Operační programy MŠMT realizovaly přes 15000 projektů

Vydáno: 3 minuty čtení

Celkem 48 výzkumných center a podpora tisíců projektů zaměřených na jazykové, technické a přírodovědné vzdělávání žáků základních a středních škol, to je úspěšná bilance Operačních programů Výzkum, vývoj a inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VaVpI a OP VK).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VaVpI a OP VK v současné době zpracovává návrhy závěrečných zpráv obou programů hodnotící jejich realizaci. Tyto návrhy budou předloženy ke schválení monitorovacím výborům OP VK a OP VaVpI a následně také Ministerstvu financí a Evropské komisi.

OP VaVpI

V OP VaVpI bylo podpořeno celkem 222 projektů, které úspěšně ukončily svou realizační fázi k 31. prosinci 2015. Příjemci celkem vyúčtovali prostředky ve výši téměř 56 miliard korun.

Klíčovým přínosem OP VaVpI pro Českou republiku je vybudování 8 špičkových výzkumných center evropské úrovně se zaměřením zejména na přírodovědné obory a dále vybudování či modernizace 40 regionálních výzkumných a vývojových center. Díky těmto intervencím došlo k výraznému posílení podmínek pro realizaci výzkumu a vývoje (VaV) v jednotlivých krajích ČR a významně byla podpořena také mezioborová spolupráce jak na úrovni vysokých škol nebo jednotlivých fakult, tak i na úrovni spolupráce zástupců podnikového sektoru s výzkumnými pracovníky. Zlepšeny byly také podmínky pro komercializaci a popularizaci VaV v ČR. Konkrétně bylo podpořeno vybudování společné informační infrastruktury pro VaV, pořízení vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, rozvoj center transferu technologií a podpora tzv. pre-seed aktivity. Vzniklo rovněž několik atraktivních science learning center a návštěvnických center pro veřejnost. V neposlední řadě byly prostředky OP VaVpI čerpány také na rozvoj a modernizaci infrastruktury vysokých škol, která je spojená s výzkumem.

OP VK

V OP VK bylo úspěšně realizováno téměř 15 000 projektů. Příjemci celkem vyúčtovali prostředky ve výši přesahující 51 miliard korun.

V rámci OP VK byly realizovány individuální projekty, individuální projekty národní i projekty grantové. Největší podíl projektů představují individuální projekty využívající zjednodušenou formu vykazování výdajů (tzv. šablony). Celkem bylo realizováno takovýchto projektů více než 9 tisíc. Podpora z OP VK obecně vzato výrazně přispěla ke zlepšení úrovně počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání v České republice. Konkrétně byly podpořeny projekty zaměřené na jazykové, technické a přírodovědné vzdělávání žáků základních a středních škol, na inovace výukových metod a forem, včetně vzdělávacích materiálů, na využití ICT ve výuce nebo na podporu rovných příležitostí. V oblasti terciárního vzdělávání a VaV intervence OP VK směřovaly na podporu postgraduálního studia doktorandů, inovace studijních programů, odbornou přípravu pracovníků excelentních center VaV, spolupráci se zahraničními experty a na podporu studijních pobytů v zahraničí. Díky podpoře OP VK bylo umožněno vzdělávání ekonomicky aktivních občanů v oblasti finanční a počítačové gramotnosti a ve spotřebitelské a právní problematice.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/operacni-programy-msmt-realizovaly-pres-15000-projektu