Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu

Vydáno: 2 minuty čtení

Proti rozhodnutí se lze do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Převzato z https://www.infoabsolvent.cz/:

Písemné odvolání s podrobným zdůvodněním nesouhlasu se podává řediteli školy. Ten tvé odvolání, stanovisko školy a dokumenty týkající se přijímacího řízení předá odvolacímu orgánu, který ve věci rozhodne. Musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Pro odvolání neexistuje jeden formulář, žádost ale musí obsahovat několik náležitostí.

Co by mělo odvolání obsahovat

  • Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal).
  • Datum.
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu - odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru).
  • Důvody, pro které je odvolání podáváno (není povinné)
  • Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka.
  • Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka.
  • Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno.
  • Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Když je odvolání úspěšné

Obecně platí, že přijatý uchazeč, který podal zápisový lístek a přihlásil se tím ke studiu v konkrétní škole, nemůže již své rozhodnutí změnit. Výjimkou je ale situace, kdy se odvoláš proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve druhé škole a tvé odvolání je vyřízeno kladně.

V případě, že nechceš čekat na rozhodnutí o odvolání a raději zápisový lístek odevzdáš v druhé škole, můžeš kladné rozhodnutí k tvému odvolání předložit ve škole, ve které ses již zapsal/a a zápisový lístek ti bude vrácen. Není přitom rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Zdroj: https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-07/Napoprve-to-nevyslo-co-dal?