OP VVV zveřejňuje první výzvu formou Avíza o parametrech výzvy

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Avízo o parametrech výzvy pro žadatele k přípravě projektových žádostí do Prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Jedná se o avízo výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v rámci které mohou být realizovány individuální projekty systémové ve všech regionech České republiky. Výzva bude řádně vyhlášena v informačním systému MS2014+ po schválení OP VVV ze strany Evropské komise.

Po zkušenostech z předchozího programového období jsou jednotlivé výzvy OP VVV plánovány tak, že nejprve budou realizovány systémové intervence, na které pak naváží další individuální projekty. Systémové projekty a plánované následující intervence jsou zaměřeny na oblasti, které je potřeba posílit pro úspěšné dokončení kurikulární reformy: komplexní systém hodnocení škol propojený s jejich podporou, podpora ředitelů škol při vedení škol ke zlepšení kvality vzdělávání a výchovy, inkluzivní vzdělávání, přímá podpora učitelů a zavádění aktivizujících metod učení se žáků.

Výzva je připravena jako průběžná s alokací 2 miliardy korun. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt představuje 40 milionů korun, maximální výše činí 510 milionů korun. Termín ukončení výzvy je stanoven do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. prosince 2017.

Upozorňujeme žadatele, že konečné znění výzvy se může v některých parametrech od zveřejněného Avíza o parametrech výzvy lišit.

Žadatelé budou o řádném vyhlášení výzvy a zahájení přijmu projektových žádostí informováni prostřednictvím internetových stránek http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/aktualni-informace-op-vvv.