Plošné testování školáků na drogy přináší nepřesné výsledky

Vydáno: 4 minuty čtení

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády v čele s národním protidrogovým koordinátorem a výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Jindřichem Vobořilem vydává společně s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, Klinikou adiktologie UK v Praze, Českou asociací adiktologů, A.N.O. poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, MŠMT ČR a Společností pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně tiskové vyjádření k plošnému testování školáků na přítomnost drog.

Společné odborné stanovisko k testování odpadních vod a následnému plošnému testování žáků na přítomnost omamných a psychotropních látek

Výsledky testování na severomoravských školách v posledních týdnech vyvolaly jak zájem médií, tak veřejnosti. Ke školám v Orlové a Bohumíně se přidávají další v regionu. V nastalé situaci šíření poplašných zpráv o užívání pervitinu a dalších nelegálních drog mezi žáky základních škol jsme nuceni zpochybnit zveřejněné metody a výsledky a označit celou akci jako dobře připravenou zastrašující kampaň. Ze státního rozpočtu bylo na projekt testování drog v odpadních vodách společností Accendo vynaloženo mnoho milionů korun a prezentace výsledků nyní vyvolává znepokojení co do účelnosti vynaložených prostředků.

Testování odpadních vod je doplňková metoda pro sledování míry užívání drog v populaci. Pokud se však testování neprovádí správně, přináší zavádějící výsledky. Na základě dostupných informací se domníváme, že to je případ testování škol na severní Moravě. Společnost Accendo uvádí, že pomocí analýzy odpadních vod poskytuje veřejnosti obraz o užívání drog v konkrétních lokalitách. Výsledky měření doplňuje Accendo dalšími testy a průzkumy, jejichž metodika není vždy jasná a které dohromady přinášejí rozporuplné výsledky. Výsledný obraz situace je nejasný, nesourodý a zveřejněné výstupy zavádějící, neboť vzbuzují pocit vysokého užívání drog mezi školáky a záměrně vyvolávají strach mezi veřejností. Uměle je tak zvyšován tlak na plošné testování. Metodika a výsledky studie společnosti Accendo proto vzbuzují mezi odborníky značné pochybnosti.

Plošné testování je neefektivní metodou, a pokud by se k němu přistoupilo, došlo by k odčerpání prostředků na základní preventivní programy v samotných školách, jejichž realizace je dlouhodobě podfinancovaná. Nesprávný a zkratkovitý by byl postup zástupců škol, kdyby se k rozboru odpadních vod a následnému testování samotných žáků přiklonili namísto toho, aby se věnovali systematické protidrogové prevenci.

Základní charakteristikou efektivní primární prevence je dlouhodobá práce s dětmi a mládeží, která je prováděna dle potřeby ve větších či menších skupinách nebo individuálně a za aktivní účasti dané cílové skupiny. Ředitelé základních škol mají tedy k dispozici celou paletu nástrojů a metodik, jak správně pracovat s dětmi v oblasti prevence rizikového chování, proto by měli k plnění tohoto úkolu přistupovat s maximální zodpovědností.


Zvolený postup rozborů a testování je v rozporu se základními principy účinné preventivní práce, kterými jsou:

  1. Systematičnost - Tematické rozložení preventivních programů, které jsou propojené a vzájemně na sebe navazují.
  2. Včasnost a dlouhodobost - Preventivní programy jsou zahájeny včas a s cílovou skupinou se pracuje po dostatečně dlouhou dobu.
  3. Přiměřenost - Programy musí odpovídat věku, mentálním schopnostem a celkovému psychosociálnímu a psychosexuálnímu vývoji dětí.
  4. Profesionalita - Programy by měli zprostředkovávat pouze adekvátně vzdělaní profesionálové s odpovídajícím výcvikem.
  5. Hodnocení - Každý program by měl projít hodnocením bezpečnosti, kvality a efektivity a měly by být dostupné informace o jeho vhodnosti a pozitivním dopadu.

Odborná společnost se tímto ostře vymezuje vůči neefektivnímu využití prostředků, manipulaci s fakty a veřejným míněním a vyvolávání obav, které spíše slouží soukromým zájmům, než účelům prevence a veřejného zdraví.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/plosne-testovani-skolaku-na-pritomnost-drog-prinasi-nepresne

Celé tiskové prohlášení si můžete stáhnout: