Omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 26. 4. 2021

Vydáno: 8 minut čtení

S účinností ode dne 26. dubna 2021 od 00:00 hod

se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří

 • zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
 1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, Str. 2 z 12
 2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 3. praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů,
 4. žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 5. individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 6. skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v jedné skupině,
 7. konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
 8. konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
 9. konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,
 • s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy podle písmene c) a skupinové konzultace podle písmene f),

Provoz základních škol podle školského zákona

 • a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
 1. základní školy při zdravotnickém zařízení,
 2. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 3. dětí v přípravné třídě,
 4. žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
 5. žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 6. dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 7. základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 8. individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),
 9. skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,
 • s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou skupinové konzultace podle písmene i),

Provoz mateřských škol

 • a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
  1. dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
  2. mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a
  3. mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Provoz základních uměleckých škol, jazykových škol, vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou

 • a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích Str. 3 z 12 jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou:
  1. státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
  2. individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),
  3. individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),

Provoz středisek volného času

 • a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
  1. individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a
  2. individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

provoz školních klubů a školních družin

 • a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení

 • a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety.

provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol

 • tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů,
 • a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
  • a) mateřských škol,
  • b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení

 • tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení,

konání

 • a) přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a
 • b) nostrifikační zkoušky podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,

v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
 8. sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 9. sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 10. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 11. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, nebo
 12. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-26-4-2021-do-odvolani.pdf