Nařízení KHS Středočeského kraje č. 7/2020

Vydáno: 4 minuty čtení

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje.

Celé znění - ZDE.

Nařízení s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

  1. individuální návštěvy knihoven a studoven;
  2. individuální konzultace;
  3. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  4. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
  5. klinickou a praktickou výuku a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

  1. povinné školní docházky;
  2. praktického vyučování a praktické přípravy;
  3. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; 
  4. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
  5. praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol podle školského zákona, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti. II. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 6/2020 vyhlášené dne 22. září 2020 pod č.j. KHSSC 48359/2020, kterým bylo s účinností ode dne 23. 9. 2020 pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), na dobu do 31. 10. 2020.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - http://www.khsstc.cz/dokumenty/narizeni-khs-stredoceskeho-kraje-c--7-2020-5861_5861_161_1.html