MŠMT zveřejnilo částky pro školy na rok 2021

Vydáno: 4 minuty čtení

Stejně jako v minulém roce, i letos MŠMT už na konci ledna zveřejňuje částky pro jednotlivé školy na rok 2021.

Mateřským, základním, středním, základním uměleckým a vyšším odborným školám, konzervatořím a školním družinám zřizovaným krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí byly v systému zveřejněny roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu zaměstnanců stanovené ministerstvem na rok 2021 včetně parametrů pro financování pedagogických pracovníků.

Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Údaje jsou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat, kde je školy najdou v individualizované podobě (viz https://sberdat.uiv.cz/login), a také na webu MŠMT.

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2021 najdete ZDE.

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2021 najdete ZDE.

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021 najdete ZDE.

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin

(které jsou zřízené krajem, obcí či dobrovolným svazkem obcí v roce 20201)

V návaznosti na materiál "Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2021", č.j. MSMT-203/2021, zveřejňuje ministerstvo podrobný rozpis rozpočtu pro školy a pedagogickou práci ve školních družinách, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí pro rok 2021.

Ministerstvo stanovilo jednotlivým právnickým osobám finanční prostředky pro rok 2021 vyplývající z § 161 odst. 3 písm. a) až h) školského zákona vč. limitu počtu zaměstnanců. Rozhodnými údaji pro stanovení výše finančních prostředků byly údaje vykázané právnickými osobami k 30. 9. 2020, resp. k 31. 10. 2020.

Finanční prostředky jsou stanoveny ministerstvem na:

  • pedagogickou práci v mateřských, základních a středních školách a konzervatořích a školních družinách realizovanou pedagogickými pracovníky, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu (vč. asistentů pedagoga v mateřských a základních školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, ve středních školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona s oborem vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá a v odděleních školních družin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona);
  • pedagogickou práci ve vyšších odborných školách a základních uměleckých školách;
  • nepedagogickou práci v mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých školách a konzervatořích;
  • ostatní neinvestiční výdaje pro mateřské, základní, střední, vyšší odborné a základní umělecké školy a konzervatoře

Krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) stanoví další finanční prostředky vč. limitu počtu zaměstnanců na:

  • činnost školských zařízení (s výjimkou pedagogické práce ve školní družině), tj. například na zařízení školního stravování, školská poradenská zařízení, školní kluby, domovy mládeže, internáty, dětské domovy atp.,
  • podpůrná opatření s normovanou finanční náročností,
  • ostatní osobní náklady na pedagogickou práci, pokud škola či školní družina nepřekročí PHmax nebo PHAmax.

Podrobny_rozpis_2021_pro_skoly.xlsx Podrobny_rozpis_2021_pro_skoly.xlsx (3,11 MB)

Zdroj: https://www.msmt.cz/msmt-zverejnilo-castky-pro-skoly-na-rok-2021https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/financni-prostredky-stanovene-ministerstvem-pro-skoly-a-1