Nová informatika za 1. stupni: Jak připravit učitele?

Vydáno: 6 minut čtení

Od září se v rozvrhu všech žáků ve čtvrtých a pátých ročnících poprvé povinně objeví předmět informatika. Nový je pro děti i pro učitele. Jak se na něj mohou vaši pedagogové připravovat?

Hovoříme-li o přípravě na novou informatiku na prvním stupni ZŠ, v řadě škol se dostává do zorného pole i otázka, kdo ji bude ve čtvrtých a pátých ročnících učit. Učitel s aprobací pro první stupeň, nebo informatikář?

Didaktička a garantka kurikula pro 1. stupeň ZŠ v Národním pedagogickém institutu ČR Hana Havlínová doporučuje spíše první variantu. Pro pedagogy je to samozřejmě změna vyžadující přípravu, jako velkou výhodu však na druhé straně vidí, že prvostupňoví učitelé dobře znají věkovou skupinu svých žáků a jí odpovídající didaktické postupy. Může být pro ně snadnější doučit se obsahy nové informatiky, než kdyby se informatikář učil specifika práce s žáky prvního stupně. Didaktika informatiky je oproti jiným oborovým didaktikám mladá, prvostupňový učitel však může ve výuce využít řadu metod a forem práce s dětmi mladšího školního věku, jež má zažité z jiných vzdělávacích oborů.

Změny potřebují čas a učitelé podporu

V mnoha školách se nová informatika už učí, některé se dokonce rozhodly zařadit ji od třetí třídy. Patří k nim například i ZŠ v Praze Kunraticích.

Nicméně ředitel školy Vít Beran zdůrazňuje, že zavádění změn potřebuje čas a podporu. Na prvním stupni například využili párovou výuku v hodinách informatiky. Partnerem paní učitelek je v této hodině školní ICT metodik, který pomáhá kolegyním v těch oblastech informatiky, k nimž neměly tak blízko a nebyly si dostatečné jisté. Díky této podpoře potřebnou jistotu v hodinách informatiky získávají a přirozeně využívají technologie i v jiných předmětech. „Schodiště nepřeskočíte, musíte jít schod po schodu k cílům, které si vytyčíte,“ říká ředitel Beran. Vysvětluje zároveň, že je potřeba vytvářet ve škole bezpečné prostředí pro učitele tak, aby bylo normální, že se mohou navštěvovat ve výuce, sdílet své zkušenosti, obrátit se na kolegu, kterému něco jde lépe, dohodnout se společně na zavádění něčeho nového… Jeho postřehy a zkušenosti si můžete poslechnout v podcastu DIGI IN (kromě běžných podcastových aplikací také z YouTube kanálu NPI ČR v záložce „videa“).

Nabídka vzdělávání k prvostupňové informatice pro vaše pedagogy

Pro učitele, kteří budou od září zajišťovat výuku informatiky na prvním stupni, připravil NPI ČR v rámci podpory škol v revizi RVP ZV v informatické a digitální oblasti nabídku vzdělávacích akcí ve všech oblastech nové informatiky. Pro úvodní seznámení s obsahy jsou vhodné webináře Startovacího balíčku.

Webinář věnovaný práci s daty a základům informatiky představí ověřené postupy spojené s informatickým myšlením, jež jsou zároveň použitelné i v běžném životě. Jeho součásti je dále téma řazení a třídění dat podle různých kritérií, kódování informací (textem, obrázkem, číslem, šifrování). Součástí jsou aktivity k výuce informatiky bez využití technologií, i práce s nimi.

Téma Základy algoritmizace a programování pro 1. stupeň je zaměřeno na nástroje a prostředky, které lze využít pro výuku. Prakticky, z pohledu žáka, si mohou učitelé v rámci workshopu vyzkoušet nástroj Scratch se zacílením na typické úlohy, které jsou obsaženy v připravených výukových materiálech projektu PRIM (www.imysleni.cz). Pedagogové se seznámí mimo jiné také s využitím robotických pomůcek.

Webinář Informační systémy pomůže pedagogům, začínajícím s tímto tématem, zorientovat se a získat první inspiraci. Ukáže, jak téma přiblížit žákům na 1. stupni ZŠ a jak ho pojmout, aby byly naplněny očekávané výstupy. Učitelé zjistí, co do oblasti patří, kde najdou další podporu a materiály.

Poslední ze čtveřice webinářů Digitální technologie pro 1. stupeň umožní učitelům orientaci v tématu, nabídne praktické příklady využití technologií mladšími školáky a cesty k naplnění očekávaných výstupů.

Po počátečním vzhledu do nové informatiky je v nabídce NPI ČR praktický kurz Rozvoj informatického myšlení. Účastníci absolvují 24 hodin online, případně prezenčního vzdělávání a 6 hodin e-learningu.

Obsahem vzdělávání jsou moduly zaměřené na základy informatického myšlení a jeho souvislosti s novou informatikou; na ovládání programovacího jazyka Scratch vč. metodiky a možností využití na 1. stupni; na klíčová témata při práci s daty a informacemi na 1. stupni; modelování, prvky informačního systému a jejich provazby; Datová Lhota – modul zaměřující se na základní otázky principů fungování a ovládání PC na 1. stupni ZŠ; edukační robotika a její využití (nejen) k rozvoji algoritmického myšlení.

Veškeré vzdělávání, stejně jako další podpora škol při přechodu na výuku nové informatika a začlenění digitální kompetence, je pro školy a jejich pedagogy zdarma.

DIGI roadshow k informatice na 1. stupni

Po úspěšné prosincové DIGI roadshow určené především pro ředitele škol, koordinátory ŠVP a ICT koordinátory či metodiky, pořádá NPI ČR v úterý 21. března 2023 druhou „digijízdu“ – tentokrát je na všech krajských pracovištích připraven program pro učitele prvního stupně k tématům nové informatiky i rozvíjení digitální kompetence. V úvodním společném online bloku vystoupí prof. Ivan Kalaš, autor Informatiky s Emilem. Součástí programu bude opět poradenství, možnost konzultací s odborníky a vzájemné sdílení zkušeností pedagogů.

Z malé ankety mezi zástupci vedení škol na prosincové DIGI roadshow mimo jiné vyplynulo, že 55 % účastníků motivovalo právě toto setkání k dalšímu individuálnímu vzdělávání a 40 % zúčastněných odcházelo s tím, že si domluví odbornou konzultaci. I březnové společné krajské setkání prvostupňových učitelů může být novým impulzem pro jejich vzdělávání v tématech nové informatiky a/nebo digitálních kompetencí.

Nabídka podpory a kurzů – vzdělávání i pro vaše učitele k tématům informatiky na 1. stupni

Autor: PhDr. Daniela Kramulová, NPI ČR Revize RVP ZV v informatické a digitální oblasti 

Další aktuality