Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje

Vydáno: 4 minuty čtení

Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 4/2020 ze dne 30. 9. 2020.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech(dále i jen „KHS KK“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 bodu 5. zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. b) a i) ve spojení s § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, vydává postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví za účelem zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění COVID-19 toto nařízení:

Celé znění - ZDE.

Nařízení s účinností ode dne 05.10.2020 od 00:00 hod. do 18.10.2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Karlovarského kraje spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven;
  • individuální konzultace;
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
  • klinickou a praktickou výuku a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách podle školského zákona, s výjimkou

  • povinné školní docházky;
  • praktického vyučování a praktické přípravy;
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
  • praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

7. Dříve vydané Nařízení KHS KK ze dne 22.09.2020 pod č. 3/2020 (č. j. KHSKV 11278/2020/SPR-S10) omezující výuku na vysokých školách v okrese Cheb se ruší k datu účinnosti tohoto nařízení.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje - http://www.khskv.cz/uredni_deska/4_2020_Narizeni_mimoradneho_opatreni_skoly_kraj_kon.pdf