Novinky ve školní roce 2020/2021

Vydáno: 5 minut čtení

MŠMT

Pravidla pro používání mobilních telefonů ve škole

Ve školním nebo vnitřním řádu školy bude možné omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení ve školách a školských zařízeních.

Změny maturitní zkoušky

  • Novelou školského zákona došlo k úpravě modelu maturitní zkoušky. Zrušila se povinnost konat 3 zkoušky ve společné části maturitní zkoušky (tj. včetně povinnosti konat zkoušku z matematiky pro žáky většiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou), a i nadále si tedy budou žáci vybírat, zda chtějí maturovat z cizího jazyka nebo z matematiky. Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky) se stane součástí profilové (tedy školní) maturity, společná část (tedy státem zadávaná a hodnocená) se bude ve všech předmětech skládat pouze z didaktických testů. V rámci společné části maturitní zkoušky se nově zavádí nepovinná zkouška z matematiky vyšší úrovně pod názvem Matematika rozšiřující, která ještě jako zkouška Matematika+ byla některými vysokými školami využívána v rámci jejich kritérií pro přijetí. Změny začnou platit od jara 2021. Tyto změny umožní lepší zaměření „přesouvaných“ zkoušek v souladu s profilem oboru vzdělání, který si žák pro své studium zvolil.
  • Nově se také rozšiřuje okruh údajů, které se o přijímacích a maturitních zkouškách smí zveřejňovat (například srovnání výsledků mezi školami). Podobně se budou zveřejňovat také informace týkající se jednotné přijímací zkoušky.
  • V současné době je v novelizačním procesu ve vazbě na změnu maturitního modelu ve školském zákoně také prováděcí maturitní vyhláška.

Dobíhání speciální úpravy konání maturitní a závěrečné zkoušky kvůli koronaviru

  • V podzimním zkušebním období budou maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky konat jak žáci přihlášení k těmto zkouškám dle školského zákona, tak i žáci, kteří se k řádnému termínu zkoušek přihlásili v jarním zkušebním období 2020, tj. ti, kteří budou konat zkoušky i v tomto zkušebním období dle speciálního zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Podrobnější informace o konání podzimního termínu maturitních a závěrečných zkoušek jsou zveřejněny na ZDE.

Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání

  • Přistoupilo se ke zrušení ustanovení, které mělo podle dřívějšího plánu začít platit od 1. 9. 2020. Toto ustanovení stanovilo povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka - chůvu. Jelikož došlo zákonem ke zrušení povinnosti přijímat 2leté děti do mateřských škol, přistoupilo MŠMT i k této úpravě. Tam, kde přesto budou mít dvouleté děti v mateřských školách zapsané, mohou být chůvy nadále financovány z prostředků evropských fondů prostřednictvím tzv. šablon. Zachováno naopak zůstává, že se od 1. září za každé dítě mladší 3 let nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy snižuje o 2 děti, nejvýše o 6 dětí. Třídy s nejmenšími dětmi proto budou méně početné.

Změny v oblasti financování školství

  • S účinností od 1.10.2020 dochází k dílčím změnám v oblasti financování regionálního školství. Je zaveden nový institut tzv. ad hoc normativu (přidělení mimořádných finančních prostředků státního rozpočtu) v průběhu kalendářního roku, který MŠMT umožní přidělit veřejným školám a školským zařízením peníze na předem určený okruh výdajů a účel. V návaznosti na to se ruší rozvojové programy, které přinášely do škol a školských zařízení a krajských úřadů nadbytečnou administrativu. Dále se rozšiřuje možnost použít finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV) i na dopravu na školní akce. Konečně se vytváří legislativní opora pro možnost normovat doplňkové pedagogické pozice „na školu“, což do budoucna umožní přidělovat státní finanční prostředky např. na školní psychology či asistenty pedagoga stabilně a cíleně se zohledněním velikosti či struktury školy.

Další dílčí změny

  • Přípravné třídy základních škol budou moci zřizovat i soukromí zřizovatelé.
  • Zkrácené studium s výučním listem bude moci absolvovat i žák, který úspěšně dokončí 4. ročník maturitního oboru (dnes tak může učinit pouze, pokud má maturitu).
  • Zřizuje se nový typ zařízení školního stravování „výdejna lesní mateřské školy“.

Vysoké školy

  • Od roku 2021 začne platit Strategický záměr pro rozvoj vysokého školství včetně Strategie internacionalizace (oba dokumenty ke stažení ZDE. Na základě toho vysoké školy aktuálně připravují vlastní strategické záměry.

Zdroj: https://www.msmt.cz/novinky-ve-skolni-roce-2020-2021