Nařizování karantény a izolace od 11. ledna 2022

Vydáno: 6 minut čtení

S účinností od 11. 01. 2022 do 16. 01. 2022

Shrnutí

 • Karanténa se i nadále zatím nevztahuje na očkované a po prodělaném covidu; 
 • Izolace - po pozitivním PCR testu nebo u osoby s příznaky po pozitivním AG testu, izolace po dobu 5 dnů, z toho poslední 2 dny musí být bez příznaků, dalších 5 dnů doporučen respirátor; 
 • Karanténa po rizikovém kontaktu s pozitivní osobou po dobu 5 dnů od kontaktu, dále doporučen 5 dnů respirátor;
 • Karanténa po pozitivním AG testu po dobu 5 dnů, možno ukončit negativní konfirmačním PCR testem;

Metodický pokyn

(pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19)

Nařízení izolace

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19 nařídí izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) v minimální délce trvání 5 dnů:

 1. osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,
 2. osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem rychlého antigenního tesu (dále jen „RAT testu“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

Osobě s pozitivním výsledkem RAT testu je podle platného mimořádného opatření indikováno konfirmační PCR vyšetření. Nicméně od data doručení pozitivního výsledku RAT testu do ISIN je nařízena izolace, kdy „dnem nula“ nařízené izolace je den odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření (RAT test) přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prokázalo. Za „den nula“ se považuje taktéž, i den odběru diagnostického vzorku v případě RT - PCR testu.

Ukončení izolace

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy ukončí izolaci:

 1. osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení RT-PCR testu;
 2. osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 3. u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze 5 přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;
 4. osobě, u které byla izolace ukončena je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

Nařízení karantény

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19

 1. nařídí osobě, která byla na základě epidemiologického šetření vyhledána jako osoba v epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid19, karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a), zákona č. 258/2000 Sb. (dále jen „karanténa“) v minimální délce trvání 5 dnů ode dne posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti v minimální délce trvání 5 dnů od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19, kdy „dnem nula“ nařízené karantény je den posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti den odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19;
 2. osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény dle čl. III písm. a); osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle čl. I. písm. a);
 3. nařídí osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) provedeného v rámci naplnění aktuálně platného mimořádného opatření pro testování zaměstnanců karanténu v délce 5 dní od pozitivního výsledku testu;
 4. v případě, že osoba uvedená v čl. III písm. c) nevykazuje příznaky akutního respiračního onemocnění a podstoupila v době po pozitivním výsledku testu vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, karanténa se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Výjimka z karantény

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy nenařizuje karanténu:

 1. osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má ukončené základní očkování proti onemocnění covid-19 dle SPC, a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování;
 2. osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má podánu posilující dávku očkování, a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování;
 3. osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Více informací v přiloženém dokumentu - Metodický pokyn

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Metodicky_pokyn_KHS_karanteny_izolace_11-16012022.pdf?fbclid=IwAR2OVHXFL_uDO8ns66RwbdKgymOZf6OHtJ52siiIrW3jlFM5e4twyKKsw-Ahttps://www.facebook.com/stredniclanek