Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření

Vydáno: 7 minut čtení

Kdo může žádat o ošetřovné? Doba čerpání ošetřovného. Postup školy a rodiče. Střídání v rámci ošetřovného. Ošetřovné pro OSVČ. Žádost o ošetřovné a příloha žádosti

Ošetřovné

Kdo může žádat o ošetřovné

O ošetřovné může žádat rodič (případně jiný pečující), který

 • je jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění,
 • pečuje o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školy/školského zařízení,
 • pokud žádá o ošetřovné někdo jiný než rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Doba čerpání ošetřovného

Rodič (případně jiná pečující osoba) má nárok na ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření.

Žádost o ošetřovné, postup školy a rodiče

Zákonný zástupce dítěte (případně jiná pečující osoba) o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) (dostupný z https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd).

Žádost se skládá

 • z části A., kterou vyplňuje škola/školské zařízení, a
 • části B., kterou vyplňuje žadatel o dávku.

Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že zákonný zástupce (nebo jiná pečující osoba) bude požadovat potvrzení „po škole“ a škola se dostane do situace, kdy si musí aktivně formulář žádosti „stáhnout“.

Tiskopisy ke stažení jsou následující:

Jaký postup následuje po stažení formuláře, případě při vyplnění na ePortálu ČSSZ?

 1. Škola v tiskopisu vyplní část A.
 2. V tiskopisu (v části A.) v části „do“ je možné uvést údaj i slovně, např. „do odvolání“.
 3. Škola vydá v části A. vyplněný tiskopis rodiči (případně jiné pečující osobě)
  • v jednom vyhotovení, pokud se rodiče (nebo jiné osoby) nebudou v péči střídat,
  • ve dvou vyhotoveních, pokud se rodiče (nebo jiné osoby) budou v péči střídat.
 4. Pokud škola vyplní část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem
  • optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy;
  • pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu.

Žádající rodič (případně jiná osoba) tiskopis vyplní v části B. a předá svému zaměstnavateli.

Střídání v rámci ošetřování (domácí péče)

V souvislosti s mimořádnými opatřeními (a dobou, po kterou se budou uplatňovat mimořádná opatření) se mohou osoby, které pečují o dítě, v rámci domácí péče vícekrát vystřídat. Ošetřovné budou stále pobírat.

Pokud se rodiče (případně jiné osoby) v péči chtějí vystřídat, rodič (nebo jiná osoba), která péči přebírá, uplatní nárok na ošetřovné tiskopisem Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči) (dostupný z https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zookpo).

„Ošetřovné“ pro OSVČ

Kdo může žádat o „ošetřovné“ pro OSVČ

O „ošetřovné“ pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) může žádat OSVČ, která splní určité podmínky. Tyto podmínky jsou obsaženy v čestném prohlášení připojeném k vlastní žádosti. (návod pro správné podání žádosti je publikován na https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/).

Základní podmínky, které jsou osobou dítěte, žáka spojeny se školou, jsou následující:

OSVČ na hlavní činnost na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 2. nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Žádost a příloha žádosti

Text žádosti (podací formulář) včetně čestného prohlášení je publikován na https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/.

V případě „ošetřovného“ souvisejícího s péčí o dítě, které chodí do školy, je povinnou přílohou žádosti „Doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, a to originál nebo prostá kopie (viz tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 1. 4. 2020, dostupná z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyrizovani-_osetrovneho_-osvc-se-mpo-snazi-maximalne-usnadnit-i-s-pomoci-inteligentniho-formulare--253780/); dokument Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ dostupný z https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/3/Program-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020.pdf).

Podle informací sdělných Ministerstvem průmyslu a obchodu autorce není stanoven formulář, který musí školy v této souvislosti používat.

Škola proto vydá potvrzení, které se svým obsahem bude blížit potvrzení obsaženému v Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) (dostupný z https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd).

Vzor potvrzení naleznete v příloze níže.

Analogicky Doporučenému postupu pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) (dostupný z https://www.cssz.cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-) lze v části „uzavřena do“ uvést „do odvolání“.

Komu se žádost podává

V případě splnění stanovených podmínek lze žádat o dotaci z programu OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ. Žádost se podává Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Žadatel vyplňuje online formulář a zasílá jej

 1. do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu,
 2. demailem Ministerstvu průmyslu a obchodu, pokud žádost v pdf formátu žadatel podepíše svým elektronickým podpisem
 3. dpoštou (v „papírové“ podobě) na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na jaké období se žádost podává

Žádost se podává na jeden kalendářní měsíc.

Pokud má žadatel zájem o dotaci v dalším kalendářním měsíci, je nutné opakované podání žádosti.

Kdo žádost schvaluje

Žádost schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Výše dotace (výše ošetřovného za den)

Výše dotace pro daný kalendářní měsíc: 424 Kč/den

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.