OECD vydala zprávu o zdrojích v českém školství

Vydáno: 2 minuty čtení

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala zprávu Zhodnocení zdrojů ve školství: Česká republika , která přináší podrobnou analýzu distribuce, využití a správy zdrojů v českém školském systému. Navržená doporučení podporují aktuální iniciativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti financování regionálního školství a zatraktivnění učitelské profese.

Zpráva je výstupem projektu Review on Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in Schools, do kterého se Česká republika zapojila v roce 2013. Cílem mezinárodního šetření bylo popsat nástroje distribuce a řízení zdrojů v primárním a sekundárním školství a jednotlivým zapojeným zemím navrhnout v této oblasti specifická doporučení. Zprávu připravil tým renomovaných expertů na základě vlastního teoretického výzkumu a dvou intenzivních studijních návštěv v České republice.

Zjištění expertního týmu vyjadřují podporu obecnému směřování vzdělávací politiky v České republice a současně jsou významným podpůrným stanoviskem pro aktuální záměry ministerstva školství. OECD pozitivně hodnotí zacílení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a zdůrazňuje, že pro naplňování jejích priorit bude třeba některé existující nástroje přenastavit. Důležitou roli v této oblasti hraje zejména systém financování regionálního školství, jehož současná podoba s mimořádně komplikovaným systémem krajských normativů má podle OECD významný vliv na prohlubování nerovností mezi školami i celými regiony. Závěry a doporučení zahraničních expertů tak potvrzují správnost východisek, na jejichž základě připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktuálně projednávanou reformu financování regionálního školství. Řadu styčných bodů mezi doporučeními OECD a aktuálními záměry ministerstva je možné nalézt i v oblasti učitelské profese, jejíž atraktivitu OECD doporučuje zvyšovat mimo jiné zkvalitněním počátečního vzdělávání učitelů, významnější podporou dalšího vzdělávání a samozřejmě také zvyšováním platů pedagogických pracovníků.

Odkaz na dokument zde: https://www.oecd.org/czech/oecd-reviews-of-school-resources-czech-republic-2016-9789264262379-en.htm

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/oecd-vydala-zpravu-o-zdrojich-v-ceskem-skolstvi