Podpůrná opatření v praxi

Vydáno: 5 minut čtení

Jak je v poradenství nastavovat a ve vzdělávání efektivně využívat 

Konference pro pracovníky SPC a PPP, vedení škol, výchovné poradce, školní speciální pedagogy a psychology. Pořádá SPC NAUTIS a odborné nakladatelství Pasparta.Řízení školy online

Co přinesly nové legislativní změny do praxe poradenských pracovníků? Jak se změnila podpůrná opatření, a co znamená jejích zavádění do praxe? Jaké jsou zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP ve školách a jaká doporučení z toho plynou pro poradenské pracovníky?

Na této konferenci všechny příspěvky přednáší odborníci přímo z praxe a jejich poznatky jsou v praxi ihned použitelné. Dopolední část přednášek navíc doplňují tematicky zaměřené workshopy. Z jejich nabídky si vyberete přesně podle svých potřeb a zájmů.

Program odborné konference

 • 9:00 – 9:45 – Podpůrná opatření v letech 2016–2019 a jejich dopad do praxe

V příspěvku se autorky zaměří na zhodnocení přínosu nové legislativy, týkající se vzdělávání žáků s PAS jako žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě svých praktických zkušeností upozorní na její přínos i úskalí z pohledu školských poradenských pracovišť, škol i žáků samotných. Zhodnotí průběžné legislativní úpravy v letech 2016 – 2019 a jejich dopad do praxe. V rámci přednášky uvedou příklady dobré i špatné praxe ve využívání podpůrných opatření, upozorní na možnosti některých podpůrných opatření s dobrým dopadem na vzdělávání, jejichž aplikace je často opomíjena nebo využívána jen velmi málo.

PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagožka, ředitelka SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú; Mgr. Zuzana Žampachová – speciální pedagožka, vedoucí SPC při MŠ a ZŠ, Brno, Štolcova

 • 9:45 – 10:30 – Katalogy podpůrných opatření

V příspěvku se lektorka zaměří na nově vytvořené Katalogy podpůrných opatření, které vznikly v rámci projektu na UP v Olomouci a jsou těšně před vydáním. Materiál reaguje na novou školskou legislativu směrem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka se nejvíce zaměří na Obecný katalog PO (zejména I. stupeň PO) a na pomoc při nastavování podpůrných opatření ve školách.

PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D. – působí jako odborný asistent na Ústavu speciálněpedagogických studií, PedF UP v Olomouc, věnuje se poradenství dětem, žákům a studentům se SVP

 • 11:00 – 12:30 – Zkušenosti a doporučení z každodenní praxe

V příspěvku vystoupí zástupci jednotlivých typů škol a podělí se s účastníky o zkušenosti, které jim přinesla každodenní praxe. Zaměří se na příklady dobré praxe, ale i na to, co v každodenním životě nefungovalo a proč.

Ing. Jitka Tužilová – výchovná poradkyně SPŠ v Motole;

Bc. Šárka Kratochvílová – zástupkyně ředitelky a garant speciálních tříd MŠ Klášterní v Liberci;

Mgr. Karel Derfl – ředitel ZŠ Chraštice

 • 13:30 – 15:00 – Tři oddělené workshopy podle výběru účastníka

 

Podpůrná opatření v praxi

Cílem workshopů je výměna zkušeností účastníků konference při uplatňování podpůrných opatření u žáků s PO. Zazní příklady dobré praxe o využívání doporučovaných podpůrných opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (rozbor metod práce, úpravy obsahu vzdělávání na jednotlivé oblasti předškolního vzdělávání, organizace výuky, hodnocení a podpůrná opatření ovlivňující vzdělávání). Současně zde budou probírány další možnosti využívání podpůrných opatření (např. z oblasti organizace výuky, které nabízejí škálu možností a nejsou plně využívány ve prospěch žáků s PO a jejichž finanční náročnost je velmi malá). Rovněž bude probíráno hodnocení jako podpůrné opatření, v jehož aplikaci není stále zcela jasno.

 • I.              Workshop pro MŠ

Mgr. Marcela Jarolímová a Mgr. Hana Tomanová – speciální pedagožky, odborné pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú.

 • II.            Workshop pro ZŠ

Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú.; Mgr. Julius Bittmann – KBT terapeut, Národní ústav pro autismus, z. ú.

 • III.           Workshop pro SŠ

PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagožka, ředitelka SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú; Mgr. Zuzana Žampachová – speciální pedagožka, vedoucí SPC při MŠ a ZŠ, Brno, Štolcova

 

Cena

 • 1.090 Kč - při zaslání objednávky do 31. 10. 2019,
 • 1.190 Kč – při zaslání objednávky od 1. 11. 2019 do 15. 11. 2019,
 • 1.390 Kč - při zaslání objednávky po 15. 11. 2019.

Datum konání

 • 26. 11. 2019

Místo konání konference

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1

 

Změna programu vyhrazena.

 

Zdroj: http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/podpurna-opatreni-v-praxi