje. „Pokles daný demografickým vývojem populace se zastavuje a v dalších letech očekáváme pomalý nárůst,“ říká Jiří Vojtěch, jeden z autorů souhrnné publikace Uplatnění absolventů škol 2014, kterou nyní vydává Národním ústav pro vzdělávání.

„Zároveň je pozitivní, že roste zájem o technické učební obory, hlavně strojírenské a elektrotechnické, podíl přijímaných do těchto oborů narůstá na úkor oborů gastronomických“, uvádí analytik.

Tisková zpráva (678kB PDF)

Uplatnění absolventů škol 2014 - publikace

Data vývoje vzdělanostní a oborové struktury žáků potvrzují, že pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje. Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do prvních ročníků jen o 800 mladých lidí méně než v předešlém roce. V meziročním srovnání tedy ubylo 0,8 % žáků. Před čtyřmi lety byl meziroční pokles největší: 11,5 % čili o 14 700 žáků a studentů bylo přijato méně než v předchozím roce.

Nárůst nově přijatých žáků do strojírenských a elektrotechnických oborů je přitom patrný i u maturitních oborů a maturitních oborů s odborným výcvikem. Absolventi těchto oborů jsou zaměstnavateli velmi žádaní a na pracovním trhu se jich dlouhodobě nedostává. Snižuje se naopak podíl žáků nově přijatých do oborů ekonomických a po dlouhodobém nárůstu i u oborů informatických, u maturitních oborů s odborným výcvikem je pokles zejména v oborech osobních služeb.

Vzdělanostní struktura tak zůstává víceméně beze změn – viz obrázek v příloze. „Nepotvrdil se v médiích někdy avizovaný přesun většiny nově přijatých žáků do maturitních oborů,“ podotýká Jiří Vojtěch. „Úbytek žáků v učňovském školství je dán celkovým poklesem v populačním vývoji a dochází k němu i v maturitních oborech odborných i gymnaziálních,“ dodává analytik.

Vývoj podílu žáků v jednotlivých kategoriích vzdělání ukazuje pokles podílu žáků vstupujících do učebních oborů (střední s výučním listem), a to ze zhruba 35 % v roce 2004 na nynějších 31 %. „Klasické“ maturitní obory v odborném vzdělávání si uchovaly svůj tradiční podíl – zhruba 37 % v roce 2004 a jen nepatrně méně 36,5 % v roce 2014. Podíl gymnazistů (střední s MZ – gymnázia) ve sledovaném období vzrostl – ze zhruba 18,5 % (v roce 2003) na nynějších necelých 22 % (v roce 2014). Nejedná se však výrazný vzestup, jak je někdy prezentováno v médiích, navíc je to na úkor přijímaných do oborů lyceí, která poskytují obecně odbornou přípravu.

Všechny analýzy a data uvedené v publikaci jsou k dispozici na webu www.infoabsolvent.cz, kde jsou trvale doplňovány i aktuální údaje.