Otevřený dopis ministrovi školství

Vydáno: 4 minuty čtení

Zástupkyně profesních organizací pro předškolní vzdělávání  nesouhlasí s plánovanými změnami ve struktuře sekce vzdělávání MŠMT, a to konkrétně se zrušením stávajícího oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání a vytvoření oddělení předškolního a speciálního vzdělávání. Je zřejmé, že sloučení nebo dokonce podřazení předškolního vzdělávání pod speciální školství neprospěje ani jedné agendě a představuje zásadní ohrožení v systému řízení.

Více v otevřeném dopise adresovaném ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. Dopis za profesní organizace podepsaly: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. - předsedkyně Českého výboru OMEP, doc. Eva Opravilová,  CSc. -  místopředsedkyně Asociace pro předškolní výchovu, PaedDr. Věra Jakoubková - pověřená zástupkyně Společnosti pro předškolní výchovu a Eva Soukalová - předsedkyně republikového výboru předškolního vzdělávání ČMOS ČR.

Vážený pan
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1                                                                                                    

V Praze 11.12.2018 

Vážený pane ministře,

my, níže podepsané zástupkyně profesních organizací pro předškolní vzdělávání vyjadřujeme zásadní nesouhlas a znepokojení s plánovanými změnami ve struktuře sekce vzdělávání MŠMT, kdy má, dle systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., zákona o státní službě, s účinností od 1. ledna 2019, přijaté usnesením vlády České republiky ze dne 29. listopadu 2018 č. 783, dojít ke zrušení stávajícího oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání a vytvoření oddělení předškolního a speciálního vzdělávání. 

Programové prohlášení současné vlády hovoří o zajištění dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinaci mezi MŠMT a MMR. Plánová změna ve struktuře sekce vzdělávání však představuje nejen zásadní ohrožení naplnění těchto bodů programového prohlášení vlády, ale též udržitelnosti vysoké kvality českého předškolního vzdělávání.

Oddělení předškolního vzdělávání prodělalo od roku 2012 pozitivní změny. MŠMT začalo komunikovat s profesními organizacemi pro předškolní vzdělávání a výchovu. Vzalo na vědomí některé naše připomínky k připravovaným legislativním i koncepčním změnám v dané oblasti, včetně připravované reformy financování regionálního školství.

 Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová, která byla v roce 2013 uvedena do pozice referenta pro předškolní vzdělávání, je pedagogickou veřejností pozitivně vnímána jako odborník s bohatými teoretickými i praktickými zkušenostmi. Rozšíření týmu tohoto oddělení jsme rovněž vnímali jako signál, že problematika předškolního vzdělávání se dostává do popředí zájmu, což korespondovalo s tím, že ministerstvo školství deklaruje předškolní vzdělávání jako svou prioritu a vnímá předškolní vzdělávání jako významnou a jedinečnou součást vzdělávací soustavy České republiky, jehož úkolem je mimo jiné položit kvalitní základy pro celoživotní vzdělávání. Podle našeho názoru si předškolní vzdělávání zaslouží samostatné oddělení, protože v současnosti zastupuje 5269 škol.

Sloučení nebo dokonce podřazení předškolního vzdělávání pod speciální školství neprospěje ani jedné agendě a představuje zásadní ohrožení v systému řízení, protože přestože se v dílčích aspektech obě agendy prolínají, z koncepčního hlediska pokrývají a ze své podstaty musejí akcentovat svá specifika.

Vážený pane ministře, žádáme Vás o prošetření našeho podnětu a v součinnosti se státním tajemníkem o přijetí opatření, která by umožnila i nadále efektivní řízení oblasti předškolního vzdělávání a plnění jeho koncepčních a strategických cílů.

Vážený pane ministře, dovolte nám Vás požádat o Vaše stanovisko v předmětné záležitosti                                           

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D, předsedkyně, Český výbor OMEP; Doc. Eva Opravilová,  Cs.C, místopředsedkyně, Asociace pro předškolní výchovu; PaedDr. Věra Jakoubková, pověřená zástupkyně Společnosti pro předškolní výchovu; Eva Soukalová, předsedkyně republikového výboru předškolního vzdělávání ČMOS

 

Na vědomí:
Státní tajemník MŠMT

 

Zdroj: Otevřený dopis ministrovi školství