Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání

Vydáno: 31 minut čtení

Aktualizace textu proběhla k 20. 9. 2019.

Je předškolní vzdělávání před zahájením povinné školní docházky povinné?

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018.

Ve kterém roce má dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání?

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje rovněž bezúplatně. O snížení nebo prominutí úplaty dětí uvedených v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení. 

Omlouvání neúčasti dětí ze vzdělávání v povinném předškolním vzdělávání.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 34a odst. 4 podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy“.

Školní řád mateřské školy s ohledem na omlouvání dětí stanoví:

- časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání v rozsahu minimálně čtyř hodin denně s časem začátku povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;

- podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (předem známá absence) z hlediska věcného (jaké skutečnosti odůvodňují uvolnění dítěte), časového (rozsah a četnost přípustného uvolnění), kompetenčního (kdo je oprávněn rozhodnout o uvolnění dítěte), administrativního (žádost o uvolnění dítěte);

- podmínky pro omlouvání dětí (nenadálá absence) a pravidla pro případné dokládání důvodů nepřítomnosti;

- řešení neomluvené absence dětí.

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem uvedeným ve školním řádu.

Školní řád by měl rovněž upravovat časovou lhůtu pro oznámení začátku nenadálé nepřítomnosti, včetně způsobu oznamování (např. emailem, SMS, telefonicky, formulářem na webu, případně dle zvyklostí dané školy).

Vzhledem k tomu, že ze školského zákona neplyne žádná sankce za omluvenou absenci dítěte v povinném předškolním vzdělávání, musí ředitel školy omluvu přijmout. Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání, proto není možné řádně omluvenou docházku ze strany mateřské školy neakceptovat.

Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou ředitelem školy dle § 34 odst. 2  zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů?  Resp. zda nevyužití tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

Pro podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým.

Podle ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání apod. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola volnou kapacitu.

Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání?

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ten také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona – od tří let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy. V případě, že nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole zřizované obcí nebo svazkem obcí (ustanovení § 179 odst. 2 školského zákona).

Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. Děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok.

K zápisu se může zákonný zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy a vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let.  

Jedná-li se o firemní mateřskou školu zřízenou v souladu s § 34, odst. 8 školského zákona, přijímá děti ředitel mateřské školy dle kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí. V ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy.  Kritéria se zveřejní předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Jak je to s přerušením provozu mateřské školy? Je možné uzavřít mateřskou školu při každých (tedy i dvoudenních) školních prázdninách? Navíc bez předchozího upozornění (max. týden před) či zjištění, zda má někdo zájem o docházku.

Přerušit nebo omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ta upravuje přerušení a omezení provozu v měsících červenci nebo srpnu (ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky) a také v ostatních měsících (ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky). O době a rozsahu omezení nebo přerušení provozu podle odst. 1 rozhoduje ředitel mateřské školy, nemusí žádat zákonné zástupce o souhlas ani zjišťovat jejich zájem, musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem a termín omezení nebo přerušení oznámit zákonným zástupcům dítěte dva měsíce předem. Nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné mateřské škole.

Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.).  Rozhodnutí pak zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne.

Je samozřejmě možné, aby mateřská škola předem zjišťovala počet dětí, které budou v době omezení nebo přerušení docházet. Podle toho pak může ředitel upravit provoz, umožnit učitelkám čerpání volna na samostudium, dovolené apod. 

Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o prázdninách nenavštěvuje?

V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

 

Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?

Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují obce spádové obvody podobně, jako je tomu u základních škol. Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona (v případě dovršení tří let do začátku školního roku) s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu. Požádat o přijetí může zákonný zástupce dítěte v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.  

Při jakém počtu dětí se zdravotním postižením zařazených do „běžné" třídy mateřské školy musí být snížený počet přijatých dětí ve třídě?

Dle ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se v případě zařazení dítěte s podpůrnými opatřeními čtvrtého nebo pátého stupně nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o dvě děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o pět. 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho připadlo nejvýše:

- 20 dětí z běžných tříd, nebo

- 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.

 

Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu mimo místo svého trvalého pobytu, má zákonný zástupce povinnost hradit neinvestiční výdaje za dítě? Nebo má tuto povinnost obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu?

Zákonný zástupce tuto povinnost hradit neinvestiční výdaje obci nemá. Ze zákona je povinen hradit pouze úplatu za předškolní vzdělávání (tu nehradí v případě, že dítě do začátku školního roku dovršilo věku pěti let a plní povinné předškolní vzdělávání) a úplatu za školní stravování. Obec, která mateřskou školu nezřizuje, neinvestiční výdaje jiné obci také nehradí.

Je možné dítěti ukončit předškolní vzdělávání v případě, že je matka na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo přijde o zaměstnání?

To, že je matka na mateřské/rodičovské dovolené nebo ztratila zaměstnání, není důvodem k ukončení docházky dítěte. Ta může být ředitelem školy ukončena z důvodů stanovených školským zákonem (§ 35 odst. 1) po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte, pokud:

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny;

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy;

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení;

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kolikrát může být dítěti odloženo plnění povinné školní docházky? Ve kterém roce musí dítě nejpozději zahájit povinnou školní docházku?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději ve školním roce, ve kterém dovrší věku osmi let. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel základní školy se souhlasem zákonného zástupce dítěte v průběhu prvního pololetí povolit tzv. dodatečný odklad (ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona).

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. Zákonný zástupce se musí dostavit k zápisu k plnění povinné školní docházky do základní školy i v případě, pokud chce požádat o odklad povinné školní docházky. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Tato posouzení může dodat později v průběhu správního řízení o žádosti.

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Pokud byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, nestává se žákem dané základní školy pro následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět následující rok k zápisu a požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může dítě zapsat i na jiné škole, než na které žádal původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Je možné do přípravné třídy zařadit dítě, kterému nebyl povolen odklad povinné školní docházky?  

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy je jiným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání. Dle § 47 školského zákona může být přípravná třída zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Má základní škola v případě, že dítě zamešká 30 % výuky, možnost spojit se se sociálním odborem obecního úřad s rozšířenou působností a vrátit dítě zpět do mateřské školy?

Žádný právní předpis nestanoví, že zamešká-li žák prvního ročníku 30 % výuky, musí mu být udělen tzv. dodatečný odklad povinné školní docházky. Škola nemá v žádném případě pravomoc vyřadit dítě a "vrátit do mateřské školy" bez souhlasu zákonných zástupců.

Mohou ředitelé mateřských škol přijmout děti, jejichž rodiče jsou na rodičovské a pobírají rodičovský příspěvek bez omezení délky docházky?

S účinností od 1. prosince 2012 došlo ke změně právní úpravy státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Spolu se změnou podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku bylo novelou zákona o státní sociální podpoře zrušeno též dosavadní omezení pobytu dítěte v mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení, jde-li o dítě starší dvou let. Děti mladší dvou let nemohou být přijaty do mateřské školy.

Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?

Při zápisu v květnu jsou přednostně přijímány děti tříleté a starší od následujícího školního roku. V případě, že má mateřská škola volná místa, může přijímat děti až do kapacity stanovené v rejstříku škol a školských zařízení (v souladu se stanovenými kritérii), tzn., že je možné přijmout děti od dvou let věku, pokud pro ně škola vytvoří potřebné podmínky.

Je-li dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo (ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona). Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Odvolacím orgánem je pro mateřské školy příslušný krajský úřad. Sem mohou také podat zákonní zástupci stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu (tím je ředitel mateřské školy při rozhodování o přijetí) v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň prostřednictvím ředitele školy podávají krajskému úřadu odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání.

Jak se budou řešit případy, kdy děti k zápisu nepřišly?

Nepřihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání školský zákon neumožňuje. Rodiče mohou volit pro své dítě z několika variant povinného předškolního vzdělávání, a to podle toho, co je pro něj nejvhodnější.

V případě, že bývá dítě často nemocné nebo má rodina jiné důvody pro to, aby dítě nedocházelo do kolektivu vrstevníků, mohou rodiče zvolit formu individuálního vzdělávání, při němž dítě do mateřské školy nedochází. Každopádně, pokud rodič nesplnil svou zákonnou povinnost, dopustil se přestupku (§ 182a školského zákona).

Dalším důvodem k nepřihlášení dětí je, že pobývají v cizině, kde se na ně povinné předškolní vzdělávání nevztahuje a také nemají oznamovací povinnost vůči spádové mateřské škole. MŠMT doporučuje rodičům dětí, které pobývají v cizině, aby tuto skutečnost spádové mateřské škole oznámili, pokud mají na území ČR trvalý pobyt.

Projednávání přestupků v předškolním vzdělávání

Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:

- fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského zákona;

- fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.).

Před projednáváním přestupků je nezbytné, aby škola kontaktovala zákonné zástupce a pokusila se zjistit důvody vzniklé situace. Vhodné je také začít spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud by záležitost dospěla do stadia řízení o přestupku kvůli nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání a zákonný zástupce se nezdržuje v místě hlášeného trvalého pobytu, obce mohou například nahlédnout do evidence obyvatel. Při nepřebírání pošty na uvedené adrese může obec vést řízení i v nepřítomnosti obviněného z přestupku. Při dlouhodobějším zanedbávání školní docházky se může jednat o trestný čin, který řeší Policie České republiky.

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Více naleznete ve stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Jaké jsou další možnosti, pokud zákonní zástupci nechtějí nechat své děti chodit do mateřské školy?

Lze volit z několika variant povinného předškolního vzdělávání:

- denní docházka dítěte do mateřské školy v rozsahu minimálně čtyř hodin denně pět dní v týdnu;

- individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy s tím, že rodiče zajistí účast dítěte v mateřské škole ve stanoveném termínu u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech;

- vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální na základě doporučení školského poradenského zařízení;

- vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné předškolní docházky.

Je možné vzdělávání dětí od dvou let věku v mateřské škole?

MŠMT s účinností od 1. 9. 2016 umožňuje přijmout do mateřské školy dítě, které do začátku školního roku dovrší minimálně dvou let věku. Dále nastavilo podmínky k jejich vzdělávání v RVP PV s účinností od 1. 2. 2017. Zároveň byl vydán informační materiál, kde jsou popsány postupy vzdělávání těchto dětí a rozpracovány podmínky ke vzdělávání zde.

Musí být dítě při vstupu do mateřské školy očkováno?

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších pěti let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákon o ochraně veřejného zdraví požaduje, aby byly do mateřských škol přijímány děti podrobené očkování, přičemž bylo nově zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro děti od pěti let. Pravidlo o povinném předškolním vzdělávání nenovelizovalo obecný požadavek na přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s příslušným očkováním. Na druhou stranu není možné z očkování dělat překážku pro plnění povinnosti předškolního vzdělávání dané ze zákona. Proto je jediný správný výklad kombinace školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví ten, že přijímat lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné (anebo případně naplňují další existující výjimky ze zákona). Takto je naplněn smysl a účel jak zákona o veřejném zdraví, tak školského zákona. Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).

Povinnost prokázat povinné očkování před vstupem do mateřské školy ukládá zákonným zástupcům dítěte zákon o ochraně veřejného zdraví, který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví.

Jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dostupné zde: https://www.mzcr.cz/obsah/ockovani-pro-prijeti-do-materskych-skol-v-r2017_3673_5.html), tak očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (zjednodušeně tedy starší 5 let), což platí stejně tak pro děti plnící povinnou školní docházku. Ostatní děti musí očkování doložit, ledaže nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci nebo jsou proti nákaze imunní. Pro bližší informace se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-pro-media-a-novinare_12314_1.html.

Jak se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole?

Přijetí těchto dětí je podmíněno dodáním doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek mateřské školy.

Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě mateřské školy stanovuje RVP PV. Přestože není povinností překrývání zajistit, je to doporučující podmínka, která má významný vliv na kvalitu poskytovaného vzdělávání i zajištění náležitého dohledu nad dětmi v době organizačně náročných činností (především při pobytu venku a přípravu na něj). Ředitel školy musí stanovit pedagogickou činnost učitelů, ale i provozní dobu mateřské školy, popř. jednotlivých tříd tak, aby byl provoz školy hospodárný a efektivní a aby rozvržení přímé pedagogické činnosti učitelů bylo účelné. Zvlášť je nutné upozornit na potřebu využívat plný přepočtený počet úvazků učitelů stanovený krajským úřadem v rozpisu rozpočtu. Výše úvazků a počet pedagogů ve škole je zcela na manažerském rozhodnutí ředitele školy.

Systémově je situace řešena reformou financování od 1. 1. 2020, kdy budou škole přidělovány finanční prostředky podle skutečné potřeby pedagogické práce ve školách. Reforma financování přináší garanci financování skutečného rozsahu vzdělávání, stanoven je maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu – dle počtu tříd mateřské školy a délky provozu, respektována je optimální potřeba souběžného působení dvou učitelek ve třídě mateřské školy. Rozpis rozpočtu na každý rok stanoví přímo MŠMT, nikoliv krajské úřady.

RVP PV je závazným dokumentem. Vzdělávání v jednotlivých školách se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program musí být v souladu s RVP PV. Pokud tomu tak nebude, jde o porušení školského zákona. Kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání provádí Česká školní inspekce.

Dotaz ohledně dovedností dětí a zajišťování dopomoci při osobní hygieně dítěte.

Žádná právní norma, která by stanovovala míru fyzického kontaktu mezi pedagogem a dítětem, neexistuje.

Školský zákon v § 29 odst. 1 a 2 vymezuje podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních. Výslovně je zde uvedeno, že školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Dále je v ustanovení uvedeno, že školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Míru hygienických dovedností u dětí předškolního věku je nutné posoudit s ohledem na věk dětí (fyziologický i mentální), na jejich individuální potřeby (fyzické i psychické), a také s ohledem na schopnost se o sebe postarat (sebeobsluha při hygieně atd.). Povědomí ohledně osobní hygieny má mít již tříleté dítě osvojené, dítě však z fyziologického hlediska nemůže ještě zvládat tuto dovednost (má krátké horní končetiny). Mateřská škola napomáhá dítěti tuto dovednost v oblasti osobní hygieny si postupně osvojit – přesná doba, od kdy to má umět stanovena není.

Vzhledem k šíři a specifičnosti této oblasti nelze stanovit obecná pravidla, neboť každý jedinec je jiný a má jiné osobní potřeby. Není například možné, aby pedagog mateřské školy neposkytl dítěti potřebnou podporu a pomoc při zajišťování osobní hygieny, v souvislosti s emocionální subvencí při odloučení od rodiny atd.

Dokumentem školy, který toto může do jisté míry upravovat, je školní řád. Školní řád má upravovat dle § 30 školského zákona podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole a dále podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Některé školy mohou mít také stanovena zvláštní pravidla, která nejsou součástí školního řádu, ale mohou upravovat mezilidské vztahy mezi všemi účastníky vzdělávání, či etický kodex.

Zejména při vzdělávání nejmladších dětí se stává, že učitel nebo jiný zaměstnanec mateřské školy dětem se zajištěním hygieny pomáhá. Primárně má předškolní vzdělávání za cíl podporovat u dítěte získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Jedním z očekávaných výstupů uvedených v RVP PV je, že dítě dokáže zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) a k tomuto výstupu mateřská škola dítě postupně směřuje.

Pokud budou pravidla péče o hygienu dětí uvedena ve školním řádu, lze je považovat za dostačující, neboť zákonní zástupci jsou o vydání a obsahu školního řádu informováni (§ 30 odst. 3 školského zákona).  Zároveň se s ním mohou kdykoli seznámit, neboť povinností školy je, aby byl vyvěšen na přístupném místě ve škole.

 

Může být pětileté dítě zařazeno ve třídě s mladšími dětmi?

Zařadit děti různého věku do různých tříd je plně v kompetenci ředitele mateřské školy.  Dle ustanovení § 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání „do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku“.

Podle § 164 odst. 1 školského zákona ředitel školy

- rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak;

- odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3;

- odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb;

- odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Podle § 165, odst. 1, školského zákona dále ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení.

Děti mohou být tedy ve třídě uspořádány buď heterogenně (různé věkové složení) nebo homogenně (shodné věkové složení). Vzdělávání dětí v mateřské škole nastavuje RVP PV, podle kterého se dítě rozvíjí s ohledem na svůj věk, schopnosti a individuální potřeby. Tudíž i v kolektivu s mladšími dětmi musí být dítěti poskytována taková podpora, která bude akceptovat jeho přirozená vývojová specifika. Bude mu umožněn rozvoj a vzdělávání v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb se zaměřením na vytváření klíčových kompetencí tak, aby dítě získalo předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a k celoživotního učení, tedy i pro vstup do základní školy. Takovéto pojetí předškolního vzdělávání umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti, věk a učební předpoklady.

Zařazení dítěte ve věku pěti let s mladšími dětmi neodporuje právním předpisům, není diskriminační a je plně v kompetenci ředitele mateřské školy. Pokud nebude zákonný zástupce dítěte spokojen s odpovídající kvalitou poskytovaného předškolního vzdělávání, může se obrátit na ředitele mateřské školy, zřizovatele nebo následně na Českou školní inspekci. 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k