O výzvu na podporu žáků se zdravotním postižením byl zájem

Vydáno: 2 minuty čtení

O výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV ukončenou 31. ledna 2017 byl velký zájem. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaregistrovalo celkem 34 žádostí o podporu. Objem finančních prostředků těchto žádostí téměř dvojnásobně převýšil stanovenou 300 milionovou alokaci výzvy.

Cílem výzvy bylo umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) do běžných škol. Školy přitom musí být schopné zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání, aby dosáhly maximálního rozvoje dítěte nebo žáka.    
Ve výsledku budou díky aktivitám zahrnutým v této výzvě podpořeny především děti, žáci a studenti se SVP nebo děti a žáci ohrožení syndromem týraného, zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte. V této souvislosti se nezapomíná ani na pedagogické pracovníky, kterým pomůže např. vznik a šíření chybějících metodických materiálů, setkávání se zkušenými kolegy nebo zkušenosti z tuzemských či zahraničních stáží. V neposlední řadě výzva prostřednictvím rodičovských fór cílí také na rodiče dětí a žáků se SVP. „Věřím, že projekty realizované díky této výzvě přispějí ke zlepšení podmínek pro inkluzivní vzdělávání, říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Příklady oblastí, na které se žádosti o podporu zaměřují

 Řízení školy online

Žádosti o podporu v číslech

Základní, střední i vyšší odborné školy, univerzity a další subjekty podaly v termínu od 9. srpna 2016 do 31. ledna 2017 celkem 34 žádostí o podporu v celkovém objemu 513 987 126 korun. Požadované finanční prostředky jsou tak téměř dvojnásobkem plánované alokace výzvy. Nyní jsou žádosti o podporu v hodnotícím procesu.

 Řízení školy online

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/o-vyzvu-zamerenou-na-podporu-zaku-se-zdravotnim-postizenim