Otevřený dopis MŠMT

Vydáno: 3 minuty čtení

Vážený pane ministře,

Valná hromada Asociace středních průmyslových škol ČR Vás vyzývá, abyste bezodkladně zahájil seriózní debatu s řediteli středních průmyslových škol o budoucnosti tohoto pro společnost nezbytného segmentu českého školství, především v oblasti dostatečného financování, personálního zabezpečení výuky, snížení administrativní zátěže a řešení dalších problémů, zvláště v současné době přechodu českého průmyslu na úroveň 4.0.

Žádáme o stanovení konkrétního místa a termínu, kdy se budeme moci osobně setkat a zahájit debatu.

                              S pozdravem

Ing. Jiří Zajíček

Předseda Asociace SPŠ ČR

 

Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR ze dne 2.10. 2019

Valná hromada přijala následující stanoviska k odborným tématům:

  • Valná hromada A  SPŠ trvá na tom, aby navýšení platu ve výši 10 % pro pedagogické pracovníky od 1. 1. 2020 bylo promítnuto plně do navýšení tarifního platu. Valná hromada ASPŠ současně trvá na dalším navýšení platů pedagogů ve výši 5 %  na posílení nadtarifních složek platu v souladu s programovým prohlášením vlády, a to ke stejnému datu.
  • U nepedagogických pracovníků Valná hromada A SPŠ trvá na navýšení tarifních platů od 1. 1. 2020 celkově o 10 %, s rozdělením 7 % do tarifních složek a 3 % na posílení nadtarifních složek platu. Valná hromada konstatuje, že stávající stav odměňování nepedagogických pracovníků je zcela neúnosný vzhledem k jejich potřebě a přínosu pro fungování škol.
  • Valná hromada A SPŠ požaduje konkrétní a úplné informace k reformě financování včetně záruk finančního krytí nejpozději do 30. 10. 2019. V opačném případě ASPŠ spuštění reformy odmítá.
  • V oblasti maturitní zkoušky Valná hromada A SPŠ trvá na zachování volitelnosti mezi cizím jazykem a matematikou.
  • Valná hromada A SPŠ opakovaně odmítá opakování přijímací zkoušky v rámci jednoho kola přijímacího řízení v maturitních oborech vzdělání.
  • Valná hromada A SPŠ zásadně odmítá postup NÚV v oblasti revizí RVP pro odborné vzdělávání. Naše připomínky byly prakticky kompletně odmítnuty a názor škol není vůbec reflektován.
  • Valná hromada konstatuje velkou nespokojenost nad opakovanou neúčastí ministra školství v diskusi se členy A SPŠ v rámci předem dlouho ohlášeného jednání ve Špindlerově Mlýně, a to právě v době přípravy zásadních reforem pro regionální školství.
  • Valná hromada A SPŠ opakovaně poukazuje na absenci systémového řešení nedostatku učitelů zejména odborných a přírodovědných předmětů.
  • Valná hromada A SPŠ žádá o revizi NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oboru vzdělání, Příloha č.2 - onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání pro technické obory vzdělání. Jde o základní předpoklad naplnění principu BOZP.
  • Valná hromada A SPŠ požaduje, aby v hodnotách PH max byla promítnuta možnost vyučovat více rozdílných zaměření v rámci jedné třídy s odpovídajícím finančním krytím.

 

 

Ve Špindlerově Mlýně, 2.10. 2019                                                   Ing. Jiří Zajíček                                                                                                        Předseda Asociace SPŠ ČR