Otevřený článek: Příprava ředitelů škol aneb Pohádka o mořských vlcích

Vydáno: 19 minut čtení

Pozice ředitele školy je na stránkách Řízení školy často přirovnávána k pozici kapitána lodi, který z můstku řídí plavbu, má přehled o dění na palubě i v podpalubí, zodpovídá za posádku a vlastně za všechno, co se na lodi odehrává. Myslím si, že je to přirovnání velmi trefné, zvláště čtete-li tento článek během prázdnin někde u vody a můžete se kochat pohledem na plachtoví nad svou hlavou nebo v dálce na obzoru.

Řízení školy onlineKapitán se na loď dostává způsoby podobnými těm ve školství a za srovnatelných okolností. Také je vždy jmenován admiralitou (zřizovatelem), a to s různým záměrem. Někdy jde „jen“ o to, udržet nastavený kurz, někdy jde o to, přiložit pod kotel a přidat plnou parou vpřed, někdy se kličkuje mezi ledovými krami do bezpečných vod. Nezřídka čekají kapitána opravy bez možnosti využít klidu a bezpečí suchého doku. Někdy ale musí kapitán zcela změnit kurz důrazným otočením kormidla.

Kapitáni bývají jak zkušení námořníci z jiných lodí, tak nováčci bez zkušeností. Ti méně zkušení začínají obvykle na menších šalupách, zaoceánské parníky řídí většinou již prověření lodivodi s celým týmem důstojníků.
Nemálo je kapitánů, kteří začínali jako plavčíci a dotáhli to až k nejvyšší pozici na kapitánském můstku. Získávali během několika let na palubě i v podpalubí praktické zkušenosti a zdědili různá tajemství o zrádných proudech a jiných nástrahách oceánů i říčních toků, ale i o netušených pokladech a lákavých, zatím nepoznaných dálkách. Ještě předtím, než získali velení (pokud se nejedná o krvavou vzpouru), se jim nejčastěji věnoval a do funkce je uvedl odcházející prošedivělý kapitán, starý mořský vlk. A o tomto modelu bude dnes řeč především.
Na úvod je ještě nutné dodat, že slovo ředitel se budu v dalším textu tohoto letního přemýšlení snažit tam, kde je to vhodné, nahradit slovem kapitán, kapitána mentora budu označovat mořským vlkem. Pokud je někde použito spojení starý mořský vlk, neznamená to, že nemůže jít o osobu věkově mladou a vitální, jde spíše o vyjádření velkého množství zkušeností získaných věkem. Osobou kapitána nebo mořského vlka pak myslím v pojetí tohoto příspěvku vždy i osobu kapitánky nebo mořské vlčice.
Kapitán
Uváděním a přípravou nových lodních kapitánů jsem se zabýval v rámci studia Školského managementu na Centru školského managementu PF UK.
Řízení školy online
Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících kvalitu a pověst lodi je bezesporu osobnost kapitána. Efektivní vedení a řízení lodi má na výsledky plavby naprosto zásadní vliv. Marzano, Waters a McNulty (2005) například dokazují, že vynikající kapitán může výsledky lodi zlepšit oproti kapitánovi průměrnému až o 20 procentních bodů na relativním rozdělení lodí. Také studie mezinárodní společnosti McKinsey z roku 2010 poukazuje na závažnost situace české lodní flotily. V kontextu výběru, rozvoje a řízení kapitánů máme v České republice co zlepšovat. Admiralita (zřizovatelé) mají obtíže s hledáním vhodných kandidátů, neexistuje jejich databáze a pokulhává příprava kapitánů i jejich hodnocení. To potvrdila i souhrnná zpráva mapující vedení kapitánů flotily základních lodí v ČR TALIS 2013 Lazarové, Pola a Sedláčka (2015), která mimo jiné konstatuje, že všichni kapitáni nově jmenovaní i kapitáni působící ve funkci delší dobu potřebují podporu – ti začínající nejspíše formou mentoringu.
Je proto nezbytné
věnovat pozornost tomu, jak se kapitáni na svou funkci připravují, jak se v ní zdokonalují a kdo a jak jim s přípravou pomáhá a kdo a jak jejich práci sleduje
.
Uvádění kapitána
Armstrong (2007) vypočítává, že uvádění nového pracovníka do organizace má obecně čtyři cíle:
1.
V podmínkách lodi a adaptačního procesu kapitána je prvním cílem
překonat počáteční fáze, kdy se novému či budoucímu kapitánovi zdá všechno neobvyklé, cizí a neznámé
.
2.
Druhým cílem je rychle vytvořit v jeho mysli
příznivý postoj a vztah k lodi a posádce tak, aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace
.
3.
Třetí cíl vidí Armstrong v
dosažení toho, aby nový kapitán podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším možném čase po nástupu
.
4.
Posledním, čtvrtým cílem je pak
snížení pravděpodobnosti jeho brzkého odchodu
.
Případové studie
Řízení školy onlineMetodou pro mé výzkumné šetření byly tři případové studie, jejichž jádrem byly kategorizované rozhovory s nově připravovanými i odcházejícími kapitány. Ty jsem použil, protože jsem se chtěl dozvědět podrobnosti o průběhu adaptace kapitánů a nahlédnout hlouběji do jejich pracovních životů. Šetření bylo založeno na životní historii, na narativním přístupu a retrospektivním pohledu. Hlavním kritériem výběru byla ochota spolupracovat, zkušenost s uváděním kapitánů a působení na lodi základní flotily.
Základní soubor mého výzkumu představovali zkušení staří mořští vlci, kteří v průběhu a ke konci svého kapitánského působení postupně předávali nebo ještě předávají své zkušenosti nástupcům přímo na lodích. Tito nástupci – noví kapitáni – byli druhým základním souborem výzkumu. Základní soubor tvořilo tedy celkem šest respondentů, tři dvojice uvádějícího starého mořského vlka a uváděného kapitána (kandidáta na kapitána). Respondenti byli různého stáří, z různých lodí základní flotily, jedním z šesti respondentů byla žena. Objektivnost výpovědí byla zkreslena subjektivním pohledem, a poznatky proto nelze zobecňovat.
Uvádějícím a uváděným kapitánům jsem pokládal celkem osm otázek:
-
Měl jste vy sám před vstupem do funkce „uvádějícího kapitána“? Koho? Pokračovalo „uvádění“ i po vašem nástupu do funkce? (otázka pouze pro uvádějící)
-
Jak a kde jste získával nebo získáváte teoretické a praktické znalosti o vedení lodi před vstupem do funkce a po něm? (otázka pouze pro uváděné)
-
Proč jste se rozhodl uvádět svého nástupce? Na základě čeho jste ho vybral? / Proč si myslíte, že jste byl za uvádějícího mořského vlka vybrán právě vy?
-
Jak dlouho jste svého nástupce, uváděného kapitána, připravoval nebo připravujete před jeho vstupem do funkce? / Jak dlouho jste byl připravován nebo jste připravován?
-
Jaké činnosti jste společně dělali nebo děláte? Jaké úkoly jste zadával nebo zadáváte uváděnému? / Jaké úkoly jste dostával nebo dostáváte od uvádějícího?
-
Probíhalo nebo probíhá uvádění nahodile, nebo pravidelně?
-
Jak vaše uvádění pokračuje nebo bude pokračovat po nástupu nového, uváděného kapitána do funkce?
-
Chtěl byste ke svému způsobu vedení a hodnocení adaptačního procesu dodat další podrobnosti nebo postřehy, které nezazněly v předchozích otázkách?
Provedl jsem také analýzu dokumentů jejich admirality s cílem nalézt dokument typu směrnice, v podobě např. adaptační příručky.
Jaké činnosti tedy dělá starý mořský vlk?
Činnosti starého mořského vlka
se dají dle odpovědí rozdělit do
tří časových úseků
.
Před vstupem nového kapitána do funkce
se adaptační proces v podání dvojice starý mořský vlk – nový kapitán soustředil především na posílení kompetencí ve struktuře zaměřené na řízení lodního (pedagogického) procesu, na
kompetence
manažerské (rozvoj lodní společnosti), odborné (ekonomika, právo), sociální (týmy, konflikty, partneři) a lídrovské (strategické myšlení). Tato činnost probíhala ve všech třech případových studiích
v synergii se studiem ke splnění kvalifikačních předpokladů uváděných kapitánů, což opět všichni respondenti označili jako výrazně přínosné
.
Dvouleté období na přípravu bylo označeno jako nejčastější a zároveň ideální před vstupem do funkce. Toto období bylo nebo je spojeno s nejdůkladnější a nejnáročnější činností mořského vlka, ale i s tzv. odcházením, kdy mořský vlk již část svých rozhodnutí strategického řízení přenechává novému kapitánovi.
Při vstupu a těsně po vstupu nového kapitána do funkce
se činnost mořského vlka soustředí na poctivé předání lodi a veškeré dokumentace, včetně následné nezávislé kontroly. Logicky skokově narůstá činnost uváděného kapitána, činnost mořského vlka se soustředí na poskytování průběžné pomoci, konzultací a rad spíše operativního rázu, případně v oblasti lídrovských a manažerských kompetencí, jak bylo popsáno v předchozí etapě. V tomto období se mořští vlci soustředili u uváděných kapitánů na podporu a především praktickou aplikaci kompetencí odborných (znalost právních a ekonomických procesů), sociálních (problémy a konflikty, spolupráce s partnery, týmy) a řízení lodního (edukačního) procesu.
V dalším průběhu funkce nového kapitána
se míra zapojení může lišit. Ve dvou ze tří případových studií si uvádění kapitáni našli způsob, jak mořského vlka dále zaměstnat na částečný úvazek a zajistit si tak podporu zkušených mentorů. Pro nové kapitány je důležitá možnost konzultovat některá svá rozhodnutí s tzv. „radou starších“. Po určitém zklidnění je zde aktuální prostor i na otázky spojené s osobnostními kompetencemi typu práce s časem a stresem, prevence syndromu vyhoření, seberozvoj a sebereflexe. Toto období by mělo dle vyjádření respondentů trvat minimálně jeden školní rok.
Shrnutí
Získaná data ukazují, že vstup nového kapitána do funkce může probíhat za různých okolností. Respondenti z případových studií se bez rozdílu shodli na tom, že by to měl být krok promyšlený a předem připravený.
Pol a kol. (2009) uvádějí, že pro adaptaci v nové roli je typická osamocenost, která ústí v tendenci hledat podporu a bezpečí. Začínajícím kapitánům z mého šetření se jí dostalo v podobě uvádějících starých mořských vlků. Uvádějící zkušení kapitáni tak hráli či hrají klíčovou roli v adaptaci uváděných začínajících kapitánů a měli či mají možnost vytvořit podmínky pro dobrý start této profesní odysseovské plavby a možnost akcelerovat jejich kariérní růst.
Řízení školy onlineOdpovědi uvádějících i uváděných kapitánů se dají shrnout do následujících zjištění:
-
Uvádějící zkušení mořští vlci neměli při svém vstupu do funkce kapitána téměř žádnou podporu, neabsolvovali žádnou přípravu na funkci, studium doháněli až v průběhu funkce, výraznou podporou jim byla neformální kolegiální síť kapitánů.
-
Admiralita (zřizovatelé) není aktivní při poskytování podpory začínajícím uváděným kapitánům, podpora se omezuje na vydání několika málo ekonomických směrnic, pokud je ale součinnost kapitány poptávána, dostává se jim jí v potřebné míře.
-
Uvádění kapitáni se připravovali či připravují mj. studiem pro získání základních kvalifikačních předpokladů ještě před vstupem do funkce kapitána.
-
Uvádějící kapitáni si vybrali za objekt svého uvádění kandidáty z vnitřních zdrojů, na základě jejich dosavadních výsledků námořnické, příp. řídicí činnosti.
-
Období dvou námořních roků před vstupem do funkce a jednoho námořního roku po vstupu do funkce bylo značeno uvádějícími i uváděnými kapitány za optimální pro celý proces uvádění.
-
Také další působení uvádějícího mořského vlka na lodi po jeho odchodu z funkce a po nástupu uváděného kapitána do funkce se osvědčilo pro zajištění ideálního průběhu procesu uvádění.
-
Společné činnosti uvádějícího a uváděného kapitána v procesu uvádění kopírovaly typické činnosti kapitána lodi v průběhu námořního roku a zahrnovaly všechny oblasti kompetenčního modelu kapitána lodi (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 62–63). Jednalo se o stínování
(shadowing)
kapitána lodi.
-
Na uvádění se podíleli i další důstojníci a poddůstojníci středního managementu lodi.
-
Uvádění kapitáni jsou s podporou uvádějících mořských vlků spokojeni a považují uvádění za příležitost k profesnímu růstu, zdůrazňovali nutnost dobrovolného rozhodnutí, zda takovou podporu přijmout.
-
Ne všichni zkušení kapitáni jsou vhodnými kandidáty na uvádějící mořské vlky.
-
Realita vstupu na kapitánský můstek je i přes proces uvádění odlišná od představ a očekávání uváděných kapitánů.
Jeden z mořských vlků měl v rozhovoru připraveno srovnání, proč si myslí, že systém uvádění či přípravy nového kapitána na škole před nástupem do funkce je z jeho pohledu nutný. Tím zároveň shrnul činnosti, které jako uvádějící kapitán mořský vlk dělal, a předložil výhody tohoto způsobu vedení adaptačního procesu uvádějícím kapitánem:
„Neskromně si myslím, že tento způsob přípravy nástupce ve funkci kapitána lodi je velice efektivní, protože do této pozice přivádí člověka fundovaného, znalého materiálního i personálního prostředí, přivádí člověka odborně zdatného, s kompetencemi potřebnými pro úspěšný start v nové pozici, zajišťuje uváděnému široký vhled do problematiky řízení lodi a vedení kolektivu lodi, zajišťuje kontinuitu v plavbě lodi, která nebrání dalšímu rozvoji a realizaci nových nápadů a projektů, usnadňuje spolupráci se sociálními partnery, jako jsou pasažéři a obyvatelstvo přístavů, usnadňuje spolupráci s admiralitou (zřizovateli) a nadřízenými a kontrolními orgány (rejdaři), je prevencí nepromyšlených experimentů jak v oblasti personálního obsazování této vedoucí pozice, tak i v plavbě lodi a životě její posádky a brání politizaci lodi a neprofesionálním vlivům na tuto oblast, které ve většině ignorují obecné zásady managementu a řízení lidských zdrojů zejména.“
Závěr
Výše popisovaný model je pouze jedním z možných. Využít zkušenosti starých mořských vlků ještě na lodi a nenechat je vytratit se z přístavu bez rozloučení se jeví jako velmi efektivní. Samozřejmě pokud to byli kapitáni skvělí a jsou dále ochotni se dělit o vše, co se ve funkci naučili. Plýtvat takovými se žádné flotile nevyplácí. Tento způsob spolupráce uvádějícího a uváděného kapitána je podle výsledků mého šetření přínosný a efektivní. Generuje po všech stránkách připravené kandidáty na kapitány lodí a takto připravení kandidáti pak nemusejí nutně působit pouze na lodi, kde byli připravováni. Uvádějící i uvádění kapitáni považují tento způsob výběru, přípravy a následné podpory uváděným kapitánům novicům za přinášející lodi jistotu, stabilitu a kvalitu.
Začínající kapitáni škol jsou zasazováni na kapitánský můstek jako surové diamanty do šperků při jejich výrobě. Jsou velmi cennou komoditou, prošli si tlaky a teplotami při svém vzniku, spousta energie a finančních prostředků byla vložena do jejich hledání, výběru a přípravy, ale stále jim něco chybí. Pouze v rukou zkušeného brusiče se z nich stanou brilianty a dodají šperkům odpovídající hodnotu.
Ve firemní praxi je profesnímu rozvoji a adaptačnímu procesu kapitánů věnována velká pozornost. Mechanismy adaptačního procesu jsou detailně popsány, v oblasti lodní dopravy jim ale není věnována pozornost a důležitost uvádění začínajících kapitánů je podceňována.
V námořní legislativě a dokumentech rejdařů nejsou existence a činnosti uvádějícího zkušeného kapitána zakotveny, přesto existuje a mnohým začínajícím kapitánům pomáhal s jejich adaptací v procesu uvádění před vstupem a po vstupu do funkce kapitána lodi.
Za příležitost pro českou lodní dopravu považuji:
1.
využití mořských vlků ve stávajícím systému DVPP
(další vzdělávání palubních pracovníků), např. při studiu k získání základních kvalifikačních předpokladů, přičemž
zvýšená pozornost musí být věnována jejich výběru a přípravě;
2.
doplnění kariérního řádu o pozici kariérního poradce nejen pro námořníky, ale i pro kapitány;
3.
zahájit diskusi o povinném pregraduálním vzdělávání kapitánů.
Paralela
Na začátku jsem se rozhodl přirovnat ředitele školy ke kapitánovi lodi. Přirovnání mám totiž rád a myslím, že podporují názornost. Proto si dovolím ještě jedno, takové opět typicky letní. Kromě šplouchání vody patří k mému létu také kniha, nejčastěji detektivka. I zde mám jeden oblíbený model postupné přípravy budoucího lodního kapitána, a to v policejní paralele dvojice zkušeného pražského inspektora Trachty a praktikanta Hlaváčka z filmu „Rozpuštěný a vypuštěný“, který vznikl na základě divadelní hry z repertoáru Divadla Járy Cimrmana „Vražda v salónním coupé“ autorské dvojice Svěrák–Smoljak.
Vzpomínáte na to, jak si praktikant Hlaváček při vyšetřování složitého případu zmizení továrníka Bierhanzla průběžně zapisoval užitečná pravidla?
Pravidla policejní práce pro připravující se praktikanty (lodní kapitány?) dle inspektora Trachty:
1.
Udělat si mezi podezřelými pořádek.
Pro ty, kteří o funkci kapitána uvažují: Stanovte si postup přípravy, jednejte systematicky. Stanovte si úkoly, priority a časový plán přípravy. Začněte se připravovat včas. Pro ty, kteří jsou již zkušenými kapitány: Porozhlédněte se v posádce po těch námořnících, kteří by mohli být dobrými kapitány. Domluvte se s nimi na možné přípravě na tuto funkci dle výše uvedeného plánu.
2.
Vnést mezi podezřelé zmatek.
Buďte připraveni na to, že se může připravený plán změnit. Zmatek je do školského systému často vnášen různými vnějšími zásahy. Život ředitele je plný operativy a rychlých a zásadních rozhodnutí.
3.
Je-li na místě činu univerzální dědic, vyšetřování prakticky skončilo.
Pravděpodobnost vašeho jmenování do funkce se zvyšuje absolvovanou přípravou. Máte hotové studium ke splnění kvalifikačních předpokladů? Působíte již ve funkci zástupce ředitele? Máte jiné další zkušenosti s řízením ve školství (vedete např. metodický úsek)? Sledujete aktuální dění ve školství, odbornou literaturu? Máte svou osobní vizi?
4.
Nesnažit se být chytřejší než inspektor Trachta.
I když jste připraveni, spoustu věcí ještě nevíte, neumíte, nebo vůbec netušíte.
5.
K závažnějším případům policista zásadně nepřibírá rodiče.
Rodina je moc důležitá, ale snažte se hlavně své pracovní problémy nechávat před prahem svého domova. Bez rodičů vašich žáků nebo studentů se ale neobejdete!
6.
I nesprávný příkaz je příkazem.
Co dodat víc... I takové situace nastanou.
7.
Vyžaduje-li to situace, neplatí zásada číslo 5.
Nechat si poradit někým, kdo sice nerozumí řízení a vedení školy, ale má životní nadhled a má vás rád, není někdy od věci.
8.
Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí a druzí sklízejí.
Abyste patřili do druhé skupiny, studujte školský management!
ZDROJE
-
ARMSTRONG, M.
Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy.
1. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
-
FALTÝSEK, P., KŘIVÁNEK, R., ŠLAJCHOVÁ, L. a V. TROJAN.
Mezinárodní šetření TALIS 2013 Vzdělávací lídr – zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ.
Praha: Česká školní inspekce, 2015. 52 s. ISBN 978-80-88087-03-8.
-
LAZAROVÁ, B., POL, M. a M. SEDLÁČEK.
Mezinárodní šetření TALIS 2013. Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR.
1. vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2015. 49 s. ISBN 978-80-88087-05-2.
-
LHOTKOVÁ, I., TROJAN, V. a J. KITZBERGER.
Kompetence
řídících pracovníků ve školství.
1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 103 s. ISBN 978-80-7357-899-2.
-
MARZANO, R. J., WATERS, T. a B. A. MCNULTY.
School leadership that works: from research to results.
Aurora, Colorado: Midcontinent Research for Education and Learning, c2005.
-
POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P. a M. SEDLÁČEK. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol.
Studia paedagogica.
2009, roč. 14, č. 1, s. 109–127. ISSN 1803-7437.
-
Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení
[online]. Praha: McKinsey, 2010 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: www.arg.cz/Ok_koncepce/Edu_report.pdf
 
Pro redakci Řízení školy Mgr. Bc. Pavel Koc

Navazující kapitly