Novela Nařízení vlády 75/2005 o rozsahu přímé pedagogické činnosti

Vydáno: 3 minuty čtení
Stále ještě nevyšla ve Sbírce zákonů účinnost se předpokládá od 1.9.2022. 

Přehled základních principů, jak se budou nově odpočty pro zástupce ředitelů počítat - zatím dle návrhu novely, jak by předložena na vládu.

  • Největší novinkou je tzv. "banka odpočtů", do které se sečtou všechna snížení v rámci celé organizace - a s touto bankou odpočitatelných hodin pak ředitel pracuje dle svého uvážení a podmínek školy. Banku může a nemusí využít, rozhoduje, mezi kolik lidí hodiny bude rozdělovat. Je tu vytvářen velký prostor pro manažerské řízení ředitele.
  • Výpočet vychází z "jednotek" celé organizace, tedy součtu všech tříd MŠ, ZŠ, oddělení družin atd...
  • Malé školy, které by samy na žádný odpočet nedosáhly (MŠ do 3 tříd a ZŠ do 4 tříd), pokud jsou sloučeny pod jedno ředitelství, na odpočet dosáhnou.
  • Odpočet se dělá dle "výhodnějšího" druhu školy, aby např. MŠ nedoplatila na sloučení se ZŠ
  • Žádný zástupce nemůže mít méně PPČ než ředitel. Výjimkou je ICT koordinátor, který musí mít alespoň 1/2 PPČ ředitele
  • Pokud po odečtech v bance hodiny stále zůstávají, může ředitel určit nového zástupce
  • Zástupce už nyní nemusí být přidělován ke konkrétním třídám, jako to bylo dosud - ředitel může zástupce určovat "tematicky", dle potřeby školy - například zástupce pro projektovou výuku a ICT, propojování formálního a neformálního vzdělávání, pro zavádění inovací, pro vzdělávání žáků s OMJ nebo SVP.... Tak, jak to vaše škola potřebuje
  • Za každé detašované pracoviště s alespoň třemi jednotkami se zvyšuje odpočet v bance o další 2 hod - ale hodiny lze samozřejmě odečíst i zástupci detašovaného pracoviště s dvěma jednotkami - vše je na řediteli.
  • Zástupce - pedagog není primárně určený k tomu, aby na něj byla delegována "nepedagogická práce" - na tu mají být využívány úvazky nepedagogů "na ředitelství", které má škola stanovena.

Zdroj: fb Střední článek MŠMT; https://www.facebook.com/search/top/?q=Novela%20Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20vl%C3%A1dy%2075%2F2005%20o%20rozsahu%20p%C5%99%C3%ADm%C3%A9%20pedagogick%C3%A9%20%C4%8Dinnosti%20st%C3%A1le%20je%C5%A1t%C4%9B%20nevy%C5%A1la%20ve%20Sb%C3%ADrce%20z%C3%A1kon%C5%AF%2C%20p%C5%99in%C3%A1%C5%A1%C3%ADme%20v%C5%A1ak%20alespo%C5%88%20p%C5%99ehled%20z%C3%A1kladn%C3%ADch%20princip%C5%AF%2C%20jak%20se%20budou%20nov%C4%9B%20odpo%C4%8Dty%20pro%20z%C3%A1stupce%20%C5%99editel%C5%AF%20po%C4%8D%C3%ADtat%20-%20zat%C3%ADm%20dle%20n%C3%A1vrhu%20novely%2C%20jak%20by%20p%C5%99edlo%C5%BEena%20na%20vl%C3%A1du.