Operační program VVV podpořil již přes 3 800 projektů za více než 20 miliard

Vydáno: 5 minut čtení

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo podpořeno již 3 878 projektů za více než 20 miliard korun. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podpořilo projekty z 20 různých výzev zahrnujících podporu výzkumu, lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, vysokých škol, regionálního školství i administraci OP VVV.

Výzkum a vývoj

V oblasti výzkumu bylo podpořeno 47 projektů za více než 10 miliard korun. Podporu získala druhá fáze velkých projektů ELI a SUSEN, které svoji realizaci započaly již v předchozím programovém období v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Další finanční prostředky putovaly 16 projektům výzkumných infrastruktur zahrnutých v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022, například projektům Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně nebo Masarykovy univerzity.

V 28 případech byly podpořeny také excelentní výzkumné týmy zabývající se umělou inteligencí, funkčními nanoroboty, nanomateriály, neurovědami, materiálovým výzkumem, výzkumem kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře, etikou a dalšími tématy.

S finanční podporou OP VVV je realizován také strategický projekt Národní technické knihovny s názvem Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib, který se zaměřil na vytvoření a pilotní ověření systému centralizovaného zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vývoj, a to včetně nákupu přístupů k jednotlivým elektronickým informačním zdrojům pro výzkum a vývoj v České republice.

Vysoké školy a lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Druhou oblastí, kterou podporuje OP VVV, je rozvoj vysokých škol a rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Dotaci zde získalo již 30 projektů za téměř 800 milionů korun. Podpořeny byly Smart akcelerátory 12 krajů. Jedná se o projekty, jejichž cílem je vytvářet podmínky a kapacity pro spolupráci výzkumných a vzdělávacích institucí, podniků, státní správy, samosprávy i neziskových organizací, pro kultivaci a posilování inovačního prostředí a pro rozvíjení procesu tzv. inteligentní specializace regionů.

Zbývající projekty se zaměřují na budování expertních kapacit v oblasti transferu technologií.
V souvislosti s přenosem výsledků vědecké práce do praxe se projekty soustředí také na komunikaci s aplikační sférou a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje.

Regionální školství

Dosud nejvíce projektů, konkrétně 3 789 projektů za více než 8 miliard korun, podpořil OP VVV v regionálním školství, kde cílí na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání. Největší část financí obdržely projekty zjednodušeného vykazování, známé jako šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. Tyto projekty jsou realizovány v celé České republice včetně hlavního města Prahy. Zatím bylo prostřednictvím těchto 4 výzev rozděleno 2,32 miliardy korun na 3 434 projektů. O více než 2,5 miliardy korun mohou školy stále požádat. Mateřským a základním školám zbývají na podání žádosti o podporu poslední dny (termín pro podání žádosti je do 30. 6. 2017), střední a vyšší odborné školy mají čas do 30. 9. 2017.

Další početnou skupinou projektů (236) jsou místní a krajské akční plány rozvoje vzdělávání, jejichž cílem je zlepšit strategické řízení a plánování regionálního školství v území, podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i jednotlivých krajů. Místní akční plány podporují i rozvoj potenciálu každého žáka, a to například prostřednictvím propojení formálního a neformálního vzdělávání.

Přes 100 projektů řeší s podporou OP VVV inkluzivní vzdělávání a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k žákům ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Dále se zaměřují například na rozvoj klíčových kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele nebo na kolegiální podporu a spolupráci pedagogů, přírodovědné
a polytechnické vzdělávání.

Projekty regionálního školství uzavírá desítka systémových projektů, jejichž záměrem je systémově
a koncepčně snížit nerovnosti ve vzdělávání, podpořit kvalitní řízení vzdělávacího systému a učitele jako klíčový předpoklad kvalitní výuky. Ve fázi realizace je už například projekt řešící kariérní řád učitelů, společné vzdělávání nebo modernizaci odborného vzdělávání.

Technická pomoc

Poslední skupina podpořených projektů zahrnuje 12 projektů technické pomoci za 1,2 miliard korun, díky kterým je zajišťována administrace OP VVV.

 Řízení školy online

Zdroj: MS2014+

Více informací o jednotlivých výzvách naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Zdroj

Řízení školy online