Online třídní schůzky na GJP aneb Tentokrát klidně i se sklenkou vína

Vydáno: 11 minut čtení

V nelehké době epidemie, kdy lidem chybí přímý sociální kontakt, je jednou z možností převést osobní i pracovní život do online prostředí. Alespoň touto cestou můžeme udržovat kontakty, vztahy a sdílet informace. Rozhodli jsme se proto v půlce dubna, po měsíci karantény, přistoupit k inovativnímu kroku a uspořádat „u nás“ na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o., (GJP) historicky první online třídní schůzky. Jedno z hesel GJP zní „Krok za hranice“, jímž přenesení této tradiční události do virtuálního rozhraní rozhodně bylo.

GJP výuka běží online

Výuka na GJP běží online v podstatě od počátku vyhlášení nouzového stavu. Za tu dobu jsme zvládli výrazně zredukovat učivo, aplikovat nové metody s využitím online nástrojů a již několik týdnů pracujeme ve fungujícím, zaběhnutém modelu plánovaných online videohodin přes MS Teams, do kterého se zapojují všichni učitelé. To vše v kombinaci s komentovanými prezentacemi, pracovními listy, elektronickými učebnicemi a dlouhodobějšími projekty. Studentům je online k dispozici i naše školní psycholožka, která jim pomáhá zejména s time managementem a s motivací. Někdy je ale potřeba poradit i se zvládáním nejistoty a stresu, ke kterému tento odlišný způsob výuky, denního režimu a vůbec jiného fungování společnosti může vést. K online hodinám se také připojují asistenti pedagoga, kteří pomáhají integrovaným studentům.

Řízení školy online

Rodiče jsou pro GJP partnery

„Spolupráce s rodiči je na GJP jednou ze stěžejních oblastí. Sice jsou naši studenti téměř dospělí, ale i přesto (nebo možná právě proto) považujeme za důležité být s jejich rodiči v kontaktu. Stejně jako samotní studenti jsou i jejich rodiče našimi partnery a je vždy znát, když táhneme všichni za jeden provaz jako jednotný tým. Jde nám všem přece o stejný cíl - v bezpečném a tvořivém prostředí rozvíjet svou osobnost, dovednosti, znalosti, individuální talenty a pracovat na posouvání osobních limitů,“ říká školní psycholožka Nora Jakobová.
Jsme vždy moc rádi, když se rodiče mohou zapojit do dění ve škole, navrhovat různé aktivity, pomáhat nám s organizací akcí pro studenty apod. Každé září pořádáme třídní schůzky pro rodiče prvních ročníků s neformální částí a pohoštěním, abychom se vzájemně lépe poznali a zahájili společně úspěšnou komunikaci. V listopadu a dubnu se konají třídní schůzky pro všechny ročníky. Kromě společné části je velký časový úsek vyčleněn na individuální konzultace rodičů s konkrétními učiteli, s nimiž chtějí hovořit, nebo na konzultaci se školní psycholožkou. Také zveme rodiče na různé společenské mimoškolní akce (ples, filmový festival aj.). Každé tři roky vyplňují rodiče dotazníky, ve kterých zjišťujeme spokojenost s výukou a dalšími věcmi u nás ve škole, dáváme prostor jejich návrhům a nápadům.
„S rodiči jsme ve spojení nejen v situaci hašení nějakého ‚požáru‘, neúspěchu či problému studentů, ale také průběžně za účelem rozvoje studentů a pro partnerskou komunikaci. Úzce spolupracujeme s rodiči při vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, Aspergerův syndrom, studenti se zrakovým postižením, tělesným postižením, dlouhodobě nemocní studenti, studenti s psychickými problémy aj.), stejně jako v kontextu studentů nadaných (umění, sport, věda) či studentů s OMJ. V době koronavirové o to více klademe důraz na informovanost rodičů a běžný lidský kontakt skrze e-maily, online konzultace, telefonáty, web školy a sociální sítě,“ uvádí školní psycholožka.

Pozvi rodiče ke svému počítači

„Na GJP dlouhodobě a úspěšně realizujeme program mezigenerační spolupráce s prarodiči našich žáků. Povinností studentů je osobně pozvat babičku a dědečka do školy. Vychází to velmi dobře a účast bývá vysoká. Když náš ICT koordinátor Jakub Běhounek přišel s nápadem třídních schůzek online, analogicky mě napadlo postavit je na mottu: Posaď rodiče ke svému počítači. Následně jsme to zjemnili na zdvořilejší a vhodnější formu: Pozvi rodiče ke svému počítači,“ vysvětluje vývoj nápadu zřizovatel a ředitel GJP Michal Musil.
„Při úvahách o realizaci online třídních schůzek jsme našli pouze důvody pro jejich uspořádání. Byla to naplánovaná akce, kterou jsme nechtěli rušit jako mnoho dalších v této době. Chtěli jsme rodičům vysvětlit, jak studenty v současné době vzděláváme, na čem je online výuka postavena, a celý tento koncept jim přiblížit názorně na platformě, na níž studium probíhá. Zároveň jsme cítili potřebu dát všem rodičům prostor k vyjádření, protože je to pro nás důležitá zpětná vazba. Obávali jsme se trochu technických problémů, které by mohly nastat, a proto jsme do každé skupiny přidali i koordinátora ICT, který do třídních schůzek nezasahoval, ale byl přítomen jako případná podpora,“ zmiňuje Tereza Kamenická, zástupkyně ředitele pro vzdělávání.
„Vyzval jsem naše studenty, aby seznámili rodiče s Microsoft Teams, instruovali je, jakým způsobem se ke schůzce připojit, a po dobu schůzky jim byli případně k dispozici. Zafungovalo to výborně a naši třídní učitelé měli na online třídních schůzkách téměř stoprocentní účast! Bylo také fajn vidět, že se u počítačů či tabletů někdy sešly celé rodiny,“ hodnotí Jakub Běhounek, vedoucí IT sekce a koordinátor ICT.

Otevřená diskuse a dobrá nálada

Obsahem schůzek byly tradiční, ale i aktuální informace o fungování třídy i celé školy, proto se postupně do každé třídy připojil i ředitel školy. Větší prostor byl tentokrát ale věnován vyjádření samotných rodičů. Ti měli možnost vyměnit si zkušenosti, názory, dát zpětnou vazbu k online výuce ze svého pohledu nebo si jen normálně popovídat. Výsledkem byly třídní schůzky, které se svou délkou pohybovaly od tři čtvrtě hodiny po hodinu a půl. Účastníci je strávili v kanceláři, v autě, na zahradě, doma u pracovního stolu nebo v obývacím pokoji (někdy i s otevřenou lahví dobrého vína).
„Všichni rodiče byli v dobré náladě, neměli v podstatě žádné negativní připomínky k online výuce a našemu postupu, naopak, všichni měli potřebu nám vyjádřit podporu a poděkování, jak jsme situaci zvládli,“ uvádí Tereza Kamenická.
„Představoval jsem si setkání studenta s rodičem/rodiči u jednoho počítače s propojením na školu, třídního učitele a ředitele školy. Skvěle to vyšlo. Účast byla neskutečná, atmosféra přátelská. Prostřednictvím videokonference jsem měl možnost oznámit mimo jiné i výši školného na nadcházející školní rok, stejně jako to děláme vždy při dubnových schůzkách. Velmi tuto formu komunikace doporučuji i jiným školám. Rodiče se zajímají o distanční výuku a výuku ve škole obecně. Předpokládáme pro další školní rok efektivní kombinaci prezenčního vzdělávání s distanční formou a také častější online komunikaci s rodiči našich studentů,“ reflektuje situaci ředitel školy.
Reakce třídních učitelů:
„Od všech rodičů ve třídě zazněla velká spokojenost.“
„Rodiče byli velmi rádi, že se mohou připojit všichni online na třídní schůzky a sdílet své postřehy.“
„Rodiče vlastně vůbec neměli technické problémy, až na jedno slabší připojení. To mě mile překvapilo.“
„Rodiče jsou rádi, jak dobře a rychle jsme situaci podchytili a jak jsme v podstatě plynule přešli na online výuku.“
„Kvitují nahrávání hodin. Je super, že se studenti mohou na hodinu zpětně podívat.“
„Nikdy jsem neměla tolik rodičů na třídních schůzkách.
 :) 
Reakce rodičů:
„Online třídní schůzky byly skvělý nápad, děkujeme, že jsme si mohli vyzkoušet prostředí, ve kterém se naše děti pohybují denně, a promluvit si i s ostatními.“
„Musíte s tím mít opravdu hodně práce, převést výuku do online prostředí.“
„Kdo vás tak rychle proškolil?“
„Jsme rádi, že nezavalujete studenty horou obsahu.“
„Někdy poslouchá při přípravě oběda celá rodina.
 :) 
„Vyřiďte poděkování IT sekci.“
„Oceňujeme, že jste šli do výuky i třídních schůzek tímto způsobem a ukazujete se před kamerou, chápeme, že to může být nepříjemné nebo nekomfortní, ale pro děti je to hrozně důležité.“
„Vyřiďte prosím na své poradě, že opravdu všem učitelům moc děkujeme!“
„Občas výuku poslouchám a je skvělé, že mohu vidět, jak výuka probíhá a jak učitelé jednají se studenty!“
„Škoda že mě syn nepustí do pokoje, když probíhá výuka. Mnoho probíraných témat by mě samotného zajímalo.“
„Je vidět, že škole na studentech opravdu záleží. Není to jako jinde, kde studenty zavalili spoustou úkolů a učiva. Vy jste je v tom nenechali. Opravdu na úrovni se vám podařilo ve vzdělávání pokračovat. Neumím si vůbec představit, kolik s tím vyučující musí mít práce...“
„Vážím si podpory studentů ze strany paní psycholožky, je to v této době důležité.“
„Oceňuji, že se snažíte mít přehled, jestli studenti vše zvládají a látce rozumí. Pořádáte třídnické hodiny, opakovaně zjišťujete od studentů zpětnou vazbu, teď ji vlastně stejně zjišťujete i od nás.“

V červnu znovu

Na základě pozitivní zpětné vazby od rodičů i třídních učitelů se určitě ještě jednou s rodiči touto formou v červnu setkáme, protože studenty prvních až třetích ročníků patrně do konce školního roku ve škole neuvidíme. Do té doby pravidelně informujeme o online životě GJP alespoň na webových stránkách a především na sociálních sítích Facebook (www.facebook.com/GJP1Praha) a Instagram (www.instagram.com/gymjanapalacha1), kde se rodiče i studenti ledacos dozvědí a možná se i pobaví. Studenti i učitelé na sociální sítě umisťují průběžně například sportovní výzvy, hudební a výtvarné projekty či fotografické rubriky z běžného dne s rouškou.
„Třídní schůzky online se ukázaly jako velmi vhodné řešení v době uzavření škol. Do budoucna budeme i nadále preferovat setkávání rodičů s pedagogy na půdě školy. GJP je komunitní školou, rádi spolu hovoříme přímo. Na druhou stranu budeme využívat zkušeností z online třídních schůzek ke zdokonalení individuální komunikace s rodiči. Možná tento model opět zařadíme. Ta obrovská účast nás motivuje. Uvidíme,“ glosuje ředitel školy.

Inspirace pro ostatní školy

„Zkušenosti z třídních schůzek online jsem předal kolegům ředitelům škol napříč Českem. Dnes již vím, že se k nám někteří přidávají. Jako místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska pro zahraničí a zástupce v ECNAIS (Evropská rada národních asociací nezávislých škol, www.ecnais.org) jsem měl možnost sdílet tuto a jiné dobré praxe z distančního vzdělávání s kolegy z řady evropských zemí, z Ukrajiny a Turecka. Nápad s třídními schůzkami online velmi zaujal a jsem rád, že se připojili i kolegové v zahraničí,“ doplňuje Michal Musil.
„Pro učitele i vedení školy bylo hezké poslouchat a číst pozitivní ohlasy rodičů. Jděte do toho také, a pokud chcete, sdílejte s námi, jaké ohlasy na online třídní schůzky byly u vás,“ vyzývá Jakub Běhounek, školní ICT koordinátor.
 
Zdroj: Pro Letní speciál časopisu Řízení školy Mgr. Michal Musil, RNDr. Tereza Kamenická, Nora Jakobová