Nové metodické příručky projektu SYPO

Vydáno: 4 minuty čtení

V rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) Národního pedagogického institutu působí metodické kabinety jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů na národní, krajské a oblastní úrovni. Metodické kabinety nabízejí učitelům aplikaci inovací oborových didaktik a zaměřují se i na jejich pedagogicko-psychologické znalosti a zkušenosti.

Národní metodické kabinety Informatika a ICT, Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura vytvořily nové metodické příručky z oblasti oborových didaktik, které jsou využitelné v pedagogické praxi a obohacují nabídku oblíbených webinářů projektu SYPO (https://www.projektsypo.cz/co-delame/webinare.html). Současně metodické příručky svým obsahem rezonují s hlavními cíli Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: vzdělávání více zaměřit na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálů žáků a studentů.

Metodická příručka Informatika a ICT – 18 odstínů cloudových technologií vznikla v Národním metodickém kabinetu Informatiky a ICT. Členové Národního kabinetu hledali pro příručku téma, které by mohlo být užitečné jak pro učitele informačních a komunikačních technologií, tak být podnětné pro učitele dalších předmětů, kteří by rádi využili digitální technologie v edukačním procesu. Cloudové technologie jsou velikou příležitostí, která je zvláště v době distančního vzdělávání velmi často učiteli využívána. Cílem příručky je tedy ukázat možnosti a způsoby zapojení cloudových technologií do výuky v základních i středních školách.

Metodická příručka obsahuje 18 popsaných a snadno modifikovatelných nápadů, aktivit nebo využití konkrétní aplikace, nástroje či zařízení. Vybrané aktivity se týkají většinou informaticky zaměřených předmětů, nicméně je zde zdůrazněn i přesah do dalších předmětů (např. český jazyk, občanská výchova, zeměpis). K základní orientaci v popisovaných aktivitách slouží kategorie jako věk/stupeň školy, vstupní požadavky na žáka, cíle aktivity, rozvíjené kompetence, potřebné hardwarové a softwarové vybavení. Dále je popsána příprava na výuku, průběh a organizace výuky, reflexe učitele, příp. alternativní řešení či další nástroje či jiné zdroje.

Metodická příručka je otevřeným materiálem a předpokládá se její doplňování v budoucnosti.

Národním kabinetu Matematika a její aplikace byla vytvořena ve webové verzi inspirativní metodická příručka pro učitele, kteří rozvíjejí matematické znalosti a dovednosti, ale také osobnost svých žáků, jejich autonomii, schopnost pracovat v týmu, diskutovat, reflektovat své učení, formulovat a ověřovat hypotézy, jejich radost z poznání.

Metodická příručka nabízí sdílení ukázek vyučovacích hodin z reálné třídy a spolupráci při hlubším zamýšlení se nad přípravou výukových hodin, nad formulací smysluplných cílů propojujících kognitivní a sociální složky výuky, nad formami práce žáků, nad reflexemi svého učení i učení spolužáků a nad mnoha dalšími oblastmi didaktiky matematiky, které zasahují do kvalitní výuky.

Národní kabinet Českého jazyka a literatury připravil pro základní a střední školy metodickou příručku Možnosti integrace ve výuce českého jazyka. Metodická příručka poukazuje na cíle výuky českého jazyka, kterými jsou rozvoj komunikačních dovedností a kognitivních schopností žáků. Prezentované příklady dobré praxe vycházejí ze současného jazyka, vztahují se k reálnému každodennímu životu žáků, např. rozhovor s youtuberem, a mají i přesah do dalších vzdělávacích oblastí, např. ochrana přírody.

Každá učební úloha má v úvodu stanovený cíl, slohově-komunikační a jazykový problém a zahrnuje fáze evokace, uvědomování si významu poznatků a reflexe. Hlavní texty doplňují didaktické komentáře k jednotlivým výukovým postupům i k výuce češtiny obecně.

 

Všechny příručky jsou dostupné v odkazu: https://www.projektsypo.cz/1093-modely-systemu-podpory-pro-jednotlive-kabinety.html.

 

Zdroj: MŠMT