Návrat dětí do škol

Vydáno: 5 minut čtení

Návrat dětí do škol poprvé, podruhé… a co potřetí? Tým odborníků připravil manuál pro wellbeing žáků i učitelů. Má podpořit jejich adaptaci, aby se opět mohli naplno učit a cítili se ve škole dobře.

Zpevnit nebo vyspravit narušenou „konstrukci“ pyramidy potřeb. To je nutnost, která vyvstala v době plné nejistot, rozdílných podmínek a často negativních zážitků během distanční výuky. Pracovní skupina 18 odborníků z 18 organizací sestavila praktická doporučení, včetně konkrétních postupů a možných technik, jež učitelům pomohou stabilizovat a rozvíjet kolektiv i situaci jednotlivců při návratu do školní výuky. Název tohoto manuálu vystihuje kýžený cíl všech účastníků vzdělávacího procesu: Těšíme se do školy. Jeho platnost je přitom nadčasová.

Doporučení je v souladu se záměrem podporovat odborně školy a usnadnit zdravý psychosociální a fyzický rozvoj dětí ve vzdělávání.  Zhmotňuje cestu k takzvanému „wellbeingu“, který byl jedním z hlavních témat i letošní konference Úspěch pro každého žáka. „Jsme rádi, že se tématu wellbeingu začíná věnovat ve vzdělávání stále více aktérů a my se je v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ snažíme propojovat. Svůj podíl na tom, že je o toto téma zájem, má i současná situace, které nám připomněla, že psychická pohoda není v životě samozřejmostí. Tímto materiálem chceme upozornit na to, aby byla této oblasti ve školách, kam se děti vrátily po distanční výuce, věnována dostatečná pozornost a nabízíme v něm i konkrétní zdroje, odkud čerpat inspiraci,“ říká ředitelka SKAV Silvie Pýchová.

Stres, vztahy a seberegulace v praktických doporučeních

Žáci se vracejí do známého prostředí, ale nevědí, co se bude dít. Nasnadě jsou i otázky: Vydržela přátelství a vrátí se všichni? Obstojím? Zvládnu to?

Doporučení je praktickým a zároveň nadčasovým manuálem pro pedagogy. Odpovídá na konkrétní otázky, nabízí návody a cesty ke zdrojům dalších informací.  Vybízí k průběžné a citlivé aplikaci dílčích opatření tak, aby jejich přispění k lepším vzdělávacím výsledkům, sounáležitosti v kolektivu, a tím i „wellbeingu“ jednotlivců bylo skutečně efektivní. Posilovat se má i odolnost každého dítěte a budovat schopnost jeho seberegulace. „Každá změna klade vyšší nárok na naši psychiku. Právě schopnost zvládnout sebe sama, své pocity a strachy je důležitá životní dovednost. Seberegulace nám pomáhá přizpůsobit se situaci, ve které se nacházíme. Děti, které pociťují stres, strach nebo frustraci se učit nedokážou. Proto je důležité nejprve podpořit jejich seberegulaci prostřednictvím péče o vztahy a častějšího zařazení pohybových aktivit a relaxačních cvičení do výuky. Časová investice se učitelům brzy vrátí ve formě lepšího soustředění dětí, většího klidu ve třídě a v konečném důsledku i lepších vzdělávacích výsledků,“ říká Lenka Felcmanová, vedoucí expertka pracovní skupiny, která tento materiál zpracovala.

Doporučení vystihuje žádoucí naladění žáků i učitelů – Těšíme se do školy – a je k dispozici na stránkách Stálé konference asociací ve vzdělávání (www.skav.cz).

Kontakty pro další informace:

Mgr. Silvie Pýchová, ředitelka SKAV, +420 607 123 568, silvie.pychova@skav.cz

Mgr. Lenka Felcmanová, hlavní expertka Pracovní skupiny Wellbeing v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+, +420 777 612 257, lenka.felcmanova@skav.cz

O Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV): SKAV je zastřešující platforma organizací, které usilují o progresivní změny ve vzdělávání. Je moderátorem smysluplné diskuze a advokátem klíčových témat ve vzdělávání. Centrem zájmu členů jsou co nejlepší podmínky pro učení žáků a co nejlepší vztahy mezi žáky a učiteli. Věříme, že smyslem vzdělávání je, aby každý mohl rozvíjet svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. SKAV vytváří páteřní podporu pro realizaci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

O projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+:Spolupráce sedmi platforem ve vzdělávání, které se hlásí k hlavním cílům vládou schválené Strategie vzdělávání politiky 2030+. Jedná se o tyto platformy: Asociace krajských vzdělávacích zřízení, z. s., Asociace ředitelů základních škol ČR, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s., Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna, Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s., a Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. Partneři stvrdili svou spolupráci podpisem Memoranda v červnu 2020, kde se uvádí: „Podepsané partnerské organizace si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti, a proto se hlásí ke strategickým cílům Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a společně přispívají k jejich naplňování. Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak Česká republika každoročně přichází obrovský potenciál dětí a mladých lidí, který nám v budoucnosti bude chybět. Chceme spolupracovat na tom, aby se státní vzdělávací strategie ČR poprvé v polistopadové historii skutečně zrealizovala.“

Konzultačními partnery projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ jsou MŠMT a Česká školní inspekce. Do řešení zvolených specifických témat středního článku ve vzdělávání a wellbeingu je aktivně zapojena širší síť odborných organizací, jako Učitelská platforma, EDUin, Učitel naživo, Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., a další. Finančními partnery Partnerství 2030+ je Nadace České spořitelny a Nadace RSJ.

Zdroj: TS SKAV, 11. 12. 2020

Další aktuality