OP VVV podporuje vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připraveno 700 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na podporu společného vzdělávání dětí a žáků ze sociálně vyloučených lokalit. Obce, kraje a další subjekty zajišťující podporu vzdělávání v území se sociálně vyloučenými lokalitami budou mít již druhou možnost žádat o evropské peníze z výzvy Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II.

Peníze směřují do obcí a krajů, které řeší problematiku sociálního vyloučení a které usilují o zvýšení kvality vzdělávání a snížení školní neúspěšnosti či nerovností ve vzdělávání dětí a žáků z těchto lokalit. Obce, kraje a neziskové organizace budou v roli koordinátora projektu zajišťovat ve spolupráci s mateřskými a základními školami a dalšími subjekty aktivity podporující společné vzdělávání, osvětové akce pro veřejnost či workshopy.

Konkrétně budou moci příjemci peníze využít například na zajištění personální podpory ve školách prostřednictvím nově zřízených pracovních pozic – speciálních či sociálních pedagogů, školních psychologů a také kariérových poradců. Dále na realizaci studijních stáží v zemích EU nebo na podporu vzdělávání všech zapojených cílových skupin v oblasti společného vzdělávání.

Podpora bude směřovat i do předškolního vzdělávání, a to zejména na financování aktivit, které mají usnadnit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí do mateřských škol a zároveň dětem i rodičům pomoci v adaptačním období po nástupu dětí do mateřské školy. Nově si žadatelé budou moci ze seznamu povinně volitelných aktivit vybrat tzv. aktivitu Spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání.

„OP VVV pomůže těm, kteří pomoc potřebují – znevýhodněným rodinám a jejich dětem. Věřím, že výzva bude mít pozitivní dopad na předškolní a základní vzdělávání, protože právě vzdělávání je klíčem ke zlepšování situace v sociálně vyloučených lokalitách, “ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

V prevenci školní neúspěšnosti má tato výzva pomoci například prostřednictvím doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, včetně doučování vrstevnického. Podpořen může být i průvodce pro žáky, tzv. starší kamarád.

Oproti první vlně stejnojmenné výzvy vzrostla maximální výše dotace, o kterou mohou žadatelé usilovat, a to z 50 milionů korun na 100 milionů korun. O finanční podporu mohou žádat nejen obce zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) nebo spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování formou vzdálené dílčí podpory, ale také kraje, na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality, které nejsou zapojené v KPSVL, a nestátní neziskové organizace.

Žádosti o podporu z výzvy Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II s alokací 700 milionů korun budou přijímány od 21. ledna 2019 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30. června 2020.

Více informací o výzvě naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/op-vvv-podporuje-vzdelavani-v-socialne-vyloucenych-lokalitach.htm