Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

Soutěže a přehlídky jsou podle předních odborníků v oblasti pedagogiky považovány za hlavní nástroje ve vzdělávacím systému, podle kterých je možné identifikovat nadané dítě (žáka) - v různých oborech, věkových skupinách, profesích apod. 

Vyhlášení rozvojového a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2018.docx

Jedná se o časově nenáročnou, hospodárnou, nejčastěji používanou a společensky respektovanou formu. Školský systém je ve své podstatě založen na motivaci a srovnávání - jak se daří žákům zvládat předepsanou látku nebo osvojení znalostí, které žák nabyl mimo školní vyúku. K tomuto účelu už více jak šest desítek let existuje v základních a středních školách systém soutěží.

MŠMT každoročně zveřejňuje ve Věstníku MŠMT seznam  cca 150 celostátních soutěží, které jsou rozděleny na tři typy :

  • skupina soutěží vyhlašovaných MŠMT – typ - A  (cca 30 - 40 soutěží)
  • skupina soutěží spoluvyhlašovaných MŠMT – typ  – B (cca 70 – 80 soutěží)
  • skupina soutěží doporučených školám k účasti – typ – C  (cca 40-50)

Věstník č. 8/2016 - přehled soutěží vyhlašovaných ve školním roce 2016/2017

Dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Tento dotační program je vyhlašován MŠMT každoročeně v dubnu. Cílem programu je:

  • seřazení 150 soutěží do přehledného uceleného systému, který bude jednoduchý, účelný a srozumitelný pro pedagogy, žáky i rodiče. Takto vytvořený přehled soutěží se nazývá Seznam soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT na školní rok,
  • rozdělit finanční prostředky určené na podporu soutěží v rozpočtu MŠMT (každoročně cca 34 mil. Kč) na jednotlivé soutěže,
  • rozdělit finanční prostředky na účast týmů ČR na mezinárodních soutěží a financování mezinárodních soutěží v ČR,
  • vytvoření informační databáze, rozdělující soutěže podle oblastí  a důležitosti.

Cílové skupiny příjemců podpory

Žádat ministerstvo o dotaci na finanční zajištění soutěže, popřípadě o zveřejnění informace o soutěži mohou:

  1. právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,
  2. územní samosprávné celky v samostatné působnosti,
  3. ostatní právnické osoby.

O dotaci na zajištění účasti českých týmů v mezinárodních soutěžích a pořádání mezinárodních soutěžích v ČR mohou žádat pouze právnické osoby ministerstvem pověřené zajištěním soutěže na ústřední úrovni.

Příjemci jsou po obdržení dotace na projekt povinni s finančními prostředky řádně hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem a obsahem rozhodnutí. Vyúčtování finančních prostředků příjemce provede na předepsaných formulářích.

O dotaci je možné žádat pouze prostřednictvím elektronického systému nahttp://souteze.msmt.cz/ 

Informace o rozvojovém programu a dotačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018

Informace o rozvojovém programu a dotačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016

 Zdroj