MŠMT zveřejnilo novelu vyhlášky č. 27/2016

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve Sbírce zákonů byla publikována druhá novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

Vyhláška č. 27/2016 SB., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2018

 
Vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2018.

Dne 8. prosince byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (dále jen „druhá novela vyhlášky“).

Od 1. prosince dochází na základě první novely (vyhláška č. 270/2017 Sb.) ke změnám v přehledu podpůrných opatření (příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Mění se například velikost skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence (navyšuje se ze 4 žáků na 6). U pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče se zavádí podmíněná normovaná finanční náročnost. Opravují se dále některé technické nedostatky v příloze. Rovněž se nově zakotvuje možnost poskytnout žákům s potřebou podpory z důvodu narušené schopnosti některé další pomůcky nad rámec dosavadní úpravy. Od 1. 12. tedy budou tedy školská poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření s výše uvedenými změnami.

Dále k uvedenému datu dochází k úpravě vzoru doporučení (příloha č. 5), aby lépe vyhovoval praxi.

Od 1. ledna dochází na základě druhé novely vyhlášky ke změně normované finanční náročnosti podpůrných opatření personálního charakteru. Nově se použije pro výpočet prostředků ze státního rozpočtu nižší platový stupeň (pátý u pedagogických pracovníků a sedmý u nepedagogických pracovníků) a ruší se normativní financování nenárokové složky platu u těchto podpůrných opatření. Toto snížení se uplatní i u podpůrných opatření, která jsou poskytována dnes, případně začnou být poskytována do 31. prosince 2017.

Tři měsíce po zveřejnění druhé novely vyhlášky (tedy ode dne 9. 3. 2018) začnou školská poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření  asistenta pedagoga ve změněné podobě. Novela vyhlášky rozlišuje podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného opatření. Školská poradenská zařízení budou vyhodnocovat, která z těchto podob je v daném případě potřebná pro naplňování práv žáka. Od 9. 3. 2018 se začne uplatňovat i nové odstupňování činnosti asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní právní úprava vycházela ze 4 možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňuje 7 různých časových rozsahů podpory, z nichž školské poradenské zařízení doporučí tu, která nejlépe odpovídá potřebám žáka.

Prostředky státního rozpočtu určené školám a školským zařízením v případě využití asistenta pedagoga nově výslovně počítají i s nezbytnou nepřímou pedagogickou činností.

pdf Novela ve sbírce zákonů

doc Přehled změn ve vyhlášce

doc Odůvodnění novely vyhlášky

Zdroj