Ošetřovné od 12. 4. 2021

Vydáno: 9 minut čtení

Aktuální informace pro rodiče: Ošetřovné od 12. 4. 2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

 • žáků 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (rotační výuka),
 • žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
 • základní školy při zdravotnickém zařízení,
 • dětí v přípravné třídě,
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 • základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem),
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

a provoz mateřských škol se omezuje tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou:

 • dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
 • mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem),
 • mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

V mateřských školách a v základních školách 1. stupně se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro děti výše uvedených zaměstnanců vykonávajících specifická zaměstnání nebo zaměstnanců uvedených orgánů (dále jen zaměstnanci „ve specifických profesích“) nejsou mateřské školy uzavřeny a nejsou pro ně ani uzavřeny školy 1. stupně v době, kdy jejich spolužáci nesmí chodit do školy a mají proto distanční výuku. Mateřské školy a školy jsou povinny dětem zaměstnanců ve specifických profesích zajistit nepřetržitý přístup do těchto školských zařízení. Na tyto děti nelze uplatnit nárok ošetřovné z důvodu omezení provozu škol a školských zařízení na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, protože těmto dětem není v žádné době zakázána osobní přítomnost ve škole nebo ve školském zařízení a nevzniká objektivně potřeba péče zákonným zástupcem.

S účinností od 12. dubna 2021 vydalo Ministerstva zdravotnictví Mimořádné opatření, schválené vládou (usnesení č. 375), kterým mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j.  MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. Podle tohoto mimořádného opatření je pro dítě nebo žáka uzavřena škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, pokud má střední nebo těžké mentální postižení, souběžná postižení více vadami nebo poruchami autistického spektra, nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb. Na tyto děti je nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy nebo školského zařízení.

Nárok na ošetřovné z důvodu omezení provozu škol, školských zařízení a mateřských škol se posuzuje podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Uzavření škol od 12. 4. 2021 je považováno za pokračující sociální událost, jelikož uzavření škol trvá bez přerušení ze stále stejného důvodu.

Nárok na ošetřovné po dobu omezení provozu škol, školských zařízení a předškolních zařízení vzniká následovně:

 • nárok na poskytování ošetřovného je od 12. 4. 2021 při péči o dítě mladší 10 let nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázána osobní přítomnost ve škole nebo předškolním zařízení,
 • v případě žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně větší než 75 žáků nebo pokud není budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny, je stanovena povinná rotační výuka (střídání celých tříd lichý a sudý týden), má žák v každém druhém týdnu zakázáno tímto mimořádným opatřením být ve škole,
 • nárok na poskytování ošetřovného je, pokud dítě dosáhlo 10 let dne 22. 12. 2020 a později, protože uzavření 3. a vyšších tříd platí nepřetržitě od 21. 12. 2020 (tzn. podmínku, že dne 21. 12. 2020 je dítě mladší 10 let).

Je umožněno, aby se dvě osoby (zpravidla to budou rodiče, u kterých se nevyžaduje společná domácnost) mohly při pobírání ošetřovného v péči dle dohody neomezeně střídat (třeba i po jednotlivých dnech), přičemž v jednom kalendářním dnu může o dítě pečovat s nárokem na ošetřovné jen jedna z nich. U druhé pečující osoby se však nárok na ošetřovné posuzuje ke dni, kdy poprvé převzala dítě do péče, na rozdíl od první pečující osoby, kdy se nárok na dávku posuzuje ke dni vzniku potřeby péče (např. den uzavření školy).

Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku výslovně vyloučen. U dětí navštěvujících předškolní zařízení se ošetřovné poskytuje i po dobu školních prázdnin (školní prázdniny se pro předškolní zařízení nevyhlašují).

Výplata oše třovného nenáleží:

 • v období vyhlášených jarních prázdnin, jejichž termín byl pro jednotlivé okresy vyhlášen individuálně,
 • za den velikonočních prázdnin, který připadl na čtvrtek 1. 4. 2021 (pátek 2. 4. 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu),
 • v případech, kdy je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožněna osobní přítomnost dítěte ve škole, školských zařízení a mateřské škole, ale rodič se rozhodne dítě do toho zařízení neumístit (bez ohledu na skutečnost, zda má obavu o zdraví svého dítěte, či se jedná o nějaké organizační důvody, či zda si nepřeje testování svého dítěte).

Uplatňování nároku na ošetřovné a na jeho výplatu

Zaměstnanec, který již uplatnil nárok na ošetřovné od 21. 12. 2020 (týká se dětí třetích a vyšších tříd) nebo od 1. 3. 2021 (týká se dětí 1. a 2. tříd a předškolních zařízení) vyplní opět za duben 2021 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ se stejným číslem na tiskopisech a předá zaměstnavateli.

Při rotační výuce je nárok na výplatu ošetřovného pouze za ty dny, kdy dítě nemělo umožněnu prezenční výuku ve škole, ale byla mu nařízena distanční výuka (včetně víkendu ve stejném týdnu). Rodiče tedy nemohou dny prezenční výuky označovat jako dny péče, a to ani v případě, kdy se rozhodnou pro individuální výuku doma, např. z důvodu obav o zdraví dítěte.

Informace o poskytování ošetřovného včetně příslušných formulářů a návodu k vyplnění jsou zveřejněny také na webu České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) v sekci aktuality.