Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení
Dne 24. srpna 2021 nabývá účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. MSMT-44476/2020-6).

Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla začleněna nová část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4). Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. Účinnost této vyhlášky je od 1. září 2021.

Mateřská škola uvede svůj školní vzdělávací program (ŠVP) do souladu s RVP PV ve znění výše uvedeného opatření ke dni 1. září 2021. MŠMT přijalo změnu RVP PV na konci srpna v návaznosti na zveřejnění novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve Sbírce zákonů. Vyjednávání o konečné podobě této novely trvalo déle, než jsme původně předpokládali, zejména s ohledem na zajištění dodatečných finančních zdrojů, které jsou se zabezpečením fungování nového systému jazykové podpory spojeny. Uvědomujeme si, že z objektivních důvodu je zřejmé, že nemusí být možné ŠVP upravit k 1. září. Doporučujeme však k úpravě ŠVP přistoupit do nejdříve, přičemž lze plně využít přímo text RVP PV. 

Text Opatření je zde: Opatření_ministra_RVP_PV_44476 - EP.pdf

Text průvodního dopisu: Dopis_ZNM_EP.pdf

Text RVP PV v aktuálním znění je k dispozici zde: RVP PV září 2021.pdf

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministra-zmena-rvppv-2021