Novinky ve školním roce 2017/2018

Vydáno: 8 minut čtení

Co čeká děti, žáky, studenty, jejich rodiče a pedagogy v novém školním roce? MŠMT zveřejňuje přehled nejdůležitějších novinek 2017/2018.

ODHADY POČTU ŽÁKŮ

Základní školy:
 • Celkem 922,9 tis. žáků (o 16,7 tis. více než v minulém šk. roce)
 • Do 1. tříd nastoupí 108,0 tis. nových žáků (o 9,2 tis. méně než v minulém šk. roce).
 • Na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde 10,3 % žáků 5. (resp. 7.) ročníků ZŠ.
Střední školy:
 • Celkem 395,0 tis. žáků (o 1,8 tis. více než v minulém šk. roce).
  Z toho: Gymnázia: 130,3 tis. žáků (81,8 tis. v oborech víceletých gymnázií)
  Ostatní obory SŠ s maturitou: 177,3 tis. žáků
  SŠ s výučním listem 87,4 tis. žáků
 • Přijato 102,4 tis. žáků (o 1,5 tis. více než v minulém šk. roce).
  Z toho: Gymnázia: 24,6 tis. žáků (12,3 tis. do oborů víceletých gymnázií)
  Ostatní obory SŠ s maturitou: 47,2 tis. žáků
  SŠ s výučním listem 30,6 tis. žáků
 • V minulém školním roce absolvovalo 72,5 tis. žáků (o 0,5 tis. více než v předchozím školním roce)
  Z toho: Gymnázia: 20,4 tis. žáků (9,5 tis. v oborech víceletých gymnázií)
  Ostatní obory SŠ s maturitou: 30,7 tis. žáků
  SŠ s výučním listem: 21,4 tis. žáků
Konzervatoře:
 • Celkem 3,5 tis. žáků
 • Přijato 550 žáků
 • V minulém školním roce absolvovalo 350 žáků.

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Povinný poslední ročník školky: Od 1. září 2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání, které se týká těch dětí, které nejpozději do 31. 8. dosáhnout pěti let věku – primárně se plní v mateřské škole v rozsahu 4 hodin denně. Zákon umožňuje např. i individuální vzdělávání.
 • Garantováno místo v mateřské škole pro děti ve věku od 4 let: Od září 2017, pro děti, které mají nárok na přijetí ve spádové škole. Obce musí zajistit podmínky pro jejich vzdělávání.

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Povinná výuka plavání: Od 1. září platí úprava RVP, která zařazuje výuku plavání jako povinnou součást tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Škola mohla požádat o dotaci na úhradu dopravy do plaveckých bazénů v rámci rozvojového programu vyhlášeného MŠMT.
 • Pokusné ověřování vzdělávacích programů paměťových institucí: Od 1. září 2017 spouští MŠMT pokusné ověřování, jehož cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. Vybraným školám budou hrazeny veškeré náklady spojené s návštěvou konkrétní paměťové instituce, tj. budou pokrývat jednak cestovné, jednak náklady spojené se vstupem a vzdělávacím kurzem v místě takto vybraném.
 • Změny dokládání plnění školní docházky v zahraničí: Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, nově nemusí být současně žákem spádové školy nebo jiné základní školy zapsané ve školském rejstříku. Bude záležet na rozhodnutí zákonného zástupce žáka, zda jej zapíše do školy v ČR nebo ne. Pokud žák nebude zapsán ve škole na území ČR, zákonný zástupce bude plnění povinné školní docházky do zahraničí dokládat přímo MŠMT.

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Sjednocen termín odevzdání přihlášek na SŠ: přihlášky se odevzdávají do 1. března 2018 (pro obory s talentovou zkouškou se odevzdávají do 30. listopadu 2017).
 • Je umožněno promíjet přijímací zkoušku z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo ČR (dosud bylo toto promíjeno jen osobám, které nebyly občany ČR). Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost češtiny pohovorem.
 • Změny v maturitní zkoušce:
  • Od 1. září 2017 se změnilo vymezení okruhu osob, které mají právo na uzpůsobení podmínek při konání povinné zkoušky z češtiny společné části maturitní zkoušky (uzpůsobení se nově týká všech osob, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve škole mimo území ČR, tedy týká se osob jak s českým, tak cizím státním občanstvím).
  • žákovi se na jeho žádost o po předložení kopií vysvědčení ze školy v zahraničí prodlužuje doba konání didaktického testu z ČJ o 30 minut a písemné práce z ČJ o 45 minut, při testu může použít překladový slovník, při písemné práci překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
  • od jara 2018 Cermat stanoví pro každý termín písemné práce z ČJ pouze 6 zadání (dosud to bylo 10).
  • od jara 2018 má ředitel školy povinnost archivovat přihlášku k opravné/náhradní maturitní zkoušce.
  • V rámci závěrečné zkoušky je v oborech zakončených výučním listem možné skládat písemnou zkoušku buď písemně, nebo elektronicky.
  • Pokusné ověřování oboru Informační technologie se zaměřením na kybernetickou bezpečnost: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2024; vychází z požadavků Sektorové dohody pro kybernetickou bezpečnost.
  • Hlubší spolupráce středních škol se zaměstnavateli: Od září 2017 ve školském zákoně zakotvena povinnost středních škol vyvinout úsilí při spolupráci se zaměstnavateli v daném regionu.

VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Absolventi oboru zdravotnický asistent/praktická sestra mohou být přijímáni do vyšších ročníků vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra: Odborná způsobilost k povolání všeobecné sestry se nově kromě jiného získává absolvováním studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry, byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Důsledkem této novely tak bude, že absolventi oboru vzdělání zdravotnický asistent/praktická sestra mohou přijetím a absolvováním vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra odbornou kvalifikaci dříve, než za původní právní úpravy.
 • Od září 2017 musí být členem zkušební komise u absolutoria odborník z praxe.

DALŠÍ ZMĚNY V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ

 • Navýšení kapacit MŠ a ZŠ:
  k 31. 8. 2017 navýšení kapacit ZŠ o 1 275 žáků a vybudování nových 56 tříd ZŠ;
  k 1. 9. 2017 navýšení kapacit o 210 žáků ZŠ a 8 tříd ZŠ;
  k 30. 9. 2017 vzniknou 2 nové třídy;
  ke konci roku 2017 navýšení kapacit o 268 dětí a 10 nových tříd.
 • Ochrana pedagogů: Od 1. září 2017 se do školského zákona vkládá úprava práv a povinností pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel.
 • Možnost vyloučení žáka ze školy: Od září 2017 budou přísněji postihovány násilné projevy a šikana ve školách. Pokud takové projevy dosáhnou intenzity zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, bude ředitel povinen přistoupit k vyloučení žáka ze školy (nevztahuje se na žáky plnící povinnou školní docházku a na osoby umístěné v zařízeních pro ochrannou a ústavní výchovu - i v takovém případě je však třeba násilné jednání se zvýšenou intenzitou vždy oznámit OSPOD a státnímu zastupitelství).
 • Společné vzdělávání: Od 1. září 2017 nabyde účinnosti technická novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Jednodušší možnosti dietního stravování ve školách: Od 1. září se rozšiřuje okruh osob, které mohou schválit receptury pro přípravu dietních jídel.
 • QR kódy na vysvědčeních: Od šk. roku 2017/2018 budou školy používat upravené tiskopisy vysvědčení. Nově se na dokladech a vysvědčeních, která stvrzují, že žák získal nějaký stupeň vzdělání, uvádí dosažený stupeň EQF (stupeň Evropského kvalifikačního rámce) a QR kód (elektronicky přenositelné údaje vysvědčení). Úprava se týká dokladů o získání základního vzdělání, výučního listu, maturity, absolutoria na konzervatoři a VOŠ, běžná ročníková vysvědčení tyto údaje mít nemusejí.
 • Šablony pro SŠ a VOŠ: Vyhlášení prosinec 2017 – 1 mld. na podporu spolupráce škol a zlepšování dovedností učitelů.
 • Při uznávání vzdělání v zahraničí nekonají od 1. září 2017 nostrifikační zkoušku z českého jazyka a literatury občané České republiky, kteří absolvovali zahraniční školu mimo území ČR.

Zdroj