Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

Vydáno: 25 minut čtení

Ministerstvo školství se v posledních  tý dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s  mimořádnými opatřeními ve školství v souvislosti s  koronavirem . Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Informace jsou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, prosíme, kontaktujte naše speciální linky, které jsme v souvislosti s aktuální situací zřídili. Děkujeme všem!

Manuály upřesňující hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol najdete ZDE.

Nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví . 

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních Vlády ČR na jednom místě naleznete ZDE. 

Nejčastější dotazy týkající se vysokých škol naleznete ZDE.  

FAQ k programu Erasmus+ pak naleznete ZDE.  

Legislativu k problematice přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, včetně informace k zákonu a přehledných schémat najdete ZDE. 

Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků). 


Mateřské školy  

 • Manuál k provozu mateřských škol je ke stažení ZDE. Pravidla týkající se nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu doporučující. 
 • Provoz MŠ vláda nezakázala. Uzavření či znovuotevření školy vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Ohledně podmínek pro přiznání ošetřovného se obracejte na  MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje omezení 15 dětí. Dítě spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školku, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.  
 • Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění. 
 • Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky. 
 • Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je podle názoru MŠMT možné. Musí být dodržovány zásady hygieny.  

Základní školy  

 • Manuál k provozu základních škol je ke stažení ZDE. Pravidla týkající se počtu žáků, nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu doporučující.
 • Školy včetně soukromých musejí žákům 1. stupně (předpoklad od 25. května) a žákům 9. tříd (od 11. května) umožnit osobní přítomnost ve škole, nelze postupovat tak, že by se škola z nejrůznějších důvodů neotevřela. Školní skupiny budou otevřeny i pro děti z přípravných tříd ve shodnou dobu jako 1. stupeň ZŠ. 
 • Pro 1. stupeň je nutný celotýdenní rozsah vzdělávacích aktivit ideálně do 16 hod. 
 • Možnost obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky se vztahuje pouze na žáky 9. ročníků, ne na žáky 5. a 7. ročníků a ani na žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
 • Pro 9. třídu ZŠ (příprava na přijímací zkoušky) platí, že o rozsahu přípravy rozhoduje ředitel školy. Prezenční příprava tedy nemusí probíhat každý den. 
 • Speciální školy/třídy řeší manuál k provozu základních škol, konkrétně strana 8 - "Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona".

Jednotné přijímací zkoušky 

 • Pro podmínky konání přijímacích zkoušek bude připraven samostatný materiál. Zveřejněn bude v dohledné době na webu MŠMT. 
 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? 
  Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení. 
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? 
  Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je převis uchazečů. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los. 
 • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají. 
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. 
 • Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek. 

Střední školy a maturitní zkoušky 

 • Manuál k provozu středních škol je ke stažení ZDE. Na speciální střední školy/třídy středních škol se vztahují stejná pravidla jako na běžné střední školy.
 • Pro podmínky konání maturitních zkoušek bude připraven samostatný materiál. Zveřejněn bude v dohledné době na webu MŠMT. 
 • Jak budou probíhat praktické maturitní zkoušky?  
  Tam, kde z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku konat tak, jak bylo původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky (například realizovat v prostředí školy). V žádném případě to však neznamená, že by se praktická zkouška vůbec nekonala či že by odborné kompetence žáků nebyly u maturitní zkoušky ověřovány. 
 • Jak budou probíhat závěrečné zkoušky na učebních oborech vzdělání? 
  Proběhnou obdobně jako maturitní zkoušky. I zde může ředitel školy v případě praktické zkoušky stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. 
 • Jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí?  
  MŠMT k tomuto vydalo vyhlášku o hodnocení, dostupná je ZDE. Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má splněnou. 
 • Profilová část maturitních zkoušek se bude konat společně se státními maturitami, tedy až po opětovném zahájení výuky. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní je na svých internetových stránkách. 

Absolutorium na VOŠ 

 • Absolutorium proběhne podle stávajících pravidel. Manuál k provozu VOŠ je ke stažení ZDE
 • MŠMT změnou vyhlášky umožní konání absolutoria v prodlouženém termínu do 31. 8. 2020. 

Domovy mládeže a internáty 

 • Manuál k provozu těchto zařízení je ke stažení ZDE.

Vzdělávání na dálku

 • MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly vzdělávání na dálku. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách. MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Absence se do třídní knihy nezapisují. 
 • Vzdělávání na dálku může probíhat synchronně i asynchronně. V synchronním režimu je učitel propojen se žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Tento způsob klade vyšší nároky na kvalitu připojení k síti a časovou flexibilitu žáků a rodin (sdílení počítače ve stanovenou dobu atp.). V asynchronním režimu žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány mohou být rovněž nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání práce a poskytování zpětné vazby. Je třeba myslet na to, že zejména u mladších žáků je potřeba přímé komunikace s učitelem větší než u žáků starších. Pro ty je naopak důležitá možnost komunikace vzájemné. 
 • Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro vzdělávání na dálku jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.) 
 • Pro výuku na dálku mohou učitelé používat celou paletu dostupných nástrojů, které jsou teď často poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že i pro žáky se jedná o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní povinnosti, je zapotřebí, aby učitelé přistupovali k zadávání úkolů citlivě a měli na zřeteli možnosti konkrétních žáků. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči, co do množství i obtížnosti učiva. 
 • V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. Škola má však poskytovat sama žákům co nejúčinnější podporu a zpětnou vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu na rodinu žáka. Rodiče mnohých žáků mohou být v těchto dnech velmi vytížení. Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku.  
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením. MŠMT ke způsobu hodnocení ve 2. pololetí tohoto školního roku vydalo vyhlášku, dostupná je ZDE

Jazykové školy, rekvalifikační kurzy 

 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a tzv. pomaturitní jazykové vzdělávání (jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou) mohou začít fungovat od 11. 5. ve skupinkách max. 15 žáků. Manuál k provozu těchto škol je ke stažení ZDE
 • Ohledně podrobností k otevření soukromých jazykových škol Vám doporučujeme obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.mpo.cz. 

Střediska volného času 

 • Manuál k provozu středisek volného času je ke stažení ZDE
 • Informace týkající se rekvalifikací a soukromého neformálního vzdělávání (kroužků) budeme postupně upřesňovat. 

Praktické vyučování  

 • U středních a vyšších odborných škol je umožněna od 11. května praktická výuka pro žáky posledních ročníků zejména na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.  
 • Na VŠ je umožněna klinická a praktická výuka a praxe, a to pro studenty všech ročníků a bez omezení maximálního počtu. 

Školy v přírodě, školní výlety, zájezdy a další školní akce

 • Školy v přírodě a další školní akce nejsou povoleny. 
 • Otázka zrušení akce a odstupného se řídí smlouvou uzavřenou mezi školou a cestovní kanceláří (poskytovatelem). Povinnost zaplatit odstupné se také řídí smlouvou a dále pravidly občanského zákoníku. Podrobnosti pro případ smluv uzavřených s cestovní kanceláří naleznete ZDE.

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ 

 • Manuál k provozu ZUŠ je ke stažení ZDE.
 • Doporučení k elektronické komunikaci a práci na dálku pro ZUŠ přehledně zpracovala Asociace ZUŠ. Materiál naleznete ZDE.  
 • 1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
  Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
 • 2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
  Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.
 • 3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
  Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
 • 4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
  Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.
 • Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.
 • Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021 
  Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se budou konat po otevření škol tak, aby byl dodržen § 2 odst. 2) vyhlášky: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.“ Termín je tedy možno vyhlásit již v okamžiku, kdy bude s jistotou znám termín ukončení zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách. 

Školská poradenská zařízení  

 • Manuál k provozu ŠPZ najdete ZDE.

Výchovné a diagnostické ústavy, dětské domovy

 • Od 11. května je již povoleno vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Pro zařízení ústavní a ochranné výchovy se připravují metodiky.
 • V souvislosti s postupným uvolňováním opatření se i na dětské domovy vztahuje možnost dobrovolné docházky do škol pro jejich děti. Zdali dítě bude školu navštěvovat či nikoliv je plně v kompetenci ředitele zařízení po dohodě s kmenovou školou. Je zřejmé, že ačkoliv dítě samotné nemusí patřit z hlediska symptomů do rizikové skupiny, je zde reálně vysoké riziko možnosti zavlečení nákazy zpět do zařízení. Proto doporučujeme tuto možnost využívat zejména u dětí, které se připravují na přijímací zkoušky, maturity, závěrečné zkoušky či absolutoria. I nadále lze využívat formu distančního vzdělávání.
 • Z hlediska opatření se výuka bude řídit pokyny kmenových škol. Pro běžný provoz zařízení platí dosud vydaná doporučení MŠMT ve vztahu k zařízením ústavní a ochranné výchovy.

Přítomnost pedagogů a nepedagogů ve škole

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah práce
 • Nárok na příplatek za tzv. přespočetné hodiny v době krizových opatření závisí na tom, jakým způsobem vedení školy organizuje práci pedagogických pracovníků. Tento nárok může vzniknout typicky pedagogickému pracovníkovi, který vykonává práci spojenou s poskytováním vzdělávání na dálku – distančním způsobem. Naopak nárok na tento příplatek nemůže vzniknout, aniž by výkon přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah zaměstnanci nařídil nebo s ním dohodl zaměstnavatel (vedení školy). Pokud pedagogický pracovník koná práci na pracovišti, ředitel školy mu rozvrhuje práci a eviduje pracovní dobu. Pokud se pedagogický pracovník s ředitelem školy dohodl na práci z domova, tento zaměstnanec si rozvrhuje pracovní dobu sám. Je vhodné, aby v pracovní smlouvě, v dohodě o práci z domova nebo ve vnitřním předpise byly stanoveny podrobnosti týkající se zejména evidování pracovní doby. I v případě práce z domova platí, že ředitel školy mj. řídí, kontroluje a organizuje práci podřízených zaměstnanců. 
 • Ředitel může nařídit pedagogickému pracovníkovi tzv. přespočetné hodiny nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně, další hodiny s ním může dohodnout. O tzv. přespočetné hodiny, za které náleží výše uvedený příplatek, tedy půjde pouze tehdy, pokud zaměstnanec tyto hodiny pracoval z rozhodnutí ředitele školy; v případě 5 a více hodin tehdy, pokud zaměstnanec tyto hodiny konal na základě dohody s ředitelem školy.
 • Bude-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním vzdělávání na dálku. Záleží tedy na situaci v konkrétní škole a na rozhodnutí příslušného ředitele školy. 

Studenti ze zahraničí

 • Souhrnné informace ke vstupu žáků a studentů ze zahraničí do České republiky najdete ZDE.

Erasmus, studium v zahraničí 

 • Souhrnné informace k programu Erasmus+ najdete ZDE.

Školní jídelny

 • Podmínky fungování školních jídelen jsou popsány v manuálech pro MŠ, ZŠ a SŠ (dostupné ZDE
 • Pokud žáci nedochází do školy, nemají nárok na školní stravování. Školní jídelny mohou dál fungovat a připravovat jídlo pro zaměstnance školy, kteří mohou dál jídelnu navštěvovat. Co se týká nároku na dotované obědy pro zaměstnance školy, i když nejsou přítomni žáci, v takovém případě se postupuje podle vnitřních předpisů organizace (příspěvek z FKSP, příspěvek zaměstnavatele…). Jakým způsobem a jakou formou (stravenky) bude závodní stravování zabezpečeno, je na rozhodnutí ředitele školy. S dalšími dotazy k problematice závodního stravování se obracejte na Ministerstvo financí, do jehož gesce toto spadá.
 • V případě ostatních strávníků – veřejnosti  - pro ně může jídelna připravovat jídlo, ale musí jim je vydat "přes okénko", nemohou si je zkonzumovat v jídelně. Žáci mohou být v tomto případě také veřejnost; cena stravování není regulována a určí ji ředitel příslušného zařízení.

Školné, úplata, poplatek za ubytování

 • U soukromých škol je v kompetenci ředitele/ky školy rozhodnout o prominutí nebo snížení úplaty, resp. záleží na smlouvě uzavřené mezi školou a zákonnými zástupci. Kroužky, které organizuje škola a nejsou nyní kvůli omezením vůbec organizovány, by logicky neměly být hrazeny nebo by měla být vrácena část poplatku. I zde ale, obdobně jako u školného, záleží na smlouvě. 
 • Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu. 
 • Ve školní družině (školním klubu, středisku volného času) veřejných zřizovatelů záleží vracení školného na nastavení konkrétních podmínek v daném zařízení. Zpravidla, pokud zůstanou děti účastníky daného zařízení, tak zůstane povinnost hradit úplatu.  Na vrácení úplaty není právní nárok. U soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě. 
 • V základních uměleckých školách veřejných zřizovatelů je úplata podle vyhlášky stanovena na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní nárok. V ZUŠ soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě. 
 • U výuky plavání se otázka úplaty řídí smlouvou uzavřenou mezi školou a tím, kdo zajišťuje výuku plavání. Povinnost zaplatit úplatu, případně nárok na slevu, se také řídí smlouvou a dále pravidly občanského zákoníku. 
 • Poplatek za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci ředitele/ky (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). 
 • Poplatek za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován. 
 • Poplatek za ubytování na kolejích, pokud se uzavřely, je v gesci konkrétní vysoké školy.

Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních 

 • Děti zaměstnanců IZS by se po znovuotevření škol měly primárně vzdělávat ve svých kmenových školách. Pokud to nebude možné např. proto, že jejich MŠ stále neotevřela, mají školy určené pro péči o děti zaměstnanců IZS povinnosti dál tyto děti vzdělávat. Pokud to nebude z kapacitních či personálních důvodů možné, určí hejtman kraje (primátor HMP) jiné školy a školská zařízení (tj. ne nutně MŠ), v nichž by se děti zaměstnanců IZS vzdělávaly.
 • Rozcestník na weby krajů, kde najdete seznamy určených škol, je ZDE.
 • Více informací k tomuto naleznete ZDE.

Třídní kniha 

 • K vyplňování třídních knih při vzdělávání na dálku jsou bližší informace ZDE.

Financování činnosti škol a školských zařízení v roce 2020 

 • Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a poskytovatelů vzdělávání v zahraničí. Výše finančních prostředků je stanovena na celý kalendářní rok, v případě soukromých škol a školských zařízení na školní rok. Omezení vyplývající z nouzového stavu nebo v návaznosti na nouzový stav v případě mateřských škol nemá vliv na stanovenou výši prostředků/dotace pro příslušnou právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Nelze však vyloučit, že omezený provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí nebo kraji po dobu déle trvajícího nouzového stavu může být ze strany obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu zohledněn při hodnocení oprávněnosti požadavků na úpravu rozpisu rozpočtu pro jednotlivé právnické osoby z rezervy krajského úřadu v průběhu roku 2020 (např. z důvodu nižšího objemu prací konaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo z důvodu nižšího rozsahu tzv. přespočetných hodin přímé pedagogické činnosti). Předpokládáme, že případné úspory realizované po dobu nouzového stavu zohlední sami ředitelé při formulování svých požadavků na úpravy z rezervy krajských úřadů. 
 • V případě soukromých škol bude objem dotace vypočtený způsobem stanoveným zákonem na daný školní rok krajským úřadem i nadále zálohově poskytován ve stanovené výši.   
 • V případě zvyšování mzdových nákladů se postupuje podle Čl. VIII nebo X směrnice MŠMT č. j. MSMT-14281/2018. Úprava výše krajské rezervy není vyloučena. 

Financování podpůrných opatření 

 • Finance na vykázaná (a poskytovaná) podpůrná opatření rozepíší krajské úřady školám a školským zařízením v rámci úpravy normativního rozpočtu na rok 2020. Např. pokud škola poskytuje podpůrné opatření asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga, na tato podpůrná opatření jí bude přidělen i odpovídající objem financí. Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V případě překážky v práci na straně zaměstnavatele zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Uvedené platí bez ohledu na způsob financování podpůrného opatření.​ 

Vyjádření ke konání zkoušek podle Národní soustavy kvalifikací 

 • Až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna, není možné konat zkoušky z profesních kvalifikací.  Více informací ZDE

Šablony - tandem, ICT ve výuce, Technik ve výuce, Doučování 

 • K šablonám funguje samostatná konzultační linka:  
  tel.: (+420) 234 814 777; email: dotazyzp@msmt.cz  
 • Podrobné informace k šablonám najdete ZDE.
NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVŮJ DOTAZ?
OBRAŤTE SE NA NĚKTEROU Z NAŠICH LINEK:

+420 771 139 398 

+420 771 139 410 

+420 775 866 639 - dotazy týkající se vysokých škol, vědy a výzkumu 

Linka je v provozu od 9.00 do 18.00 hodin 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru