Návrh změn v RVP pro gymnázia

Vydáno: 4 minuty čtení

MŠMT připravilo návrh změn rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro gymnázia. 

Odborná veřejnost má možnost se k návrhu vyjádřit v rámci veřejné konzultace, a to do 21. 7. 2021. K tomu slouží formulář níže na stránce revize.edu.cz

Cíl revize 

Cílem revize je modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. Návrh navazuje na již provedené úpravy v digitální oblasti pro RVP ZV a změny vycházejí z požadavků Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV) i z cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.  

Jaké jsou důvody změn v RVP pro gymnázia? Jaké jsou to změny a proč k nim dochází nyní? Jak a dokdy bude připomínkování RVP pro gymnázia probíhat? Více v rozhovoru s Michalem Černým, ředitelem odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT.

Jaké jsou změny

Úpravy se týkají Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP). Obsahově je ICT kurikulum v obou RVP totožné. 

V návaznosti na úpravy provedené v RVP ZV jsou navrhovány následující změny: 

  • Doplnit novou klíčovou kompetenci, a to digitální. Digitální kompetence navazuje na digitální kompetenci v RVP ZV a dále ji rozvíjí. 
  • Nahradit vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie vzdělávací oblastí Informatika s obsahem navazujícím na vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika v RVP ZV. 
  • V průřezových tématech upravit dílčí odkazy na původní vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie tak, aby odpovídaly novému obsahu digitální kompetence. 
  • Aktualizovat terminologii a dílčí formulace v obsahu kapitoly 11 Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu tak, aby odpovídaly změnám v digitální oblasti obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu. 
  • Zapracovat do kapitoly 8 Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií podkapitolu k úpravám školních vzdělávacích programů. 

V rámcovém učebním plánu RVP G a RVP GSP zůstává časová dotace beze změn. 

Změny v obsahu vzdělávacích oblastí (začlenění rozvoje digitálních kompetencí, práce s digitálními technologiemi) budou, podobně jako v základním vzdělávání, součástí úprav při komplexních revizích rámcových vzdělávacích programů. 

Navržené změny byly ověřeny

Koncept průřezové digitální kompetence a nový obsah informatiky byly ověřeny ve výuce pilotních škol v projektech pedagogických fakult Rozvoj digitální gramotnosti a Podpora rozvíjení informatického myšlení. Pedagogické fakulty současně připravily učební materiály do výuky a vzdělávání pro učitele. Více se dozvíte na webu Digigram nebo iMysleni.

Jak podávat náměty nebo připomínky k návrhu 

Odborná veřejnost má možnost seznámit se s návrhy RVP G a RVP GSP na této stránce.  

Každý může podat návrh, připomínku nebo námět k navrženým úpravám prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Tyto podněty budou následně do 31. 8. 2021 vypořádány. Jejich posouzení bude provádět NPI ve spolupráci s MŠMT. Finální návrh RVP se zapracovanými připomínkami bude postoupen ke schválení na MŠMT.  

Podněty prosím podávejte pouze k navrženým změnám nebo souvisejícím doplněním. Úpravy ve vzdělávacích oblastech budou součástí až tzv. velké revize, která bude zahájena v návaznosti na komplexní revize RVP pro základní vzdělávání.

Pokud se chcete vyjádřit k navrženým změnám, zašlete nám svůj podnět. Své připomínky můžete zasílat do 21. 7. 2021.  

Zdroj: https://revize.edu.cz/navrh-zmen-v-rvp-pro-gymnazia?fbclid=IwAR28lK-ENTq1h_N11ieWaqKTz78U2QLWTwcqnqsB4RmneKEU29EPKpKAhjQ